Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 705167
Aanvang-sluiting 27-09-2011 14:00 - 27-09-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 september 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 4 afgevoerd op voorstel van het CDA (VVD tegen).
Agendapunt 13 afgevoerd (20 stemmen voor, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CU/SGP, VSP en dhr. Van Dongen BVD; 15 stemmen tegen, BVD behoudens dhr. Van Dongen en CDA).
Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

Mw. Evenboer, mw. Goos, dhr. Tiebosch en dhr. Onderwater worden unaniem benoemd.

Hamerstukken

4

min
Besluit

Onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd.
De wethouder wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op de in de Adviescommissie aangedragen suggesties vóór de nota van uitgangspunten wordt vastgesteld.  

Stukken ter kennisname

5

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Er is een stemverklaring van de CU/SGP.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

13

Gelegenheid om te discussiëren over de gewenste ontwikkeling van het nieuwe mediabeleid en over de actuele ontwikkelingen rondom RTV Dordrecht.

min
Besluit

Onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd.
Gewacht wordt op de door de wethouder toegezegde nadere informatie. 
De informatie wordt in december 2011 verwacht en gevraagd wordt het onderwerp vóór het kerstreces te agenderen of anders snel erna.

14

Dit onderwerp betreft een voortzetting van de commissiebehandeling op 13 september 2011. De openstaande vragen uit de commissie beantwoordt de wethouder via een wethoudersbrief. Het raadsvoorstel en de brief zijn onderwerp van deze vervolgdiscussie.

min
Besluit

De  PvdA dient een motie in, die later is ingetrokken.
D66 dient een amendement in mede namens PvdA, VVD, GroenLinks, CU/SGP, CDA en VSP. Het amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Parkeergarage Achterom
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M1 Motie Parkeergarage Achterom
Motie PvdA (M1) parkeergarage Achterom.pdf

15

Debat over de vraag of het ook mogelijk is minder op cultuur te bezuinigen en hoe dat dan financieel te onderbouwen.

min
Besluit

De  PvdA dient een amendement in, dat later is ingetrokken.
D66 dient een amendement in mede namens PvdA, VVD, GroenLinks, CU/SGP, CDA en VSP. Het amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 22 september 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 23 september 2011 10.00 uur tot dinsdag 27 september 2011 13.30 uur.