Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 586200
Aanvang-sluiting 12-04-2011 20:15 - 12-04-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 april 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet een ieder welkom. De heer M.P.P.M. Merx is met kennisgeving afwezig.

University College
Wethouder Van de Burgt zal in de pauze een vertrouwelijke mededeling doen aan de fractievoorzitters over de stand van zaken betreffende het University College, in vergaderkamer 11. 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .c, .f en .g, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw De Smoker wordt de volgende verbetering aangebracht in de notulen van de raad van 22 maart 2011: op blz. 26, derde alinea van haar woordvoering: "De woorden van de wethouder en de signalen van het CDA, BVD en BVD"..de laatste "BVD" te vervangen door "VVD". De heer Klous merkt op dat in de notulen bij het agendapunt 23 inzake de motie Leonardo-onderwijs de naam van de heer Verharen moet zijn: Van Haren.

Voor de notulen van de adviescommissie van 15 maart zij opgemerkt dat de heer Karapinar raadslid is van GroenLinks, en niet zoals vermeld staat, van D66, en dat SGP/Christenunie, Christenunie/SGP moet zijn. Met inachtneming van deze mutaties worden de notulen van de respectievelijke vergaderingen gewijzigd vastgesteld. 

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad verstrekt de gevraagde kredieten inzake Sportboulevard en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

5

min
Besluit

De raad stelt het krediet t.b.v. continuering gratis OV voor 65 plus tot eind 2011 beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 7 april 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 8 april 2011 10.00 uur tot dinsdag 12 april 2011, 15.30 uur.