Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 586216
Aanvang-sluiting 22-03-2011 14:00 - 22-03-2011 18:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 22 maart 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zowel de fractie Beter voor Dordt als ook het CDA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag. Conform RvO, art. 35 lid 4 vindt behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .a, en .f, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2011 ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

Burgemeester Brok spreekt de heer Van den Oever toe en reikt hem de bronzen legpenning uit.

5

min
Besluit

De raad benoemt unaniem de heer Mos tot wethouder.

6

min
Besluit

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, die wordt gevormd door de heer Van Antwerpen als voorzitter, mevrouw De Klerk en de heer Tiebosch heeft de geloofsbrieven reeds voorafgaand aan de vergadering onderzocht. De heer Van Antwerpen geeft namens de commissie aan dat er geen beletselen zijn aangetroffen om de heer B.J. van Beusekom toe te laten tot de raad.  De raad besluit conform het advies van de commissie en benoemt de heer Van Beusekom tot raadslid.

7

min
Besluit

Per acclamatie benoemt cq wijst de raad VVD fractie raadsleden aan t.b.v. besturen en organen per 22 maart 2011.

8

min
Besluit

De raad benoemt cq wijst per acclamatie de voorzitter Auditcommissie Dordrecht aan conform het in het voorstel gestelde.

9

min
Besluit

Aan het overzicht van de te benoemen kamervoorzitters dient mevrouw J. van den Bergh worden toegevoegd. Met inachtneming van deze mutatie, benoemt de raad per acclamatie de kamervoorzitters conform het in het voorstel gestelde.

Hamerstukken

10

min
Besluit

De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat zijn fractie gemengde gevoelens heeft t.a.v. dit stuk. Enerzijds is de fractie blij met de snelle aanpak en het oplossen van de files, anderzijds is er zorg t.a.v. de overcapaciteit. Hij merkt op dat de PvdA-fractie niet zal meewerken aan bouwen in de polder.
Met inachtneming van deze stemverklaring stelt de raad het bestemmingsplan Provincialeweg vast.

11

min
Besluit

De heer Tiebosch (D66) legt een stemverklaring af, waarin hij pleit voor verzekerde onafhankelijkheid van de Rekenkamer, zoals art. 182 van de Gemeentewet dat voorschrijft. De heer Van Verk (PvdA) legt tevens een stemverklaring af waarin hij pleit voor een minder kwetsbare organisatie van de rekenkamer en binding met raad en regio. Een Regionale Rekenkamer is een optie.
Met inachtneming van deze stemverklaringen stemt de raad in met de (Her)Inrichting van de Rekenkamer Dordrecht.

12

min
Besluit

De raad stemt in met de aanbevelingen van het rekenkamerrapport "Spiegel van de begroting".

13

min
Besluit

 De raad stelt de verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 vast.

14

min
Besluit

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat naar de mening van GroenLinks cameratoezicht in de openbare ruimte nauwelijks bijdraagt aan de veiligheid op straat. Voor enig effect is het in ieder geval noodzakelijk om de beelden zo veel als haalbaar is, live uit te kijken. De fractie kan zich vinden in de voorgestelde oplossing de beelden van de Colijnstraat rechtstreeks te bekijken op basis van de incident-patronen die worden aangeleverd door de politie. De fractie verzoekt de portefeuillehouder om de gemeenteraad in september 2011 te informeren over de resultaten van deze pilot.
De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af, waarin hij stelt moeite te hebben met de zogenaamde schijnveiligheid. Zijn fractie zal hierop terugkomen bij de (voor het zomerreces verwachte) notitie waarin het college de plannen inzake overlast met de raad zal delen.


Met inachtneming van deze stemverklaringen stelt de raad het krediet voor uitbreiding cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat beschikbaar.

15

min
Besluit

De heer Nederhof (BVD) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat zijn fractie kan instemmen met de beschikbaarstelling van het krediet ten laste van de Strategische Investeringen, maar vreest dat dit niet de laatste keer zal zijn. Hij verzoekt het college de werkzaamheden zo af te stemmen dat geen ongewenste kredieten nodig zijn. Met inachtneming van deze stemverklaring stelt de raad het gevraagde krediet t.b.v. de reconstructie Wieldrechtseweg beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

16

min
Besluit

De raad stelt het krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid beschikbaar.

17

min
Besluit

De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de lange duur van dit stuk niet getuigd van veel respect voor de raad.  De heer Klous (BVD) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt op een later moment in een collegecarrousel op de door de accountant geconstateerde onrechtmatigheid inzake de jaarrekening 2009 terug te komen. Het betreft het verzuim van de Europese aanbesteding van de aanschaf van leermiddelen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stemt de raad in met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthoudt de raad zich van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd.

18

min
Besluit

De raad stelt het Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid vast.

19

min
Besluit

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt het te betreuren dat de in het amendement bedoelde intensieve 24 uursopvang niet haalbaar is gebleken, maar haar fractie stemt wel in met het voorstel.  
Met inachtneming van deze stemverklaring stemt de raad in met het voorstel Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang.

Stukken ter kennisname

20

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken ter bespreking

21

min
Besluit

De zorg over de onduidelijkheden m.b.t. de stort van onverpakt asbest en andere stoffen en de effecten hiervan voor de volksgezondheid en het milieu wordt raadsbreed gedragen. Na schorsing trekt mevrouw De Smoker (D66) motie 1: Onafhankelijk Onderzoek in en dient motie 2: Onderzoek asbesthoudend materiaal Derde Merwedehaven, in. De raad neemt deze motie unaniem aan.
Het college wordt hierin opgeroepen om samen met de gemeente Sliedrecht de Provincie te verzoeken een rapport op te stellen met een overzicht van alle sinds 2002 gestorte Euralcodes en de mogelijke risico's voor de omgeving.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Onafhankelijk Onderzoek
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: M1 Motie Onafhankelijk Onderzoek
M1 Motie onafhankelijk onderzoek.pdf
Titel: M2 Onderzoek Derde Merwedehaven
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M2 Onderzoek Derde Merwedehaven.
M2 Motie Onderzoek Derde Merwedehaven.pdf
Stand van zaken:
(13-10-2011): Het wachten is nog op de stortlijsten van de provincie. Die zijn hier net binnen, er komt een nieuwe raadsinformatiebrief om ze aan te bieden aan de raad. Het is dan aan de raad om te besluiten of de motie is afgehandeld. SO 23-01-2012: Per brief van 1 november 2011 is de laatste informatie aan de raad gestuurd. Agendacommissie 31-01-2012: Handhaven in afwachting van uitkomst behandeling in adviescommissie op 31 januari 2012. Op 24 april 2012 besloot de raad om de raadsinformatiebrief DMH over stortlijsten, controle rapportages, strafrechtelijk feitenonderzoek en asbestmetingen (dossier 831058)op verzoek van de fracties PvdA (ter bepaling verdere behandeling), GroenLinks (om het onderwerp aan te houden) en D66 (motie is niet afgedaan) op de voorraadlijst te plaatsen. 01-08-2012: Na de vakantie (september/oktober 2012) zal de raad weer worden geïnformeerd over de stand van zaken asbestmetingen, feitenonderzoek, sluiting en andere DMH-zaken. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

22

min
Besluit

Mevrouw Van Wenum (CDA) heeft een motie vreemd aan de dag inzake de ligplaats van het museumschip René Siegfried opgesteld. Zij licht toe te hebben begrepen dat de boot al per 1 april a.s weg zou moeten zijn en wil graag dat de boot blijft liggen tot er een meer structurele oplossing is gevonden. Wethouder Sleeking merkt op dat er een mogelijkheid is dat de boot in de richting van de Hendriksbrug een ligplaats zou kunnen krijgen. Hieraan zijn nog wel kosten verbonden, maar de wethouder heeft goede hoop dat men hieruit komt.  De motie wordt raadsbreed aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M4 Ligplaats René Siegfried
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M4 Ligplaats René Siegfried.
M4 Ligplaats René Siegfried.pdf
Stand van zaken:
(11-10-2011): Er is een raadsinformatiebrief van 6 september 2011 (697431). Het CDA heeft aangegeven dat de motie hiermee is afgedaan. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.

23

min
Besluit

De heer Klous (BVD) dient een motie vreemd aan de orde van de dag inzake passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in. De wethouder geeft aan sympathiek te staan tegenover de motie, de motie uit te voeren door de vraag over samenwerking en de opbrengst van het Leonardo-onderwijs op de agenda van het Lokaal Onderwijsforum te plaatsen. Inhoudelijk is raadsbreed waardering voor de motie, maar over de motie als middel wordt verschillend gedacht. De motie wordt aangehouden, omdat het de wens van de Raad is dit onderwerp ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

min
Motie(s)
Titel: M3 passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners:
M3 Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 maart 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 18 maart 2011 10.00 uur tot dinsdag 22 maart 2011 13.30 uur.