Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 650546
Aanvang-sluiting 28-06-2011 14:00 - 28-06-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 juni 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de dames Kuhlemeijer en Rusinovic en de heren Groeneweg, Soy en Karapinar. Mevrouw Heijmans is verlaat. Wethouder van de Burgt doet een mededeling over het Leonardo-onderwijs.  Het ordevoorstel van de voltallige oppositie om de kadernota af te voeren van de agenda wordt verworpen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De geloofsbrieven van mevrouw Van den Bergh zijn in orde bevonden. De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven constateert dat er geen beletselen zijn om haar toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de periode 14 augustus 2011 t/m 3 december 2011.

5

min
Besluit

De voorzitter van de raad beëdigt mevrouw van den Bergh tot lid van de gemeenteraad voor de periode 14 augustus 2011 t/m 3 december 2011.

6

min
Besluit

De heren Bloemen, de Jongh en Eichhorn en mevrouw Sonmezer worden bij acclamatie benoemd. De heer van Kessel wordt bij acclamatie herbenoemd.

Stukken ter bespreking

7

De raad gaat in debat over de vraag of de Havensamenwerking wel of niet als Groot Project moet worden aangemerkt.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Er zijn geen wensen en/of bedenkingen.

8

Gelegenheid om met elkaar te debatteren over het financieel perspectief (tien minuten per woordvoerder).

min
Besluit

De fractie Beter Voor Dordt dient een amendement in. Het amendement wordt verworpen met de stemmen van de fractie Beter Voor Dordt voor en de stemmen van de overige fracties tegen. De raad stelt de kadernota vast. Wethouder van de Burgt zegt toe de Kadernota te actualiseren, de opbrengst van de actualisatie kort na de zomer te presenteren en met de raad te bespreken.

min
Amendement(en)
Titel: Amendement Actualisering kadernota
Status: Ingetrokken
Indieners:
Amendement Actualisering kadernota
2806 A1.pdf
Titel: Amendement A2
Status: Verworpen
Indieners:
Amendement A2
2806 A2.pdf
min
Motie(s)
Titel: Motie Actualisering Kadernota
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Motie Actualisering Kadernota
2806 m1.pdf
Titel: Motie M1A
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Motie M1A
2806 m1A.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 03-08-2011
Datum gereed: 31-08-2011
Wethouder van de Burgt zegt toe de risico's waarvoor extensiveringen gezocht worden op een rij te zetten en een doorkijk van de consequenties daarvan te zullen geven. Hij zal dit eind augustus aan de raad presenteren; desgevraagd bevestigt hij dat de raad dan ook opvattingen kenbaar kan maken.

9

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de prognose Grondbedrijf, waarbij u wordt verzocht om in uw woordvoering niet in te gaan op hetgeen met u gewisseld is in de vertrouwelijk aangeboden presentatie in de adviescommissie van 14 juni 2011.

min
Besluit

De raad stelt de prognose Grondbedrijf 2011 vast en neemt kennis van de door het college vastgestelde Grondprijzenbrief 2011 en Parameterbrief 2011. De fractie van D66 dient de motie Grondbedrijf in die unaniem wordt aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: Motie grondbedrijf
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie grondbedrijf
2806 M2.pdf
Stand van zaken:
De eerste mogelijkheid voor bespreking is aan de hand van de prognose per 31 december 2011). SO 23-01-2012: Prognose wordt 2x per jaar opgesteld conform motie. Daarmee wordt gevolg gegeven aan deze motie. Raad is bij behandeling van prognose 2011 en bij behandeling van de voorlopige prognose 2012 hierover geïnformeerd. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgehandeld.

10

Gelegenheid om in één woordvoering per fractie met elkaar in debat te gaan over een aantal veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Aan de orde kunnen komen: integraal veiligheidsprogramma, cameratoezicht, integraal handhavingsprogramma, krediet mobiele toezichtspost, aanwijzing veiligheidsrisicogebied en uitwerking taskforce overlast openbare ruimte.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Wethouder Reynvaan zegt toe om in de zomer van 2012 een voortgangsrapportage aanpak overlast te presenteren waarin onder meer ook de resultaten van het Veiligheidshuis betrokken zullen worden. De fractie van de PvdA besluit de ingediende motie Veiligheid 1.1 aan te houden in afwachting van de uitkomsten van deze rapportage. De burgemeester zegt de raad een analyse toe van de voors en tegens van andere modellen coffeeshopbeleid. Naar aanleiding van deze toezegging besluit de fractie van de PvdA de ingediende motie Veiligheid 3 aan te houden in afwachting van de uitkomsten van de toegezegde analyse.

min
Motie(s)
Titel: Motie Veiligheid 1.1
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M3 Motie Veiligheid 1.1 Veiligheidsbeleid
2806 M3.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie Veiligheid 2.1
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Motie Veiligheid 2.1
2806 M4.pdf
Titel: Motie Veiligheid 3
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Motie Veiligheid 3 (M5)
2806 M5.pdf
Stand van zaken:
Ingetrokken en vervangen door M5A
Titel: Motie Veiligheid 3 (M5A)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M5A Motie Veiligheid 3
2806 M5A.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
min
Toezegging(en)
Toezegger: A.A.M. Brok
Datum gepland: 01-05-2012
Datum gereed: 01-06-2012
Met betrekking tot het coffeeshopbeleid zegt burgemeester Brok toe dat de raad op enig moment een uitgebreide analyse van de voors en tegens van verschillende modellen zal ontvangen, dus niet alleen van het Zwijndrechtse model, maar ook van modellen die elders in het land van toepassing zijn.
Toezegger: REC Reynvaan
Datum gepland: 01-05-2012
Datum gereed: 31-07-2012
Wethouder Reynvaan zegt toe om in de zomer van 2012 een voortgangsrapportage aanpak overlast te presenteren waarin onder meer ook de resultaten van het Veiligheidshuis betrokken zullen worden

11

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de stand van zaken VNG-bestuursakkoord.

min
Besluit

De raad besluit het voorstel alsnog van de agenda af te voeren en als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 30 augustus 2011.

12

Gelegenheid voor het college om de gevraagde inlichtingen over de aanpak van verkeershinder te verstrekken. Dit als antwoord op de art. 41 vragen 'Verkeershinder' van mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch namens de fractie van D66.

min
Besluit

De raad besluit de schriftelijke beantwoording van de vragen af te wachten, waarna er eventueel in een collegecarrousel op teruggekomen kan worden.

13

Bij het in stemming brengen van de motie van D66, PvdA, GroenLinks, VSP en ChristenUnie/SGP over de aanpassing van het financieringsstatuut in de raad van 31 mei 2011 staakten de stemmen (18 voor en 18 tegen). In de raadsvergadering van 28 juni 2011 wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.

min
Besluit

De motie 'aanpassing financieringsstatuut' wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M6 Motie Aanpassing Financieringsstatuut
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M6 Motie Aanpassing Financieringsstatuut
toon_M6 Motie Aanpassing Financieringsstatuut.pdf
Stand van zaken:
(11-10-2011): De aanpassing is in het kader van de discussie over de Verordening 212 Gemeentewet in voorbereiding. SBC 23-01-2012: Deze aanpassing is ondertussen via het portefeuillehoudersoverleg en het college in de auditcommissie besproken. Vervolgens is het definitieve raadsvoorstel in route gebracht. Deze motie is dus afgerond. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgewikkeld.

Hamerstukken

14

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties van GroenLinks en de VVD leggen een stemverklaring af.

18

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt met de stemmen voor van Beter Voor Dordt, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP en de stemmen tegen van de fracties PvdA, VSP, D66 en GroenLinks in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

22

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 juni 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 24 juni 2011 10.00 uur tot dinsdag 28 juni 2011 13.30 uur.