Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 585984
Aanvang-sluiting 22-03-2011 17:00 - 22-03-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 22 maart 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker (voorzitter), Van Wenum, Ruisch, Koene,  Hendrickx (wnd. griffier), De Roo (besluitenlijst) en de heren, Van Verk, Klous, Tazelaar, Hoogerduijn en Tiebosch. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst deelt dhr. Klous mee contact te hebben gehad met de beleidsmedewerker over de VNG-ledenbrieven daaruit blijkt dat er nog een stuk te verwachten valt. Daarom blijven de brieven op de voorraadlijst staan. 

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit

De voorraadlijst wordt in een volgende vergadering behandeld.

6

min
Besluit

De conceptagenda van de Adviescommissie d.d. 29 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van de kamer Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie) Afronden krediet Sportboulevard wordt meegedeeld dat de kamer de laatste 15 minute besloten is.
Ook de kamer over het CTOO is besloten. Deze kamer is wel toegankelijk voor alle raads- en commissieleden.


 

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat de training voor de kamervoorzitters wordt geagendeerd op 6 april 2011 en 11 mei 2011.
Mevr. Ruisch vraagt of het voor ervaren voorzitters noodzakelijk is de beide avonden aanwezig te zijn. Afgesproken wordt dat 6 april de basiselementen worden behandeld voor de nieuwe kamervoorzitters. Ervaren voorzitters mogen hier uiteraard ook bij aanwezig zijn. De tweede trainingsavond op 11 mei is bedoeld voor alle kamervoorzitters. Op deze avond worden de vaardigheden op elkaar afgestemd en kunnen de nieuwe regels, zoals die worden vastgesteld in de gemeenteraad, worden geimplementeerd. De beide avonden wordt er gewerkt in twee groepen.
Ook personen, die nu nog geen kamervoorzitter willen zijn, kunnen de cursus volgen.

8

min
Besluit

Mevr. Ruisch geeft naar aanleiding van de nota aan, dat het forum te groot is. Het forum uit minder personen moet bestaan om de discussie goed op gang te houden. Dhr. Tiebosch vindt, dat er meer mensen uit de doelgroepen uitgenodigd moeten worden. Het is niet wezenlijk van belang dat de wethouder deze avond aanwezig is. Gezien het programma zoals in de nota vermeld besluit de agendacommissie voor deze expertmeeting Alcohol en Drugs Jongeren een Adviescommissiekamer te agenderen van 3 blokken ipv 2 .


 

9

min
Besluit

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

Tenslotte

10

min
Besluit

Dhr. Tiebosch vraagt of er in het vervolg goede afspraken gemaakt kunnen voor het aanmelden voor bijvoorbeeld de raadsconferentie.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx