Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 586206
Aanvang-sluiting 12-04-2011 20:30 - 12-04-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 april 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.  Aanwezig zijn de dames de Smoker, Koene, De Roo (verslag) en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Seme, Hoogerduijn, Tazelaar en Klous. Mevrouw de Smoker deelt mee dat zij ook namens GroenLinks het woord zal voeren. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt afgesproken dat in de agendacommissie van 19 april besloten wordt of er een extra vergadering van de agendacommissie in of vlak na het meireces moet worden ingelast. De heer Klous vraagt naar aanleiding van het verslag een toelichting op hetgeen vanavond in de vergadering over de evaluatie van het beleidsplan 'Zorg voor elkaar' en de raadsinformatiebrief over de aanpak voor multiproblem jongeren aan de orde komt in relatie tot de avond van 17 mei waarop de expertmeeting 'Alcohol en Drugs jongeren' staat geagendeerd. Diverse aanwezigen geven hierop een toelichting. De heer Klous vraagt waarom de aangeboden presentatie van de heer Wagemakers voor het beleidsplan Zorg voor Elkaar niet is geagendeerd. Diverse aanwezigen bevestigen de toelichting door de griffier die aangeeft dat de agendacommissie in eerste instantie gebruik wilde maken van het aanbod, maar er bij nader inzien weer van afgezien heeft, omdat de voorkeur gegeven werd aan het bevragen van professionals. De griffie wordt gevraagd na te gaan wat hierover in het verslag van de betreffende vergadering is opgenomen. Afgesproken wordt dat de opzet van de expertmeeting op 17 mei geagendeerd wordt voor de agendacommissie van 19 april 2011. 


Uit de besluitenlijst van de agendacommissie van 22 maart 2011:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief (aanpak multiproblem jongeren) ter bespreking te agenderen voor een Adviescommissiekamer van 2 blokken. Voor bespreking van de raadsinformatiebrief zullen verschillende organisaties worden uitgenodigd. Dhr. Van Verk is bereid aan te geven welke organisaties dat zouden moeten zijn. De agendacommissie wenst deze Adviscommissiekamer te agenderen voor de expert meeting alcohol en drugs van 17 mei 2011, zodat de opbrengst van deze kamer betrokken kan worden bij de expert meeting.

Uit de besluitenlijst van de agendacommissie van 15 maart 2011:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ('Zorg voor elkaar') te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie. De agendacommissie besluit dat de raadsinformatiebrief over de aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht (brief onder 'i' op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 15 maart 2011) hierbij betrokken wordt.  

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

Met speciale aandacht voor:
- dossier 600354 (reactie VVD);
- dossier 575385 (1 of 2 blokken).

min
Besluit

Mevrouw Koene geeft aan dat zij het voorstel over de benoeming van een commissielid voor de VVD intrekt. De agendacommissie besluit de behandelwijze van de raadsinformatiebrief over de organisatie van cultuurorganisaties te bespreken in de agendacommissie van 19 april 2011 (in aanwezigheid van mevrouw Ruisch). Vervolgens wordt de voorraadlijst voor kennisgeving aangenomen.

6

- Vaststellen bezuinigingsvoorstellen raad en griffie (dossier 586944);
- Vaststellen begripsbepaling "wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen (dossier 567866) 

min
Besluit

In bespiegelende zin houdt de voorzitter de leden van de agendacommissie voor of men over de bezuinigingsvoorstellen voor de raad en de griffie een debat in de raad wil voeren. Er zijn diverse argumenten waarom de agendacommissie hiervoor kiest. Genoemd wordt onder andere de mogelijkheid om amendementen in te dienen, de stad duidelijk te maken dat ook in 'eigen vlees gesneden wordt' en het voorkomen van negatieve beeldvorming dat dergelijke besluiten in zogeheten achterkamertjes genomen zouden worden in plaats van in de openbaarheid. Besloten wordt het voorstel als bespreekpunt te agenderen. De voorzitter brengt de hoogte van het bezuinigingsbedrag waaraan de raad zich heeft gecommitteerd in herinnering en zegt dat als er in de raad van 19 april een 'gat geschoten wordt in de bezuinigingen' dit op een later moment terug zal komen in de raad. De griffier stelt voor het ontwerp-raadsbesluit aan te passen voor wat betreft de invoeringsdatum van de bezuinigingen. De agendacommissie stemt hiermee in. Afgesproken wordt dat alle bezuinigingsvoorstellen zo spoedig mogelijk ingegaan met uitzondering van de Dordtse Kwesties ( invoeren per 1 juli) en het minder op papier verstrekken van vergaderstukken (invoeren zodra de google-zoekfunctie op orde is).


Na een korte discussie over de wijze van agendering van het raadsvoorstel over de begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen wordt afgesproken dat dit voorstel niet in de raad van 19 april wordt behandeld. Afgesproken wordt dat de fractie Beter Voor Dordt in de agendacommissie van 19 april terugkoppelt welke nadere informatie zij van de wethouder heeft ontvangen, waarna besloten kan worden of er nog een kamer in de adviescommissie aan het voorstel moet worden gewijd of dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit de concept-agenda voor 17 mei te behandelen in de agendacommissie van 19 april 2011. De griffie wordt gevraagd de concept-agenda alvast aan te passen aan hetgeen vanavond is besloten.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit de beide concept-agenda's te behandelen in de agendacommissie van 19 april 2011.

9

min
Besluit

De agendacommissie stemt in met de opzet van de bijeenkomst. De voorzitter herhaalt zijn eerder op de avond gedane toezegging dat een schriftelijke reactie van het college ter voorbereiding op deze avond voor het weekend voor de raads- en commissieleden beschikbaar is. De griffie wordt gevraagd na te gaan of de heer Blase in de middag van 19 april al beschikbaar is, zodat de bijeenkomst aansluitend aan de middagraad (die naar verwachting kort is) kan worden gehouden. 

10

min
Besluit

De agendacommissie besluit de thema-avond over de Binnenstad te agenderen op dinsdagavond 31 mei. Besloten wordt de memo opnieuw te agenderen voor de agendacommissie van 19 april 2011, zodat er nader gesproken kan worden over de opzet van de avond.

11

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

12

min
Besluit

De heer Hoogerduijn verwijst naar de presentatie van het Havenbedrijf Rotterdam zoals die is gehouden op de laatste Drechtstedendinsdag. Hij stelt voor het Havenbedrijf een presentatie te laten houden in de adviescommissie die specifiek is toegespitst op Dordrecht. Dit ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de binnenkort te sluiten samenwerkingsovereenkomst met het Rotterdamse Havenbedrijf. De griffier brengt nogmaals het aanbod van het Havenbedrijf onder de aandacht van de agendacommissie om het Havenbedrijf te komen bezoeken. Van dit aanbod wordt vooralsnog afgezien. Op de vraag van de griffier of correspondentie van notoire briefschrijvers steeds op de lijst van ingekomen stukken moet worden vermeld, antwoordt de agendacommissie bevestigend. De heer Klous verzoekt de agendacommissie om een vergadering in de adviescommissie (1 blok) te wijden aan het nieuwe minimabeleid / begroting SDD (ondermeer bijdrage WMO). De heer van Verk ondersteunt dit verzoek. Besloten wordt voor deze vergadering ook de regiowoordvoerders in de Drechtraad uit te nodigen. De vergadering moet worden ingepland tussen 10 mei en 21 juni 2011 (voordat de begroting van de SDD in de Drechtraad wordt behandeld). Doel is een gezamenlijke voorbereiding van de Drechtraadvergadering over deze onderwerpen. De notitie van de heer Van de Burgt over het nieuwe minimabeleid en de begroting van de SDD kunnen bij de vergadering in de adviescommissie worden betrokken. Naar aanleiding van het verschijnen van het persbericht over de jongerenonderscheiding (initiatief-voorstel VVD) vraagt de heer Van Verk of het college bij politiek-gevoelige dossiers enige terughoudendheid wil betrachten met het publiceren van persberichten (pas nadat de raad het betreffende voorstel heeft ontvangen).

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx