Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 641355
Aanvang-sluiting 23-08-2011 20:30 - 23-08-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 23 augustus 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Seme, Staat, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 14 juni 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de besluitenlijst vraagt mevrouw Van Dongen namens haar fractie een nadere toelichting op de wijze waarop het besluit onder 7 gelezen moet worden. Een te rigide houding tav wethoudersbrieven zou haar fractie geen verbetering vinden. De voorzitter licht toe dat bedoeld is dat een wethoudersbrief alleen een verduidelijking op een kamerbehandeling kan betreffen of aanvullende technische zaken n.a.v. een kamerbehandeling. Dergelijke brieven worden door de griffie gewoon in behandeling genomen. Overige informatie per brief dient altijd vanuit het gehele college te komen. In het college is deze lijn ook op die manier afgesproken. Met deze aanscherping kunnen alle aanwezigen instemmen.

4

Bespreekpunten:

- Benoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie (680143)
- Raadsinformatiebrief Bestuursakkoord (dossiers 653419 en 648506)
- Kadernota: Conform toezegging wethouder van de Burgt gemeenteraad 28 juni 2010.   
  Presentatie en inhoudelijke bespreking meest recente cijfers kadernota.

min
Besluit

De drie genoemde onderwerpen zijn akkoord. Het college biedt aan om op maandag 29 augustus van 19.00 - 20.00 uur een korte presentatie te houden over de RIB recente cijfers kadernota en vervolgens ruimte te bieden voor het stellen van technische vragen. Dit ter vervanging van een commissiebehandeling die vanwege het zomerreces niet in de planning paste. Met uitzondering van BVD stellen alle fracties dit aanbod zeer op prijs. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis.


Mevrouw De Smoker verzoekt vervolgens de RIB 3e Merwedehaven toe te voegen aan de bespreekpunten. Gelet op de actualiteit en de lange doorlooptijd van dit onderwerp vindt zij dat we niet kunnen wachten met hierover te spreken. Zij wordt hierin bijgevallen door de heren Staat, Tazelaar en Van Verk en mevrouw Ruisch. De overige leden willen echter vasthouden aan de vaste afspraak dat onderwerpen eerst in de commissie worden besproken. Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de adviescommissie van 13 september 2011.


De heer Van Verk geeft aan graag de RIB over straatmuzikanten in de raad van 30 augustus a.s. te bespreken. Hierin wordt dezelfde lijn gevolgd. Eerst agendering in de commissie.


Beide voorstellen komen volgende week terug op de nieuwe voorraadlijst voor definitieve agendering in de commissie.

5

min
Besluit

De concept-agenda voor 13 september 2011 is akkoord met uitzondering van de blokken over cultuur. Deze vervallen ten gunste van een extra blok RTV Dordrecht en de RIB 3e Merwedehaven.


De concept-agenda voor 20 september 2011 wordt aangevuld met de openstaande onderwerpen, te weten een blok Sterrenburg (661293), twee blokken leegstand met ondernemers (633570 en 657347), presentatie Energiehuis (642264) en RIB straatmuzikanten. De presentatie voorlopig ontwerp Kunstmin wordt op voorstel van mevrouw Koene op een aparte avond op locatie georganiseerd. Voor het Sprekersplein Leger des Heils wordt ook het DAC uitgenodigd en het blok over de APV vervalt in afwachting van het gewijzigde voorstel van de CU/SGP.

6

Speciale aandacht voor de dossiers op bijgevoegde lijst.

min
Besluit

633570 Reeds besproken, agendering voor twee blokken.


624792 Agendering zodra uitslag binnen is.


615744 In afwachting van behandeling in regionale Agendacommissie even aanhouden.


615645 Aangehouden totdat invulling themabijeenkomst Binnenstad helder is.


614499 Agenderen voor commissie 13 september 2011 akkoord.


601069 De heer Klous heeft een brief aan de portefeuillehouder geschreven met het verzoek om aanvullende informatie. Even aanhouden in afwachting van het antwoord van het college.


595186 De griffie ontvangt ondanks herhaaldelijk informeren geen voorstel. Het CDA zal in de volgende collegecarrousel de portefeuillehouder vragen naar de stand van zaken.


569337 Kan worden afgevoerd, voldoende behandeld voor dit moment.


552899 Aanhouden in afwachting van het voorstel dat in oktober verwacht wordt.

7

min
Besluit

Alle leden houden vast aan hun oorspronkelijke standpunt. De voorzitter concludeert dat iedereen kan instemmen met een openbare thema-avond over dit onderwerp. Over de weg daar naar toe zijn de meningen echter verdeeld. De voorzitter vraagt vervolgens of iedereen dit even wil laten bezinken en we de gezamenlijkheid kunnen vinden in die openbare avond. Volgende vergadering komt dit agendapunt terug.

8

min
Besluit

De verdiepingsgesprekken met de raad staan gepland op 12 september in HIA en op 15 september in Zwijndrecht. De agendacommissie verbaast zich er over dat dit niet gepland staat op een Drechtstedendinsdag. Uitgangspunt is alle regionale activiteiten op die dag te concentreren. De heer Van Verk zal deze vraag meenemen naar de regionale agendacommissie en dit punt komt de volgende vergadering terug.

9

- Dhr. J. Hogeweg over acceptatie zigeuners/woonwagenbewoners.
- Mevr. Van Leeuwen over speelparadijs Be Heppie Kidz.

min
Besluit

Het verzoek van de heer Hogeweg wordt even aangehouden tot de volgende vergadering voor overleg in de fracties. De heer Hogeweg geeft aan contact te hebben gehad met de heer Schalken en mevrouw Van Dongen vraagt dit even bij hem na.


Het verzoek van mevrouw Van Leeuwen wordt afgewezen aangezien hier een persoonlijk belang mee gemoeid is. Dat is tegen de spelregels van het Sprekersplein. De griffie zal dit aan de inspreker laten weten.

 

10

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat 24 augustus (morgen) de eerste rapporten over de brand in Moerdijk het licht zien. Gelet op de importantie van het onderwerp stelt hij voor van de gebruikelijke afspraken af te wijken. Unaniem wordt besloten dat deze informatie (voor zover openbaar) op het RIS wordt geplaatst, maar daarnaast ook per mail aan de raad wordt verstrekt zodra het binnenkomt. De griffier zal hier zorg voor dragen.


De griffier vraagt tot slot aandacht voor het werkbezoek van raad en college aan Brussel op 18 november a.s. Hierover gaat deze week een brief uit met nadere informatie.


Na die mededeling sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall