Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 571126
Aanvang-sluiting 22-02-2011 14:00 - 22-02-2011 22:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 22 februari 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De burgemeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wethouder R. Reynvaan, en de heren I. Eski, D. Pols en O. Soy zijn afwezig.

Energiehuis
Wijziging agenda: op verzoek van de heer Van Schalken wordt het Energiehuis als eerste besproken, zodat ook wethouder Van Steensel tijdens de behandeling aanwezig is.  

Motie vreemd aan de orde van de dag: Route buslijn 1.De fracties CU/SGP, PvdA, D66, GroenLinks en CDA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in: verleggen route buslijn 1. Conform RvO, art. 35 lid 4 vindt behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 30 november 2010, en de notulen van de besloten adviescommissie van 7 december 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad besluit geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken inzake de begrotingswijziging 2011 Drechtwerk en besluit conform.

Stukken ter kennisname

5

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De raad besluit deze beantwoording art. RvO vragen voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken ter bespreking

9

Debat over de nieuwe kaders die het college zichzelf heeft gesteld in het integratiebeleid. Steunt de raad de ingeslagen weg, of wenst de raad andere kaders neer te zetten.

min
Besluit

De heer Lagendijk van de fractie PvdA uit zorg over de verharding in de discussie en de intolerantie die de samenleving bedreigt. Kritiek is er op de categoriale aanpak. De Dordtse Integratie Adviesraad had in het voorstadium erbij moeten worden betrokken. Ook het signaal richting vrijwilligers is negatief. De fractie PvdA dient twee moties in.


Ook de heer Karapinar (GroenLinks) zegt het niet eens te zijn met de manier waarop het college het beleid invulling geeft. De wethouder zou voor de zomer met een plan van aanpak komen. Integratie is volgens hem een wederzijdse verantwoordelijkheid.


De heer Van der Kruijff steekt in op een verbetering van de bestaande structuren als school, sport kerk en moskee. De fractie CU/SGP kan zich vinden in het voorstel tot visitatie via Radar en Balans. Echter, op Antillianenbeleid is nog wel extra inzet nodig.


Mevrouw De Smoker (D66) staat voor divers beleid, geen doelgroepenbeleid met nadruk op eigen kracht. De fractie is voor kanteling, maar niet de manier waarop. De huidige kaders zijn te smal: het plan van aanpak moet haalbare en meetbare doelen bevatten. De heer Romijnsen (VSP) vraagt hoe het college interculturalisatie e.d. wil stimuleren zonder concrete doelen en hij zal college bij uitwerking kritisch blijven volgen.


Wethouder Wagemakers zegt voor de zomer met een uitgebreid plan van aanpak en intensief beleidstraject te komen en hij zal met de genoemde organisaties RADAR en Balans in gesprek blijven.

De moties worden in stemming gebracht
M1- Integratiebeleid wordt in stemming gebracht en verworpen met de stemmen van de fracties BVD (14), CU/SGP (3), CDA (3) en VVD (4) (24) tegen, en de stemmen van de fracties PvdA (5), GroenLinks (3), D66 (2) en VSP (2) (12) voor.
M2 integratiebeleid 2 /Amendement 1: dictum is onjuist: wordt veranderd in "spreekt als mening uit"  (dit stuk is geen raadsvoorstel).
M2- Integratiebeleid wordt in stemming gebracht en verworpen met de stemmen van de fracties BVD (14), CDA (3) en VVD (4) (21) tegen, en de stemmen van de fracties PvdA (5), GroenLinks (3), D66 (2) en VSP (2) CU/SGP (3), (15) voor.


 

10

Na het horen van de indieners van zienswijzen en een opiniërend debat in de Adviescommissie bespreekt de raad het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Historische Binnenstad.

min
Besluit

De raad is voorstander van het filmhuis, maar stelt kanttekeningen bij de horeca en de bouwhoogte. Zorg is er over het aantrekken van ondernemers en het economisch en cultureel aantrekkelijker maken van de stad. De wethouder merkt op dat men nog in afwachting is van de beslissing inzake de University College. De wethouder wil de maatschappelijke functie van de Statenschool handhaven en wijst het amendement af. Er volgen nog gesprekken met ondernemers over de ontwikkelingen van de Voorstraat West.

Mevrouw Van Dongen (BVD) dient een Amendement belhuizen en internetcafés in t.b.v. van sociale veiligheid in de stad. De fractie PvdA dient een Amendement inzake vestigingsvoorwaarden van horeca en de Verenigde Oppositie Partijen dienen een Amendement bestemming Statenschool in.

De amendementen worden in stemming gebracht.A2. Belhuizen en internetcafés wordt overgenomen met de stemmen van de fracties BVD (14), PvdA (5), D66 (2), CU/SGP (3) en VSP (2)  (26) voor en de stemmen van GroenLinks (3), CDA (3) en VVD (4)  (10) tegen.
A3. Bestemmingsplan Historische Binnenstad wordt verworpen met de stemmen van de PvdA (5), D66 (2), GroenLinks (3) en VSP (2)  (12) voor en de fracties BVD (14), CU/SGP (3), CDA (3) en VVD (4) (24) tegen.
A4. Bestemming Statenschool wordt verworpen met de stemmen van de fracties PvdA (4)*, VSP (2), GroenLinks (3), CU/SGP (3) D66 (2) (14) voor en de fracties BVD (14), VVD (4) en CDA (3) tegen. Mw. J. Heijmans onthoudt zich (als belanghebbende) van stemming.

Het bestemmingsplan Historische Binnenstad wordt in stemming gebracht. Mevrouw De Klerk (GroenLinks) legt een stemverklaring af. Inzake zienswijze punt 40 is haar fractie het niet eens met de ongegrondverklaring. Mevrouw Heijmans wil een voorbehoud maken bij de delen die over het Hofkwartier gaan, daar wil zij zich van stemming onthouden.  Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen wordt het bestemmingsplan Historische Binnenstad in meerderheid vastgesteld. 

min
Amendement(en)
Titel: A2 Belhuizen en internetcafés
Status: Aangenomen
Indieners:
A2 Belhuizen en internetcafés.pdf
Titel: A3 Bestemmingsplan Historische Binnenstad
Status: Verworpen
Indieners:
A3 BP Historische Binnenstad.pdf

11

De raad voert een strategisch debat op hoofdlijnen betreffende de voorgestelde samenwerking.

min
Besluit

De raad is positief over de herontwikkeling van een oud bedrijfsterrein en de economische potentie die deze samenwerking heeft voor de maritieme sector in de breedste zin des woords.

Aan de orde komen zaken als behoud van werkgelegenheid, veiligheidsmaatregelen omtrent chemisch afval, de vermogenspositie van het Grondbedrijf, de ROM-D en MBO/HBO onderwijs op maritiem gebied.
De heer Tiebosch (D66) dient een amendement Verdeling vergoeding Havenbedrijf in.
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met de stemmen van de fracties D66(2), VSP (2), CU/SGP (3), PvdA (4) en GroenLinks (3) tegen en de fracties BVD (14), CDA(3) en VVD (4) voor.


De wethouder deelt mee dat de definitieve samenwerkingsovereenkomst nog met een wensen en bedenkingenprocedure aan de raad zal worden aangeboden. Indien nodig zal de raad tussentijds worden geïnformeerd.
Het voorstel als zodanig wordt in stemming unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A5 Verdeling vergoeding Havenbedrijf
Status: Verworpen
Indieners:
A5 Verdeling vergoeding Havenbedrijf.pdf

12

Op verzoek van de fractie Beter Voor Dordt bespreekt de gemeenteraad in dit debat de uitkomsten van het onderzoek naar het bedrijfsplan Energiehuis.

min
Besluit

De fractie BVD dient een amendement Taakstelling Energiehuis in.

De heer Schalken licht toe dat de fractie risicobeheersing en verzwaard toezicht bij het project Energiehuis noodzakelijk acht. Daarbij dient het college de raad - ook los van de P&C cyclus-  actief te informeren. Dit leidt tot discussie in de raad aangezien het college al een actieve informatieplicht heeft. Bovendien zijn bij de projectbladen voor alle Grote Projecten al (sturings)afspraken gemaakt. 

Volgens wethouder Van den Oever blijft de 1.1 miljoen binnen de Strategische Investeringen gereserveerd. Meevallers kan men beschikbaar houden zodat de raad in de toekomst het bedrag dat is opgenomen als gekapitaliseerde huuropbrengst naar beneden kan bijstellen. Of dit alsnog terug laat vloeien in de algemene middelen.

Alvorens het amendement in stemming wordt gebracht, legt mevrouw Rusinovic (PvdA)  een stemverklaring af waarin zij stelt dat het bedrijfsplan voor haar fractie geen reden is voor verzwaard toezicht, dat is een te grote term. Daarnaast neemt de fractie kennis van de toezegging van de fractie Beter Voor Dordt dat de meevallende resultaten ten goede komen van de gekapitaliseerde huuropbrengsten. Die discussie zal later nog worden gevoerd en de fractie ziet op dit moment geen reden om dit amendement te steunen.

De overige oppositiepartijen ondersteunen deze verklaring. De heer Staat (CU/SGP) merkt op dat in het amendement een soort wantrouwen richting college klinkt dat op dit moment volstrekt niet aan de orde is. Mevrouw De Smoker merkt op het bijzonder te vinden dat de oppositie nu de coalitie steunt.
De heer Schalken merkt op dat de term verzwaard toezicht niet zo zwaar is bedoeld en zeker niet als wantrouwen.

Het amendement wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen met de stemmen van de fracties BVD (14), VVD (4) en CDA (3), 21 voor en de stemmen van de fracties GroenLinks (3), PvdA (5), CU/SGP (3), D66 (2) en VSP (2), 15 tegen.

Het voorstel zelf leidt tot een stemverklaring van de heer M. Groeneweg, mede namens de heer O. Soy. De heer Groeneweg merkt op dat ook de heer Soy, indien hij aanwezig zou zijn geweest, tegen zou hebben gestemd. Het accountantsonderzoek dekt helaas de onderzoeksvraag met betrekking tot plausibele aannames niet af. De accountant heeft bij zijn onderzoek de jaarrekeningen van de betreffende instellingen in het geheel niet bekeken. Dat heeft hij hen persoonlijk bevestigd. De heer Groenweg zegt dat dit vreemd is als de accountant de plausibiliteit van de input moet onderzoeken. Hij noemt een aantal discrepanties in de verwachte en uiteindelijk ontvangen sponsorkosten. Van een solide bedrijfsplan is derhalve volgens de heer Groeneweg geen sprake. Ook de ontwikkeling van dergelijke projecten elders in het land baren hem zorgen zowel qua investering als qua exploitatie. Hij zegt blij te zijn dat zijn fractie een maximale inzet zal plegen om hierop te sturen. Wat hem betreft eerst zien dan geloven en hij kan derhalve niet instemmen met het voorstel.

De rapportage over het bedrijfsplan en daarbij behorende kredietverlening wordt in stemming gebracht en aangenomen met 1 stem tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Taakstelling Energiehuis
Status: Aangenomen
Indieners: A1 Taakstelling Energiehuis
A1 Taakstelling Energiehuis.pdf

Benoemingen / Aanwijzingen

13

min
Besluit

De burgemeester spreekt wethouder Van Steensel toe. (De speech zal bij dit agendapunt worden geplaatst.)  Met name de inhoudelijke en adequate manier van handelen van de heer Van Steensel zal hij missen in het debat.  Het officiële afscheid volgt in de raad van 22 maart a.s. De heer Van Steensel blikt terug op zijn wethouderschap in een speech. Een speciaal woord van dank gaat uit naar zijn assistente, Marjan Schouten.  

14

min
Besluit

De raad benoemt de heer E. van de Burgt, met een stem tegen, tot wethouder. 

15

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming resp. aanwijzing van dhr. E. van de Burgt in diverse besturen en organen voor de resterende raadsperiode 2010-2014. 

16

min
Besluit

De raad stemt per acclamatie in met de benoeming van de heer D.T. van Antwerpen tot (een van de) voorzitter(s) van de Drechtstedencarrousel.

17

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt wordt geacht tegen te hebben gestemd bij de aanwijzing van de nestor. Met inachtneming van het hierboven gestelde wijst de raad in meerderheid resp. mevrouw N. de Smoker als nestor en mevrouw M. Ruisch als plv. nestor van de raad aan. 
Tevens stemt de raad in met de aanwijzing van de heer D.F.M. Schalken-den Hartog tot 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter en de heer J.H. Lagendijk tot 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter.

18

min
Besluit

De raad benoemt de heer F. van der Wende per acclamatie tot voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht.

19

min
Besluit

De heer Staat van de fractie CU/SGP licht de aanleiding van de motie toe. De reden is het zonder enige vorm van communicatie opheffen van buslijn 1. Veel ouderen zijn van deze lijn afhankelijk. Wethouder Van den Oever zegt dat ook hij deze gevoelens deelt. Hij stelt voor deze motie in te brengen bij Gedeputeerde Staten en hierover binnen 2 weken met de provincie in overleg te gaan.


De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M3 Verleggen buslijn 1 Dubbeldam
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M3 Verleggen buslijn 1 Dubbeldam.
M3 Motie vreemd aan de orde van de dag buslijn 1 Dubbeldam.pdf
Stand van zaken:
(29-09-2011): Motie afgewikkeld via raadsinformatiebrief van 10 mei 2011 (dossier 629567). Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 februari 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 18 februari 2011 10.00 uur tot dinsdag 22 februari 2011 13.30 uur.