Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 698280
Aanvang-sluiting 11-10-2011 20:30 - 11-10-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 11 oktober 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker, Van Wenum, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Schalken, Tazelaar, Hoogerduijn, Van Verk en Brok (voorzitter). De voorzitter dankt bij wijze van mededeling allen voor hun goede inhoudelijke inbreng tijdens het gesprek met de Commissaris der Koningin afgelopen donderdag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. de besluitenlijst meldt de heer Hoogerduijn dat hij de werkwijze waarbij de griffier wijzigingen in de agenda per mail voorlegt prima vindt. Hij kon ook instemmen met het behandelvoorstel m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Wel was hij verrast door de inhoud van de tweede Raadsinformatiebrief en over timing en inhoud van het persbericht van het college. Dat maakt dat zijn fractie een besloten behandeling bij nader inzien toch minder gelukkig vindt. Ze zullen dit in die vergadering ook inbrengen. Mevrouw De Smoker kan zich vinden in het gevoelen van de heer Hoogerduijn. In het bijzonder voor wat betreft het persbericht. De voorzitter geeft aan dat de griffier en hij dit in de driehoek zullen bespreken om in de toekomst ongelukkige communicatie naar buiten te voorkomen.


N.a.v. de besluitenlijst meldt mevrouw Van Wenum dat zij m.b.t. de Siegfried één op één met de wethouder heeft gesproken (i.p.v. inbrengen in de collegecarrousel). De beantwoording was naar tevredenheid en wat haar betreft kan de brief voor kennisgeving worden aangenomen. De agendacommissie stemt met dit voorstel in.


N.a.v. de besluitenlijst meldt de griffier dat er tot op heden slechts twee aanmeldingen zijn voor het bezoek aan het Johan Nabererf. Met deze stand wordt het bezoek geannuleerd. De heer Tazelaar meldt ter plekke hemzelf en de heer Romijnsen voor dit bezoek aan. Overige fracties komen hier deze week op terug. Vervolgens meldt de griffier dat de presentatie over de grondexploitatie en de parkeerexploitatie op verzoek van de wethouder niet op 13 december maar op 22 november a.s. zal plaatsvinden. De agendacommissie kan hiermee instemmen.

4

Bespreekpunt: Vaststellen Bestuursrapportage 2011 (709042)

min
Besluit

De agendacommissie voegt, naast de bestuursrapportage 2011, op verzoek van een meerderheid de Raadsinformatiebrief over de bioscoop toe als bespreekpunt, op voorwaarde dat de aanvullende informatie vanuit het college beschikbaar is voor verzending deze week. Andere punten kunnen uit de Kamers van vanavond komen.

5

min
Besluit

Het CTOO zal worden verplaatst. Voorzitter mevrouw Ruisch zal hiervoor een datum bepalen in overleg met secretaris de heer Vooren. Op deze plek wordt de Cultuurnota ingevoegd. Conform besluit bij de behandelsuggesties worden de blokken over de Begroting verdeeld onder de beschikbare collegeleden zodat op inhoud over het beleid kan worden gesproken en niet alleen op cijfers. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

6

min
Besluit

De agendacommissie voegt aan de concept-agenda het Milieubeleidsplan en het Jaarplan van de Rekenkamercommissie toe. De griffier ontvangt van de fracties de correspondentie welke bij de fracties is binnengekomen m.b.t. het DAC. De schrijvers van die brieven worden door de griffie geconsulteerd of er belangstelling is in te spreken. Is dit het geval dan zal er 15 november a.s. een Sprekersplein over dit onderwerp worden geagendeerd en wordt ook het DAC uitgenodigd voor wederhoor. Is dit niet het geval dan wordt dit onderwerp afgevoerd.

7

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier de DMHC te vragen hierover de fracties rechtstreeks te benaderen zodat elke fractie zijn eigen afweging kan maken. Hierbij kan al wel worden meegegeven dat 19 november vanwege het bezoek aan Brussel een minder geschikte datum is.

8

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

9

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt de griffier of de briefschrijver m.b.t. een Drechtstedenaangelegenheid (zoals vandaag op de LIS) bericht krijgt dat de brief wordt doorgestuurd aan het Drechtstedenbestuur als bevoegd orgaan? De griffier bevestigt dat briefschrijvers van de griffie altijd bericht krijgen wat de raad over hun brief heeft besloten.


Mevrouw Ruisch vraagt mevrouw Koene en de heer Van Verk mee te nemen naar de regionale agendacommissie dat de agenda van de Drechtstedendinsdag gepubliceerd moet worden in de lokale bladen van alle zes gemeenten. Zij zullen dit meenemen en hierover terugkoppelen.


De heer Van Verk geeft aan dat hij, n.a.v. een eerder in de agendacommissie behandeld verzoek van de heer Hoogewooning over de positie van Roma en Sinti, heeft voorgesteld dat de heer Hoogewooning de voorzitter en hemzelf bijpraat over de problematiek ter voorbereiding op het bezoek aan Varna in augustus 2012. De voorzitter vindt dit een sympatiek idee.  De heer Hoogerduijn geeft in vervolg hierop aan dat zijn fractie deze problematiek onder de aandacht van de landelijke fractie heeft gebracht en noemt dit een tip voor anderen.


De griffier vraagt de aandacht van de leden voor een verzoek vanuit de wijkcoördinatoren om te participeren in de gebiedsinformatiemarkten, te beginnen op 10 november van 16-21 uur in Crabbehof en Wielwijk. Dit verzoek is bij de fracties bekend en zij zullen hier zelf op reageren. De heer Van Verk vraagt de griffier in elk geval te melden dat hij en/of de heer Lagendijk op 10 november de gehele tijd (16-21 uur) aanwezig zullen zijn en met plezier particperen in het debat met de buurtbewoners.


De voorzitter meldt tot slot dat hij is benaderd door de heer Van Pelt die op feestelijke wijze de eerste paal gaat slaan. Zowel college als fractievoorzitters worden hier door de heer Van Pelt nog voor uitgenodigd. Dit feestelijke gebeuren zal plaatsvinden op 19 of 26 november. Na deze informatie sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall