Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 605805
Aanvang-sluiting 24-05-2011 20:30 - 24-05-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 24 mei 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, van Dongen en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Karapinar, Van Verk, Seme, Tazelaar en Hoogerduijn. Mevrouw de Smoker kondigt aan dat bij agendapunt 4 een mededeling volgt over de Verordening Rekenkamercommissie. Dit naar aanleiding van een overleg eerder op de avond tussen de leden van de selectiecommissie en twee medewerkers van het onderzoeksbureau van de Rekenkamer. Mevrouw Hendrickx deelt mee dat het geplande werkbezoek aan het oefenterrein van de Brandweer op zaterdag 28 mei vervalt wegens een zeer beperkt aantal aanmeldingen hiervoor. Naar aanleiding hiervan merkt de heer Hoogerduijn op dat hier sprake lijkt te zijn van een herhaling van zetten. Ook het werkbezoek aan HVC is geannuleerd wegens te weinig animo. Afgesproken wordt dit onderwerp te agenderen voor een vergadering van het presidium. Mevrouw de Smoker stelt voor het dan onder meer te hebben over 'hoe vertaal je terug naar de fracties dat het raadswerk meer behelst dan de maandag- en de dinsdagavond'. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Hoogerduijn op het antwoord op zijn vraag over de verschijningsdata van diverse onderzoeksrapporten betreffende de brand Moerdijk in het verslag te missen. De voorzitter herhaalt hetgeen hij hierover eerder heeft gezegd: het PCW-rapport zal kort voor de zomer uitkomen; de verwachting is dat het tweede rapport (IOOV) kort na de zomer zal verschijnen en dat het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid waarschijnlijk pas over een jaar te verwachten is. In Rotterdam is een interne evaluatie uitgelekt (die daar bij alle GRIP-branden wordt gedaan); deze is een eigen leven gaan leiden, waarvoor burgemeester Aboutaleb excuses heeft gemaakt. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

4

Bespreekpunten:

- Jaarstukken 2010
- Hofcarré?
- VNG-bestuursakkoord?

min
Besluit

Als bespreekpunten worden achtereenvolgens geagendeerd: Jaarstukken 2010, Hofcarré en VNG-Bestuursakkoord. De heer Karapinar kindigt namens GroenLinks een motie vreemd aan de orde van de dag aan (over strafbaar stellen illegaliteit). Afgesproken wordt er naar te streven de raad in de middag afgerond te hebben, zodat de thema-avond over de Binnenstad doorgang kan vinden. De griffier verwijst naar de vergadering van de adviescommissie d.d. 17 mei 2011 over de Verordening rekenkamercommissie , waarin de fractie Beter Voor Dordt heeft aangegeven in de agendacommissie van 24 mei te laten weten of de verordening als hamerstuk kan worden geagendeerd, zoals de overige fracties in de adviescommissie hebben geadviseerd. Mevrouw van Dongen geeft aan dit in haar fractie niet meer aan de orde is geweest. Besloten wordt de verordening als hamerstuk te agenderen. Naar aanleiding van dit punt koppelt mevrouw de Smoker terug uit een overleg dat de selectiecommissie Rekenkamercommissie gehad heeft met twee medewerkers van het onderzoeksbureau van de Rekenkamer. Onderwerp van gesprek was de advertentietekst. Naar aanleiding van een waardevolle suggestie van het onderzoeksbureau van de Rekenkamer is besloten dat kandidaten ook geen lid van de Drechtraad mogen zijn. De selectiecommissie stelt voor de verordening hierop aan te passen. De agendacommissie stemt in met dit vorostel. De griffie wordt gevraagd de verordening aan te passen en de gewijzigde verordening inclusief een toelichting op de wijziging te verspreiden voor de raadsvergadering van 31 mei 2011.


Naar aanleiding van de themabijeenkomst over de binnenstad informeert de heer Seme naar het besloten karakter van de bijeenkomst. Dit is wat betreft zijn fractie niet nodig. Meerdere fracties vallen hem hierin bij. Mevrouw Koene licht toe waarom de agendacommissie hiervoor eerder heeft gekozen. De bijeenkomst betreft een werkconferentie voor raads- en commissieleden waarvoor collegeleden en ambtelijke ondersteuners als toehoorder zijn uitgenodigd. Het is een soort benen-op-tafel-bijeenkomst, waar vrijuit en oriënterend gesproken kan worden over de Binnenstad. De heer Tazelaar bevestigt dat dit zo in de agendacommissie is afgesproken. Mevrouw de Smoker licht toe dat het te vroeg is voor een openbare bijeenkomst; uiteraard volgen er nog openbare bijeenkomsten waarvoor belanghebbenden zullen worden uitgenodigd mee te praten. Mevrouw van Dongen stelt voor de bijeenkomst alsnog openbaar te verklaren. De agendacommissie besluit vast te houden aan de gekozen opzet en spreekt voor de toekomst af dit soort bijeenkomsten niet langer besloten te noemen, maar hiervoor de term werkconferentie te gebruiken. Mevrouw van Dongen wil expliciet in het verslag opgenomen hebben dat de fractie Beter Voor Dordt ernstige bezwaren heeft tegen het besloten karakter van de avond.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit de concept-agenda te wijzigen. In de eerste ronde kan de behandeling van de zienswijzen begroting 2012 GRD komen te vervallen, omdat het een beleidsarme begroting betreft. Hiervoor in de plaats worden de begroting en de jaarrekening van Drechtwerk geagendeerd (wethouder van de Burgt). In de tweede ronde vervallen de presentaties mediabeleid en strategische personeelsplanning. Hiervoor in de plaats wordt het aangekondigde beleidskader participatie Migranten geagendeerd (wethouder Wagemakers). Ook de vergadering over het minimabeleid en de begroting van de SDD vervalt. Dit onderwerp blijft op de voorraadlijst staan in afwachting van de uitkomst van de discussie hierover in de agendacommissie van de Drechtsteden (dat er niet 'gedubbeld' wordt door dergelijke onderwerpen zowel regionaal als lokaal te behandelen en dat er tegelijkertijd wel voldoende ruimte moet zijn om over de inhoud te kunnen praten). In plaats hiervan wordt de bijeenkomst over een gemeentelijk  werkbedrijf geagendeerd, zoals aangeboden is door de heren Bevers en Lagendijk. Collegeleden zijn als toehoorder welkom op deze bijeenkomst. Op voorstel van de griffier worden de inmiddels ontvangen raadsinformatiebrieven over bestuurlijke vernieuwing en over de motie 'sterke wijken: buurt aan zet' tegelijkertijd met de raadsinformatiebrief over de evaluatie experimenten met buurtbudgetten Burgers aan Zet geagendeerd. Voor het overige blijft de concept-agenda ongewijzigd.

6

min
Besluit

De agendacommissie stemt in met het voorstel van de heer Hoogerduijn om na de zomer een expertmeeting te organiseren waarvoor in ieder geval de districtelijke driehoek wordt uitgenodigd. Na de expertmeeting zal het voorstel inhoudelijk in de adviescommissie worden besproken. De griffier wordt gevraagd met een datumvoorstel voor de expertmeeting te komen. De agendacommissie besluit het initiatiefvoorstel vooralsnog niet voor advies door te geleiden naar het college.

7

min
Besluit

De agendacommissie stemt in met het voorstel van de griffier om de themabijeenkomst over veiligheid en overlast te houden op woensdagavond 15 juni. Mevrouw van Dongen merkt op dat er teveel stukken bij de avond betrokken worden. Zij stelt voor dat alleen de stukken over het IVP3, de rib over het veiligheidsrisicogebied, het voorstel over de mobiele toezichtpost en over het cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat aan de orde komen, alsmede de rib over de taskforce overlast openbare ruimte  en de brief van omwonenden Blekersdijk, Vrieseplein en Blekersweg. De heer van Verk is het hiermee eens en merkt op hieraan het coffeeshopbeleid toe te willen voegen. Op de avond moeten de begrippen veiligheid en overlast centraal staan: wat vinden we daarvan en wat vinden we van de aanpak? De griffier geeft aan dat over de opzet van de avond aanstaande donderdag een overleg plaatsvindt. Zij wordt gevraagd in de agendacommissie van 31 mei met een meer uitgewerkt voorstel voor de invulling van de avond te komen.


De heer Seme geeft aan dat de fractie van het CDA de raadsinformatiebrief over het project Welzijn Nieuwe Stijl graag voor het zomerreces behandeld wil hebben. De agendacommissie constateert dat dit helaas niet meer mogelijk is.


De agendacommissie besluit op aanraden van de portefeuillehouder mediabeleid de raadsinformatiebrief over het mediabeleid (en de presentatie van hoogleraar Rutten) na het zomerreces te agenderen.


Op de bijeenkomst gemeentelijk werkbedrijf na besluit de agendacommissie alle stukken onder het kopje 'behandeling na het zomerreces' inderdaad pas na de zomer te agenderen.


 


 

8

min
Besluit

De agendacommissie herkent de gemaakte afspraken smaar gedeeltelijk. Afgesproken wordt op dit moment geen actie te ondernemen. Wel onderstreept de agendacommissie het belang van de vinger aan de pols houden wat betreft de ontwikkelingen.

9

Verzoek van dhr. Katif namens de Stichting Vrienden van Leonardo voor een Sprekersplein.

min
Besluit

Na enige discussie waarin mevrouw Van Dongen pleit voor spoedige agendering van een Sprekersplein wordt besloten de heer Katif uit te nodigen voor de vergadering van het CTOO op 1 juni. Mevrouw van Dongen geeft aan grote moeite te hebben met het feit dat dit een besloten vergadering betreft, maar legt zich vanwege de urgentie en de beperkte alternatieven uiteindelijk neer bij deze optie. De griffier wordt gevraagd om aan wethouder van de Burgt te vragen wanneer er een reactie van het college komt n.a.v. de motie over het Leonardo-onderwijs.

Tenslotte

10

min
Besluit

In de rondvraag complimenteert de fractie van GroenLinks de griffie met de organisatie van de expertmeeting alcohol en drugs. Alle fracties sluiten zich hierbij aan. De heer Hoogerduijn pleit voor een spoedige uitwerking van de opbrengst van deze avond, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx