Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 700884
Aanvang-sluiting 27-09-2011 17:00 - 27-09-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 27 september 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, Spuiboulevard 300, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Wenum, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Schalken, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld met de toevoeging van de heer Van Verk bij punt 2 dat is afgesproken dat wanneer de agenda van de adviescommissie na vaststelling wijzigt, de griffier per mail de agendacommissie zal raadplegen.


N.a.v. de besluitenlijst koppelt de griffier bij punt 7 terug dat dit inderdaad een bedrag van 1.000 euro betreft, hetgeen conform besluit agendacommissie nu is toegezegd. Bij punt 9 heeft de griffier in de regio nagevraagd wat de samenstelling is van de regionale agendacommissie. Alle politieke families blijken vertegenwoordigd, met uitzondering van het CDA. Zij heeft de CDA-fractie hiervan op de hoogte gesteld. Ook bij punt 9 heeft de griffier de wens van de agendacommissie om het symposium Binnenstad op 12 oktober te organiseren overgebracht. Dit blijkt vanwege reeds geboekte sprekers niet mogelijk. Het symposium staat nu voor 5 oktober gepland en het debat voor 12 oktober.


N.a.v. de besluitenlijst koppelt de voorzitter terug m.b.t. punt 9 dat er nog geen finale besluitvorming op de brief had plaatsgevonden en het verzenden van de brief naar derden een ambtelijke fout is geweest.  De brief komt nu z.s.m. naar de raad.

4

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:


Bij het Sprekersplein over het Leger des Heils wordt naast wethouder Reynvaan ook wethouder Wagemakers als portefeuillehouder opgenomen.


De blokken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Bestuursrapportage worden gewisseld zodat de heer Wagemakers bij de bespreking van zijn onderwerp kan zijn.


Op verzoek van de heer Van Verk worden voorzitters gewijzigd: mevrouw Akansu zit de kamer over de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor en de heer Van Verk de kamer over de GGD ZHZ.

5

min
Besluit

Gelet op het beperkte aantal avonden Dordtse Kamers dat nog rest, besluit de agendacommissie van deze avond een reguliere avond Dordtse Kamers in het Stadskantoor te maken. De griffier wordt gevraagd alle huidige voorraad in deze agenda in te voegen. Deze agenda zal 11 oktober in de agendacommissie worden vastgesteld.

6

min
Besluit

De agendacommissie geeft aan dat dit aanbod in de fracties enthousiast is ontvangen en wil hier daarom op in gaan. De datum wordt vastgesteld op 23 november 2011 om 20.00 uur op locatie. De agendacommissie stelt het minimale aantal deelnemers op 10 waarbij vanuit elke fractie tenminste één lid zal deelnemen. Namen worden z.s.m. doorgegeven aan de griffie en zodra aan deze minimale deelnemersgroep is voldaan, zal de griffie de projectleider vragen dit bezoek te organiseren.

7

min
Besluit

De agendacommissie wil deze film graag programmeren voor een avond Dordtse Kamers. Besloten wordt dat de film 3x zal draaien in een aparte zaal in het Stadskantoor op danwel 25 oktober, danwel 15 november 2011 zodat alle leden in de gelegenheid zijn de film te bekijken.

8

Mevrouw Y. Hogewoning spreekt in bij overlast door bezoekers van het Servicecentrum Leger des Heils

min
Besluit

Naast mevrouw Hogewoning zijn er geen nieuwe insprekers bekend.

 

9

min
Besluit

Mevrouw Koene geeft alvast aan dat zij komende vergadering, bij de bespreking van de agenda voor de raad van 25 oktober, haar twijfel zal uiten of de raadsinformatiebrief over de bioscoop wel een bespreekpunt moet worden. De agendacommissie neemt hier kennis van en is in afwachting van de antwoorden van de wethouder n.a.v. de behandeling in de adviescommissie. Volgende vergadering komt dit onderwerp terug.


Mevrouw Koene geeft vervolgens aan de Raadsinformatiebrief over de Wantij oever te willen agenderen voor de adviescommissie van 25 oktober a.s. in twee blokken waarvan het eerste blok een Sprekersplein. De agendacommissie vraagt de griffier dit op deze wijze op te nemen in de concept-agenda.


De heer Van Verk vraagt wanneer het overzicht moties en het overzicht toezeggingen naar de agendacommissie komen. De griffier geeft aan dat in de agendacommissie is afgesproken elk kwartaal een overzicht te agenderen. In augustus is de voorraadlijst besproken, in oktober is vervolgens het overzicht moties aan de beurt (mede ivm de begrotingsraad). Nu dit verzoek van de heer Van Verk is gekomen, zal ze niet wachten tot het eerste kwartaal om het overzicht met toezeggingen te agenderen, maar dit aan het eind van dit jaar doen.


Vervolgens geeft de heer Van Verk aan dat zijn hele fractie (raads- en commissieleden) met uitzondering van de heer Eski zal deelnemen aan het werkbezoek aan Brussel. De griffier noteert dit. Hij hoort ook graag van de griffier wat er geregeld is aan logistiek zodat hij weet wat zij zelf moeten gaan regelen omdat ze met een aantal mensen niet mee terug reizen met de bus maar het weekend in Brussel blijven. De griffier zorgt dat hierover informatie komt in de donderdagbrief.


Tot slot geeft de heer Van Verk aan graag gebruik te willen maken van het aanbod van wethouder Mos om in december een presentatie te houden over de grondexploitatie en een presentatie over de parkeerexploitatie. De agendacommissie deelt deze wens en de griffier zal voor beide presentaties een blok opnemen in de concept-agenda voor 13 december 2011.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall