Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 614752
Aanvang-sluiting 19-04-2011 14:00 - 19-04-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 april 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen, in het bijzonder de aanwezige leerlingen van de Regenboogschool, welkom. Mevrouw J.E.T.M. van Dongen en de heren A.G. Hoogerduijn en M. Groeneweg zijn met kennisgeving afwezig. 

Wethouder Sleeking deelt mee dat er n.a.v. de vragen tijdens de commissiebehandeling inzake Stadswerven en OCW nog aanpassingen zijn doorgevoerd in het stuk. De raad zal over drie maanden om een besluit worden gevraagd. 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .h, .l en .n, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2011 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan Amstelwijck 2010 vast.

5

min
Besluit

De heer Tiebosch (D66) legt een stemverklaring af, waarin hij verwijst naar de besloten commissievergadering van 12 april jl. en de wensen en bedenkingen door D66 ingebracht. Toen waren de aanvullende gegevens die de wethouder nu heeft, nog niet bekend. De fractie behoudt zorg of het beoogde ambitieniveau met deze samenwerkingsovereenkomst ook zal worden gehaald. Mevrouw Van Wenum (CDA) merkt op dat de aarzelingen die de fractie nog had zijn weggenomen door het memo dat de raad deze middag heeft ontvangen.
De heer Pols (VVD) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat dit stuk in de Adviescommissie van 12 april jl. uitgebreid in beslotenheid is besproken en hij zegt ervan uit te gaan dat de wethouder met de opmerkingen aan de slag gaat. Hij heeft een ding al toegezegd. Verder wil de VVD fractie op de hoogte blijven als er wijzigingen zijn t.o.v. het Grondbedrijf. Mevrouw De Klerk (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat de fractie voorstander is van de ontwikkeling van Stadswerven waarvoor de in het verleden gemaakte afspraken essentieel zijn. De fractie heeft wel zorg over de risico's die zijn benoemd en wenst in geval van tegenslagen tijdig te worden geïnformeerd. 

Met inachtneming van bovenstaande stemverklaringen besluit de raad geen wensen en/of bedenkingen te uiten en besluit derhalve conform het in het voorstel gestelde.

6

min
Besluit

De heer Staat (CU/SGP) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat er binnen de CU en de SGP verschillend over het onderwerp referenda wordt gedacht. De CU kan zich hierin wel vinden, maar de SGP niet. Hij merkt op dat de kiezers de partij op basis van het verkiezingsprogramma een mandaat geven, en hij kan zich hierin niet vinden. Daarnaast zijn de hoge kosten een bezwaar. Fractiegenote mevrouw Catsburg stemt wel voor het referendum. Met inachtneming van deze stemverklaring, (en een stem tegen), stemt de raad in meerderheid voor de referendumverordening Dordrecht en stelt deze conform vast.

7

min
Besluit

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat de fractie instemt met de in het voorstel genoemde wijzigingen, maar dat haar fractie het heel belangrijk vindt dat als er een burgerinitiatief wordt ingediend, zoals het Kindertheater+, daar in de toekomst zorgvuldig mee wordt omgegaan. De heer Romijnsen (VSP) sluit zich hierbij aan.
Met inachtneming van bovenvermelde stemverklaringen stelt de raad de Verordening tot wijziging burgerinitiatief vast.

8

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar voor de aanleg openbare ruimte Kloosterstraat en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

9

min
Besluit

De raad besluit conform.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken ter bespreking

11

min
Besluit

Het te bezuinigingen bedrag is voor geen van de raadsleden een punt; discussie ontstaat over de posten waarop dat dient te geschieden. Meerdere fracties uiten zorg over de bezuinigingen in de media, zoals het vervallen van de Raadspagina of de Dordtse Kwesties; communicatie vanuit de gemeenteraad naar de burger.  
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van VVD (4), BVD (13), CDA (3), PvdA (6) en GroenLinks (3) voor en de stemmen van CU/SGP (2), D66 (2) en VSP (2) tegen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 13 april 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 14 april 2011 10.00 uur tot dinsdag 19 april 2011 13.30 uur.