Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 638764
Aanvang-sluiting 31-05-2011 17:00 - 31-05-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 31 mei 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de Gemeenteraadsvergadering.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Koene, Van Wenum, Ruisch en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Tazelaar, Van Verk, Hoogerduijn en Brok (voorzitter). Mevrouw de Smoker komt terug op de verklaring die in de middagraad namens de fractie van Beter Voor Dordt is afgelegd betreffende de thema-avond over de Binnenstad. Zij betreurt de gang van zaken, de omgangsvormen en de wijze waarop er met besluiten van de Agendacommissie wordt omgegaan. Mevrouw Koene licht nogmaals toe waarom destijds besloten is voor de gekozen opzet van de avond. De heer Tazelaar sluit zich hierbij aan. Mevrouw Van Dongen en mevrouw Van Wenum herhalen dat het besloten karakter van de avond niet voor iedereen van meet af aan duidelijk is gemaakt. De voorzitter constateert dat de thema-avond geen doorgang vindt, dat er de nodige irritatie is en dat de agendacommissie het belangrijk blijft vinden een thema-avond over de binnenstad te organiseren. Gelet op de tijd stelt hij voor om in de agendacommissie van 14 juni te bezien of en in welke vorm de gekozen avond doorgang kan vinden en hiervoor vervolgens een nieuwe datum te prikken. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Naar aanleiding van punt 9 op bladzijde 4 wordt opgemerkt dat de vergaderingen van CTOO openbaar zijn. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de derde ronde vervalt de behandeling van de raadsinformatiebrieven over buurtbudgetten, motie 'sterke wijken, buurt aan zet' en bestuurlijke vernieuwing. Hiervoor in de plaats wordt de presentatie over het beleidsplan 'Zorg voor elkaar' geagendeerd. In het vrijgevallen blok in de eerste ronde worden de samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam en de havenbeheersverordening geagendeerd. Het college wordt gevraagd de onderlinge vervanging te regelen, aangezien wethouder Mos afwezig is en zijn vervanger wethouder van de Burgt in andere kamers van de adviescommissie wordt verwacht. Voor het overige blijft de agenda ongewijzigd, waarbij wordt opgemerkt dat in de kamer over het gemeentelijk werkbedrijf wethouders als toehoorder welkom zijn, maar geen rol hebben omdat de commissieleden eerst met elkaar van gedachten willen wisselen alvorens met het college in gesprek te gaan.

5

min
Besluit

De agendacommissie stemt in met de geschetste opzet van de avond. Er worden twee stukken aan de lijst met te betrekken stukken toegevoegd, namelijk het integraal handhavingsprogramma en het antwoord van het college op de brief van een inwoner over overlast binnenterrein Blekersdijk-Vrieseplein-Vrieseweg (brief onder 'f' op de lijst van ingekomen stukken gemeenteraad 31 mei 2011).

6

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

 

7

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx