Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 683979
Aanvang-sluiting 30-08-2011 14:00 - 30-08-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 30 augustus 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt conform het concept vastgesteld, waarbij de punten 16 tot en met 19 in samenhang worden besproken.
Mevrouw Koene (VVD) dient onsteund door de heer Schalken (BVD) een motie vreemd aan de orde van de dag in over de realisatie van de Buddingh'-biografie. Conform artikel 35, lid 4, van het Reglement van Orde vindt de behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 23 augustus 2011 vast.
Mevrouw Koene (VVD) merkt n.a.v. de notulen op dat de gemeente in haar eigen communicatie ook over een referendum spreekt. Dit heeft het misverstand veroorzaakt.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De heer Kerseboom wordt unaniem tot vorozitter en lid van de rekenkamercommissie benoemd.
Mevrouw Meijer en de heer Cransveld worden unaniem benoemd tot lid van de rekenkamercommissie.
De benoemden worden vervolgens beëdigd.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stelt de verordening vast.

6

min
Besluit

De raad besluit geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

7

min
Besluit

De raad besluit geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

8

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

9

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.
Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als stuk ter bespreking te agenderen voor de raadsvergadering van .

Stukken ter bespreking

13

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. De PvdA trekt de motie over de toekomstvisie 2050 in (motie 1).

min
Motie(s)
Titel: Toekomstvisie 2050
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:

Motie M1 PvdA.pdf

16

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. De motie 'Dordtenaren aan zet' (motie 3) wordt verworpen met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

min
Motie(s)
Titel: Dordtenaren aan zet
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie verworpen: 6 stemmen voor, 26 tegen
Motie M3 Dordtenaren aan zet.pdf

17

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

18

19

min
Besluit

De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. Met de stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en D66 tegen en de stemmen van de overige fracties voor besluit de gemeenteraad dat motie 14, die is ingediend tijdens de begrotingsraad van november 2010, als afgehandeld kan worden beschouwd.

20

min
Besluit

Door de fracties Beter Voor Dordt en VVD is een motie over de Buddingh' biografie ingediend. De gemeenteraad besluit de motie aan te nemen.

min
Motie(s)
Titel: Motie vreemd aan de orde van de dag M2 Buddingh Biografie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M2 Motie vreemd aan de orde van de dag Buddingh Biografie
toon_Motie M2 Buddingh biografie.pdf
Stand van zaken:
(11-10-2011): recente motie waarover nog geen informatie is ontvangen. MO 23-01-2012: Op 19 december vindt een gesprek plaats met de Dordtse Academie en de biograaf over het project. Vervolgens zullen zij een voorstel indienen, op basis waarvan wordt besloten over de wijze van financiering. Dan zal ook de overweging worden gemaakt om de middelen gefaseerd ter beschikking te stellen. Agendacommissie 31-01-2012: Motie handhaven 01-08-2012: Afgedaan met RAADSINFORMATIE inzake biografie Kees Buddingh' van 3 april.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 25 augustus 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 26 augustus 2011 10.00 uur tot dinsdag 30 augustus 2011 13.30 uur.