Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 633717
Aanvang-sluiting 31-05-2011 14:00 - 31-05-2011 18:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 31 mei 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld, waarbij wordt toegevoegd het raadsvoorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op een aantal bijlagen van het raadsvoorstel over de samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam.

2

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

3

min
Besluit
Mevrouw Van Dongen (BVD) legt een verklaring af over het niet bijwonen door de voltallige fractie van BVD van de besloten werkbijeenkomst van de raad op 31 mei over het thema Binnenstad. De raad neemt kennis van de mededeling. Mevrouw Ruisch (GroenLinks) dient een motite vreemd aan de orde van de dag in over het ondertekenen van een petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Overeenkomstig artikel 35, lid 4, van het Reglement van Orde vindt de behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

4

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 24 mei 2011 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

5

min
Besluit

De heer Mos wordt bij acclamatie benoemd.

Hamerstukken

6

min
Besluit

De raad stelt de verordening vast.

7

min
Besluit

Er zijn stemverklaringen van de fracties van BVD en PvdA.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter bespreking

11

De raad bespreekt het onderhandelaarsakkoord om het standpunt van Dordrecht voor de behandeling tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 vast te stellen.

min
Besluit

Door de fracties PvdA, D66, GroenLinks en VSP is de motie VNG Bestuursakkoord (M1) ingediend. De motie is met 13 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. De door de fractie van D66 ingediende motie over openbare stemming VNG (M2) is verworpen met 16 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

min
Motie(s)
Titel: Motie Openbare Stemming VNG
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie van D66 Openbare Stemming VNG
M2 Motie Openbare Stemming VNG.pdf
Stand van zaken:
Verworpen
Titel: Motie VNG bestuursakkoord
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie van PvdA, D66, GroenLinks en VSP VNG Bestuursakkoord
M1 Motie VNG Bestuursakkoord.pdf
Stand van zaken:
Verworpen: 26 stemmen tegen (BVD, VVD, CDA en CU/SGP)en 13 stemmen voor (PvdA, GL, D66, VSP)

12

De raad bespreekt het belang van dit grote project voor de stad en de vorm waarin het zal worden uitgevoerd.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De door Beter Voor Dordt ingediende motie over alternatieve scenario's huisvesting publieksfuncties DIEP (M3) wordt verworpen met de stemmen van Beter Voor Dordt voor en de stemmen van de overige fracties tegen.  De door de ChristenUnie/SGP ingediende motie over Hof en Statenschool (M4) wordt verworpen met de stemmen van ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA, D66 en VSP voor en de stemmen van BVD, VVD en CDA tegen.

min
Motie(s)
Titel: Alternatieve scenario's huisvesting publieksfuncties DiEP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie van de fractie Beter voor Dordt over Alternatieve scenario's huisvesting publieksfuncties DiEP
Stand van zaken:
Verworpen. Als afgehandeld beschouwen
Titel: Hof en Statenschool
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie van ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA, VSP en D66 over Hof en Statenschool
M4 Hof en Statenschool.pdf
Stand van zaken:
Verworpen

13

De raad bespreekt de jaarstukken 2010. Hierbij wordt het advies van de Auditcommissie van 17 mei betrokken. Het conceptraadsbesluit is hierop aangepast.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Bij het in stemming brengen van de motie van D66, PvdA, GroenLinks, VSP en ChristenUnie/SGP over de aanpassing van het financieringsstatuut (M6)staken de stemmen (18 voor en 18 tegen). In de raadsvergadering van 28 juni 2011 zal de motie opnieuw in stemming worden gebracht.

min
Motie(s)
Titel: Aanpassing fincieringsstatuut
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners:
Motie van de fracties D66, PvdA, Groenlinks en VSP: Aanpassing Financieringsstatuut
M6 Motie Aanpassing Financieringsstatuut.pdf
Stand van zaken:
De stemmen staken. In de raadvergadering van 28 juni 2011 zal er opnieuw gestemd worden.

14

min
Besluit

Door de fracties van GroenLinks is een motie ingediend betreffende het ondertekenen van een petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf (M5). De motie is met 18 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.

min
Motie(s)
Titel: Motie petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie GroenLinks over het ondertekenen van een petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf.
M5 Motie GL tegen strafb.stelling Illegaal Verblijf.pdf
Stand van zaken:
Verworpen, als afgehandeld beschouwen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 26 mei 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 27 mei 2011 10.00 uur tot dinsdag 31 mei 2011 13.30 uur.