Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 612044
Aanvang-sluiting 14-06-2011 20:30 - 14-06-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 14 juni 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames van Dongen, Koene, De Smoker en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Hoogerduijn, Romijnsen, Van der Kruijff en Karapinar. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst (pagina 3) stelt mevrouw Van Dongen voor te zijner tijd ook de Vereniging Participatie bewoners DAC uit te nodigen voor een nog nader te organiseren Sprekersplein n.a.v. een brief over overlast door bezoekers van het servicecentrum Leger des Heils (dossier 631546). De agendacommissie stemt in met dit voorstel.

4

Bespreekpunten:

- Kadernota 2012
- Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam?
- Integraal veiligheidsprogramma 3 ?
- Integraal handhavingsprogramma?
- Mobiele Toezichtspost?

 

 

min
Besluit

Afgesproken wordt de bespreekpunten in onderstaande volgorde te behandelen:


- Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam
- Kadernota (tien minuten per woordvoerder)
- Prognose Grondbedrijf
- Veiligheidsbeleid (1 woordvoering per fractie over alle veiligheids- en overlast gerelateerde onderwerpen zoals IVP3, Integraal Handhavingsprogramma, Mobiele Toezichtspost, aanwijzing veiligheidsrisicogebied, taskforce overlast in de openbare ruimte, cameratoezicht)
- Raadsinformatiebrief over Bestuursakkoord
- Motie aanpassing financieringsstatuut (stemmen staakten in de raad van 31 mei 2011).


Mevrouw van Dongen merkt op dat een aantal verordeningen met betrekking tot de haven pas 'gehamerd' kunnen worden, nadat over de samenwerkingsovereenkomst is besloten. Om die reden worden de hamerstukken en raadsinformatiebrieven in tegenstelling tot hetgeen de laatste tijd gebruikelijk is dit keer na de bespreekpunten geagendeerd.


 


 


 


 


 


 


 

5

Gelegenheid om met elkaar te bespreken wanneer en in welke vorm de geannuleerde themabijeenkomst over de Binnenstad d.d. 31 mei 2011 een vervolg krijgt.

min
Besluit

Mevrouw Koene uit nogmaals haar teleurstelling over de keuze van de fractie Beter Voor Dordt om niet deel te nemen aan de werkconferentie over de Binnenstad in de opzet waarover destijds is besloten. Zij stelt voor een punt achter deze discussie te zetten en met elkaar te bekijken hoe de werkbijeenkomst alsnog doorgang kan vinden. Hoe kunnen we met raadsleden en commissieleden op een informele wijze bij elkaar komen om de problematiek in de Binnenstad te inventariseren en te prioriteren en om op basis van de prioriteitstelling te bekijken wie er voor een vervolgbijeenkomst worden uitgenodigd. Voor de eerste, voorbereidende informele werkbijeenkomst kunnen college en functioneel betrokken ambtenaren worden uitgenodigd. Voor de vervolgbijeenkomst wordt deze groep uitgebreid met vertegenwoordigers uit de stad. Mevrouw Koene stelt ook voor dat de opbrengst van de eerste avond gecommuniceerd kan worden. Zij verzoekt de leden van de agendacommissie om deze insteek mee terug te nemen naar de fracties en in de agendacommissie van 28 juni te laten weten of dit op steun/deelname van de fracties kan rekenen. Mevrouw Van Dongen vraagt Mevrouw Koene een en ander kort op papier te zetten, zodat precies wordt afgekaderd waarover gesproken gaat worden. Op basis van deze memo is mevrouw Van Dongen bereid het onderwerp opnieuw in haar fractie te bespreken. De voorzitter concludeert dat mevrouw Koene aan deze wens tegemoet zal komen, dat mevrouw van Dongen het vervolgens in de fractie zal bespreken en dat een en ander terugkomt in de agendacommissie van 28 juni waar de knoop zal worden doorgehakt.

6

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De raadsinformatiebrief over de rapportage vernielingen en schadeverhaal (dossier 555658)  kan ter kennisname geagendeerd worden voor de raadsvergadeirng van 28 juni 2011. Het overige blijft vooralsnog ongewijzigd. De definitieve agenda voor de adviescommissie van 23 augustus 2011 wordt vastgesteld in de agendacommissie van 28 juni 2011. De suggestie wordt geopperd om de aangekondigde raadsinformatiebrieven over FC Dordrecht en de Derde Merwedehaven te agenderen voor 23 augustus. De raadsinformatiebrief over het kwaliteitshandvest en de servicenormen (dossier 609946) zou dan op een later moment behandeld kunnen worden.

7

min
Besluit

Er is behoefte aan de presentatie. De griffie wordt gevraagd de wethouder te verzoeken de duur van de presentatie te beperken tot acht minuten, zodat er voldoende tijd overblijft om met elkaar van gedachten te wisselen. De wethouder wordt verzocht vooraf een handout beschikbaar te stellen die in aanloop naar de vergadering al bestudeerd kan worden, zodat er gericht vragen kunnen worden gesteld en opvattingen kenbaar kunnen worden gemaakt. Overigens besluit de agendacommissie in de toekomst soortgelijke stukken niet meer rechtstreeks via de agendacommissie aangereikt te willen krijgen. Dergelijke stukken dienen aangevlogen te worden vanuit het college (er dient met andere woorden een collegestuk aan ten grondslag te liggen).

8

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

9

min
Besluit

De heer Hoogerduijn constateert dat het college in een aantal gevallen aardig zelfstandig optreedt en daarbij de raad te laat betrekt.  Het komt nogal eens voor dat hij in de krant moet lezen wat het college heeft besloten. Hij wordt dan aangesproken met de vraag wat zijn fractie daarvan vindt en dan kan hij niet anders dan constateren dat de raad voor een fait accompli staat. Als recente voorbeelden noemt hij de bezuinigingen en de plannen rondom de bibliotheek. Het kan weliswaar een collegebevoegdheid betreffen, maar sommige onderwerpen acht hij zo belangrijk dat de raad aan zet zou moeten zijn, in positie moet worden gebracht en tijdig moet worden geïnformeerd. De voorzitter zegt toe dit in het college en het overleg met de gemeentesecretaris aan de orde te zullen hebben.  Volgens de heer Hoogerduijn verdient een ander punt eveneens de aandacht. Hij acht het voor de beeldvorming niet wenselijk dat er al een uitnodiging is verstuurd voor een feestelijk samenzijn rondom de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, terwijl de raad over de samenwerking nog moet besluiten. De heer Hoogerduijn roept de voorzitter van de raad op hierop waakzaam te zijn.  

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx