Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 571132
Aanvang-sluiting 15-03-2011 20:15 - 15-03-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 15 maart 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De burgemeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Rusinovic en de heren Van der Kruijff, Lagendijk en Van Wensen zijn met kennisgeving afwezig.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. De voorzitter zegt toe dat ook als het niet is vermeld, de raad een afschrift krijgt van brieven die ter afhandeling in handen van het college worden gesteld. Bij de brieven onder .e, .f, .g, .h, en .i, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5, van de GR Drechtsteden.

5

min
Besluit

De raad heeft geen wensen en bedenkingen tegen het voornemen van het college tot het aangaan van de overeenkomst met De Mijl Vastgoed BV met betrekking tot de in het voorstel genoemde percelen; het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.832.600 en het wijzigen van de begroting in overeenstemming met de betreffende begrotingswijziging.

6

min
Besluit

De raad besluit de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 en Vest formeel af te sluiten; een drietal kredieten beschikbaar te stellen; in te stemmen met de overdracht van de (her)ontwikkellocatie Vest aan het Grondbedrijf en de begroting conform bijbehorende begrotingswijziging aan te passen.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad besluit de brief van de Drechtsteden over discrepantie GRD en het Reglement van Orde Drechtraad voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief over Sturingscyclus 2011 (en 2012) voor kennisgeving aan te nemen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 10 maart 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 11 maart 2011 10.00 uur tot dinsdag 15 maart 2011 15.30 uur.