Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 556924
Aanvang-sluiting 15-02-2011 20:30 - 15-02-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 15 februari 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames de Smoker en Hendrickx (wnd. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Klous, Karapinar, Van der Kruijff, Hoogerduijn, Romijnsen en Mos. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag stelt de heer Hoogerduijn voor de presentatie over het voorlopig ontwerp Hofcarré te combineren met een presentatie over de Statenschool, zoals wethouder Van Steensel in de collegecarrousel van 8 februari heeft genoemd. De agendacommissie constateert dat het nogal uiteenlopende onderwerpen betreft en besluit de presentaties afzonderlijk te agenderen. De griffie wordt gevraagd bij de wethouder te bevorderen dat de presentatie Statenschool op korte termijn kan worden geagendeerd. De griffier deelt mee dat bij het afscheid van andere wethouders niet door raadsleden in de raad is gesproken (pagina 2). De agendacommissie besluit deze lijn door te trekken, zodat in de raad van 22 februari alleen de voorzitter van de raad een afscheidswoord tot wethouder Van Steensel zal richten. De griffier deelt vervolgens mee dat wethouder Sleeking gevraagd is waarom de afspraak dat de raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van het theehuis aan de Reeweg-oost niet wordt nagekomen (pagina 2). De reactie van de wethouder is dat er momenteel geen nieuwe feiten te melden zijn. Het handhavingstraject loopt nog door. Hij zal door OZHZ en JKC een actueel overzicht laten opstellen met recente ontwikkelingen. Volgens mevrouw de Smoker zijn er wel degelijke ontwikkelingen waarover de wethouder de raad conform afspraak had moeten informeren. Zij vraagt de griffie om dit signaal en de gemaakte afspraak opnieuw onder de aandacht van de wethouder te brengen.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De heer Mos merkt op dat hij zich niet herkent in de conclusie dat de raadsinformatiebrief over het integratiebeleid een bespreekpunt in de middagraad is geworden. Hij verschilt hierover van mening met de andere fracties, die zich wel in de conclusie herkennen. Met inachtneming van de opmerking van de heer Mos wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

4

5

Met speciale aandacht voor behandelmoment dossiers Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang (534203) en Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang (196976)

min
Besluit

De heer Karapinar geeft aan dat het dossier ombouwen voorzieningen vrouwenopvang en het initiatiefvoorstel van GroenLinks over huwelijksdwang niets met elkaar te maken hebben. Gevraagd wordt waarom er nog steeds geen reactie van het college is op het initiatiefvoorstel huwelijksdwang. Voorzitter en griffier zullen dit op korte termijn in een driehoeksoverleg met de gemeentesecretaris aan de orde hebben. Hetzelfde geldt voor een aantal onderwerpen die de heer Van Verk en de griffier onder de aandacht brengen: VNG-ledenbrieven over ontwikkelingskansen door educatie, over de modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen , kenbaar maken zienswijzen jaarrekening 2009 en begroting 2011 ZHZ en veiligheidsregio en de raadsinformatiebrief over vrijgave voor inspraak van de ontwerp-Structuurvisie Maasterras. De agendacommissie stemt unaniem in met het voorstel van de heer Van Verk om de brief van Drechtwerk over het jaarverslag 2009 van de voorraadlijst af te voeren. De heer Hoogerduijn vraagt of er een datum geprikt kan worden voor de excursie Nieuwe Dordtse Biesbosch (waarbij tevens gelegenheid is om over de financiën te praten). De griffier zal met een datumvoorstel komen.

6

min
Besluit

Als bespreekpunten worden geagendeerd: Integratiebeleid, samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam, Energiehuis en afhankelijk van de uitkomsten van de adviescommissie van 15 februari 2011 kunnen daaraan worden toegevoegd Drechtwerk en/of Historische Binnenstad. De agendacommissie houdt er rekening mee dat de vergadering in de avond zal worden voortgezet. Met het oog hierop wordt de griffie gevraagd Weizigt te informeren dat de excursie 'behind-the-scenes' mogelijk op weinig belangstellenden kan rekenen en dat beter naar een nieuwe datum kan worden gezocht. De agendacommissie stemt in met het voorstel van de voorzitter dat het afscheid van de heer van Steensel ongeacht het verloop van de vergadering uiterlijk tussen 17.00 en 17.30 uur zal plaatsvinden. In de agendacommissie is uitgebreid gediscussieerd over de spelregels voor agendering in zowel adviescommissie als raad. Aanleiding hiervoor was het verzoek van Beter Voor Dordt om in afwijking van hetgeen een week eerder was besloten ten aanzien van het Energiehuis (hamerstuk 22 februari met stemverklaringen van BVD en CU/SGP) het stuk alsnog als bespreekpunt op te voeren. De griffier wordt verzocht de spelregels voor agendering op papier te zetten en deze te agenderen voor het presidium. De agendacommissie besluit de vastgestelde spelregels te willen betrekken in de intervisiebijeenkomst voor kamervoorzitters.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit het Havenbedrijf Rotterdam te verzoeken een presentatie te verzorgen tijdens een van de komende adviescommissies. Daarna zal de agendacommissie besluiten of er nog behoefte is een bezoek te brengen aan het Havenbedrijf zelf.

8

min
Besluit

De agendacommissie stemt in met het voorstel om dit werkbezoek te agenderen voor 15 maart 2011, voorafgaand aan de adviescommissie. Besloten wordt dat de deelnemers aan het werkbezoek vanaf 17.30 uur samen met de Auditcommissie in de vergadervleugel een warme maaltijd kunnen nuttigen.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

10

min
Besluit

De heer Hoogerduijn vraagt wanneer de datum voor deel 1 van de raadsconferentie (over dualisme) definitief bekendgemaakt wordt. Afgesproken wordt dat dit in het presidium van 24 februari aan de orde is. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.


Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx