Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 571155
Aanvang-sluiting 15-03-2011 20:30 - 15-03-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 15 maart 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Van Wenum, Ruisch, Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Klous, Tazelaar, Hoogerduijn en Mos. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De griffier deelt mee dat de kamervoorzitters in de raad van 22 maart worden benoemd en dat er een voorstel ligt met betrekking tot de invulling van de training en intervisie voor kamervoorzitters. Voor de training zijn twee dagen geprikt: 6 en 13 april. De avond van 6 april is akkoord; de griffier wordt gevraagd voor de avond van 13 april een nieuwe datum te vinden. Afgesproken wordt dat het voorstel wordt verspreid en volgende week in de agendacommissie aan de orde komt. Desgevraagd geeft de agendacommissie aan het voorstel te steunen om - gelet op het aantal voorzitters-  in twee groepen te trainen. De tweede mededeling van de griffier betreft de organisatie van de expertmeeting  Alcohol en Drugs jongeren. de agendacommissie stemt in met het voorstel om hiervoor twee blokken uit te trekken in de adviescommissie van 17 mei 2011. Gelet op het aantal externen dat wordt uitgenodigd is deze datum 'hard'. Het voorstel over de opzet van de expertmeeting wordt geagendeerd voor de eerstvolgende agendacommissie. De heer Mos deelt mee dat mevrouw I. Koene beoogd fractievoorzitter van de VVD is. 


2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst dankt mevrouw de Smoker wethouder Sleeking voor de toegezonden informatie over Reeweg Oost 3. Zij blijft het met belangstelling volgen en roept de wethouder op conform zijn eerder gedane toezegging de raad waar nodig te blijven informeren. Naar aanleiding van de besluitenlijst uit de heer Van Verk zijn teleurstelling over de wijze waarop de 'uitslagenavond provinciale verkiezingen' was georganiseerd. Hij kwalificeert de avond als te pover. Het leek alsof er twee bijeenkosmten waren: eentje in de Stadswinkel voor medewerkers van de stembureaus en eentje in vergaderkamer 1 voor overige belangstellenden. Hij pleit voor een opwaardering van dergelijke avonden. De burgemeester geeft aan dit signaal te betrekken bij de organisatie van toekomstige uitslagenavonden.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

min
Besluit

Een aantal dossiers, die al langer op de voorraadlijst staan, zijn aan de orde geweest in het reguliere overleg tussen voorzitter, griffier en gemeentesecretaris. Hieronder de stand van zaken per dossier:


Initiatiefvoorstel Dordtse beloften ( 9535852):


Op 7 maart aan de orde geweest in zogeheten MAO-overleg van wethouder Wagemakers waarin is voorgesteld invulling te geven aan het initiatiefvoorstel.


Excursie buitengebied (516511):


Ambtelijk is voorgesteld om de excursie te houden op zaterdag 7 mei. Gelet op de recesperiode acht de agendacommissie de datum niet geschikt. De griffie wordt gevraagd met een nieuwe datum te komen voor een zaterdag in mei. De griffier deelt mee dat de heer van der Eijk zijn eerder gedane aanbod om de raad rond te leiden door het gebied heeft ingetrokken. Het  ambtelijke voorstel om de excursie te voeren in een referentiegebied (Gouda) wijst de agendacommissie af. Besloten wordt de excursie in het eigen buitengebied te houden.


VNG-ledenbrieven over wet oke en modelverordening peuterspeelzalen (468327 en 468318):


College heeft aangegeven dat de ledenbrief geen aanleiding geeft tot actie , omdat het beleid hiermee al strookt. De griffie brengt de heer Klous in contact met de beleidsmedewerker wet oke, waarna de heer Klous zal aangeven wat zijn fractie met de agendering van de VNG-brieven wil.


Inrichting Achterom (dossier 465770):


In het college van 29 maart komt hierover een raadsinformatiebrief, met daarin een stand van zaken cq. overdracht voor de nieuwe wethouder, die daarna desgewenst met de raad daarover in gesprek kan gaan.


Begroting/ rekening ZHZ (dossier 439903):


Aanvankelijk was er sprake van dat de accountant nog een wijziging zou kunnen aanbrengen op zijn voorlopige verklaring. Echter de definitieve verklaring is gelijk gebleven. Achterwege is gebleven de raad hierover te informeren. De zienswijze van de raad is definitief verzonden.


De agendacommissie betreurt deze gang van zaken en vraagt de ingediende zienswijze namens de raad onder de aandacht van de agendacommissie te brengen.


Raadsinformatiebrief ontwerp-structuurvisie maasterras (339787):


Het college stelt voor om deze rib voor kennisgeving aan te nemen met de opmerking dat deze niet meer relevant is.


De agendacommissie besluit conform dit voorstel.


Naar aanleiding van de voorraadlijst stelt mevrouw de Smoker voor om de behandeling van Serious Request (559997) los te koppelen van de behandeling van de raadsinformatiebrief over de toeristische onderzoeksrapporten (542405) en het BRO-rapport. De agendacommissie stemt hiermee in en besluit als volgt:


Serious Request in combinatie met de raadsinformatiebrief over regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen ( brief onder ' h'  lijst ingekomen stukken 15 maart) te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie.


Toeristische onderzoeksrapportages, BRO-rapport en raadsinformatiebrief over markten en standplaatsen (brief onder 'e' lijst ingekomen stukken 15 maart) te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (2 blokken), waarbij de denkrichting voor de te voeren discussie door de fracties van VVD en D66 in samenwerking met de griffie op de behandelflap zal worden vermeld.


Toekomstperspectief Drechtsteden (559305):


De griffier stelt voor om de in voorbereiding zijnde gevraagde notitie hierover te bespreken op dinsdagavond 19 april (na de middagraad). De agendacommissie stemt hiermee in en besluit dat het een openbare bijeenkomst kan zijn.


 

5

min
Besluit

De raadsvergadering van 22 maart zal beginnen met het afscheid nemen van de heer F.J. van den Oever. Vervolgens worden de heren Mos en Van Beusekom beëdigd als respectievelijk wethouder en raadslid. Er wordt een aantal benoemingsvoorstellen geagendeerd (waaronder de benoeming van de kamervoorzitters). Tot op heden is er een bespreekpunt: het interpellatiedebat over de Derde Merwedehaven. Vanwege de afscheidsreceptie van wethouder van Steensel is het streven om om 16.30 uur klaar te zijn. Mocht dit niet lukken, dan wordt de vergadering op dit tijdstip geschorst en om 20.00 uur hervat.

6

min
Besluit

De conceptagenda wordt gewijzigd. De eerste ronde blijft onveranderd. In de tweede en derde ronde verruilen CTOO en Stedenbanden van plek (vanwege een inspreker bij het onderwerp over de Stedenbanden). In ronde drie vervalt de bespreking van het stuk over de Rekenkamer. De griffie zal de agenda verder aanvullen en ter vaststelling agenderen voor de agendacommissie van 22 maart 2011.

7

U wordt gevraagd aan te geven welke moties u opnieuw onder de aandacht van het college gebracht wilt hebben.

min
Besluit

Op verzoek van de heer van Verk wordt dit onderwerp in een volgende vergadering van de agendacommissie geagendeerd.

8

min
Besluit

De heer J. Janssen heeft aangegeven dat de stichtingen Varna, Bamenda, Dordrecht-Zuid Afrika en Fair Trade gebruik zullen maken van het spreekrecht in de adviescommissie van 29 maart 2011.

Tenslotte

9

min
Besluit

In de rondvraag wordt geïnformeerd naar de aangekondigde Sportexcursie op zaterdag 9 april. De griffie wordt gevraagd na te gaan of er wel of geen uitnodiging is verstuurd (inmiddels heeft de griffie contact gelegd met het Sportbedrijf dat samen met de Sportraad verantwoordelijk is voor de excursie. Gebleken is dat zij de uitnodiging maandag 21 maart zullen verspreiden).


De heer Van Verk verzoekt mede namens de heer Bevers van de VVD om op korte termijn een ' benen op tafel bijeenkomst' van 2 blokken te organiseren over de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij de vraag aan de orde is:


- Is het mogelijk/wenselijk om een win-win-situatie te maken door Drechtwerk te positioneren als het gemeentelijk re-integratiebedrijf? met andere woorden: door de omzet van Drechtwerk te verbreden met re-integratieactiviteiten waarmee exploitatieverlies op de WSW-activiteiten kunnen worden opgevangen?


- gezien de majeure ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid: hoe ziet de raad zijn rol hierbinnen? Met andere woroden: wil de raad de voorstellen van het college / drechtstedenbestuur afwachten of zelf actief en reeds in een vroeg stadium actief meedenken / kaders stellen?


De agendacommissie stemt in met het voorstel.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx