Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 555618
Aanvang-sluiting 25-01-2011 14:00 - 25-01-2011 17:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 januari 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij en de heer M.P.P.M. Merx zijn met kennisgeving afwezig.

Brief Provincie ZHZ
Op verzoek van de fractie D66 treft de raad een afschrift van een brief van de Provincie ZHZ inzake de sluiting van de Derde Merwedehaven op tafel aan.  

Motie Europees Jaar Vrijwilligerswerk
De fractie Beter voor Dordt heeft een motie vreemd aan de orde van de dag:
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011, die conform RvO, art. 35 lid 4, na afloop van de overige agendapunten zal worden behandeld. (agendapunt 18) 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 11 januari 2011, de besloten notulen Adviescommissie Grondbedrijf van 23 november 2010, en de besloten notulen van de adviescommissies Derde Merwedehaven en Kunstmin van 30 november 2010, ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stelt de uitgangspunten Nota Dordrecht, Stad in de wereld, vast.

5

min
Besluit

De raad stelt het krediet t.b.v. het Reconstructieplan Mijlweg beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

6

min
Besluit

De raad stelt subsidie beschikbaar t.b.v. bestrijding van voortijdig schoolverlaten door samenwerkende scholen voor MO en MBO in Dordrecht.

7

min
Besluit

De raad stemt in met de Jaarrekening 2009 van St. Johan de Witt-Gymnasium en het overige in het voorstel bepaalde.

8

min
Besluit

De genoemde kandidaten worden per acclamatie herbenoemd tot lid van het bestuur van de St. Johan de Witt Gymnasium.

9

min
Besluit

De fractie van BVD heeft vanmorgen doorgegeven dat zij gedeeltelijk terugkomen op hun eerdere mededeling over hun wisseling bij de Drechtraad. Zij handhaven de wijziging van het plaatsvervangend lidmaatschap, waarbij de heer Van Antwerpen per 2 februari 2011 de heer Van Wensen opvolgt als plv. lid van de Drechtraad. De heer Van Wensen wil echter lid blijven van de Auditcommissie Drechtsteden (daarvoor hoeft hij geen lid of plv. lid van de Drechtraad te zijn). Dit betekent dat het tweede beslispunt, het voordragen van een nieuw lid voor de Auditcommissie Drechtsteden, vervalt.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met inachtneming van het hierbovenstaande in stemming gebracht en de raad besluit conform.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

12

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

13

Stukken ter bespreking

14

De raad gaat in debat over het vaststellen van een nieuwe verordening winkeltijden, waarbij de regeling voor de koopzondagen discussiepunt is.

min
Besluit

De discussie spitst zich toe op enerzijds een verruiming van de voorgestelde winkeltijdenverordening (amendement PvdA) en anderzijds een verordening conform de afspraken in het coalitieakkoord (amendement CDA). Daarbij komen aan de orde; 24 uurs-economie vs. zondagsrust en werkdruk bij kleine ondernemers, meer bezoekers naar de stad trekken en openingstijden meubelboulevards afstemmen met andere steden.

De fractie PvdA dient een Amendement Zondagopenstelling (A1) in.
Het Amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met de stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, D66, en mevrouw Koene en de heer Pols (VVD) (13) voor en de stemmen van het CDA, BVD, VSP, VVD (mw. Van Benthem en dhr. Mos) en CU/SGP (24) tegen.

De fractie CDA dient een Amendement Verordening Winkeltijden (A2) in. Deze wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van de fracties CDA, BVD, VSP, CU/SGP en VVD (mw. Van Benthem en dhr. Mos) voor (24) en VVD (mw. Koene en dhr. Pols), GroenLinks, PvdA en D66 (13) tegen.

De heer Staat van de fractie CU/SGP legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat zijn fractie deze aanpassing in de verordening met kracht van de hand wijst. God heeft de mens een rustdag gegeven. En rust is van belang in deze 24 uurseconomie. Een substantieel deel van Dordtse bevolking heeft ingestemd met de petitie van zijn fractie. De heer Staat zegt dat zijn fractie het totale raadsvoorstel verwerpt omdat er toch wordt gesproken over een uitbreiding van het totale aantal koopzondagen.

Mevrouw De Smoker legt namens de fractie D66 een stemverklaring af, waarin zij opmerkt dat het voorstel helaas is gewijzigd en deze wijziging niet de steun van de fractie heeft. De fractie is echter niet tegen dit voorstel. Mevrouw Rusinovic, fractie PvdA, sluit zich hierbij aan. 

Met inachtneming van bovenstaande stemverklaringen wordt het voorstel geamendeerd in stemming gebracht. Het voorstel wordt met de stemmen van de fracties BVD, VVD , PvdA, GroenLinks, D66 en CDA (32) voor en de stemmen van de fracties CU/SGP en VSP tegen (5), aangenomen. 

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Zondagsopenstelling
Status: Verworpen
Indieners: A1 Amendement Zondagsopenstelling
A1 Zondagsopenstelling.pdf
Titel: A2 Vaststelling Verordening winkeltijden Dordrecht
Status: Aangenomen
Indieners: A2 Vaststelling Verordening winkeltijden Dordrecht
A2 Winkeltijden Dordrecht.pdf

15

De raad gaat in debat over de risico's die verbonden zijn met de garantstelling en het proces dat geleid heeft tot deze constructie.

min
Besluit

De fractie CU/SGP dient een amendement Wensen en bedenkingen garantstelling ROM-D Noordoevers (A3) in. Deze wordt in stemming gebracht en met de stemmen van de fracties CU/SGP, D66, VSP, BVD, GroenLinks en VVD  (31) voor en de fractie PvdA (6) tegen, aangenomen.  Wethouder Van Steensel merkt op aanpassing van het Treasurystatuut de "Koninklijke weg" te vinden.  Het voorstel wordt geamendeerd in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Wensen en bedenkingen inzake garantstelling ROM-D Noordoevers
Status: Aangenomen
Indieners: A3 Wensen en bedenkingen inzake garantstelling ROM-D Noordoevers
A3 garantstelling ROM-D Noordoevers.pdf

16

De raad krijgt de gelegenheid wensen en/of bedenkingen te uiten tegen de vaststellingsovereenkomst over het vervroegd sluiten van de Derde Merwedehaven.

min
Besluit

Er is raadsbreed steun voor sluiting van de Derde Merwedehaven. Echter, de manier waarop dat dient te gebeuren, het borgen van dit gehele proces (tot aan en na sluiting) alsook de financiële en juridische consequenties, zijn onderwerp van discussie.

Mevrouw De Smoker (D66) dient namens alle oppositiepartijen vijf amendementen en een motie in:
Amendement A4: Derde Merwedehaven - onverpakt asbest;
Amendement A5: Derde Merwedehaven - asbest/olie;
Amendement A6: Derde Merwedehaven - nazorg;
Amendement A7: Derde Merwedehaven - herinrichting;
Amendement A8: Derde Merwedehaven -  stortreglement.
Motie M1: Derde Merwedehaven - wensen/bedenkingen.

Mevrouw Catsburg (CU/SGP) dient het Amendement A9: Derde Merwedehaven - resultaat onderhandelingen, mede namens de oppositiepartijen, in.

Wethouder Sleeking verzoekt de raad de amendementen niet over te nemen. Hij zegt dat de daarin vermelde zorgen door het college zullen worden overgenomen.

Alle amendementen worden in stemming gebracht en verworpen met de stemmen van de oppositie (D66, VSP, CU/SGP, GroenLinks en PvdA) (16) voor en de coalitie, CDA, VVD en BVD (21) tegen.
Mevrouw De Smoker besluit de ingediende motie in te trekken, aangezien deze motie van toepassing is op de uitvoeringsaspecten van alle ingediende amendementen, waarvan na verwerping geen sprake is. Er worden derhalve geen wensen en bedenkingen geuit.
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)

17

De raad bespreekt nog kort het voorstel over de transactie Oranjelaan 264, waarbij de uitkomst van de extra informatiebijeenkomst van de Stichting Seda met de bewoners wordt betrokken.

min
Besluit

De heer Schalken (BVD) zegt erop te vertrouwen dat de stichting Seda de door de bewoners geuite problemen oplost. De heer Lagendijk (PvdA) zegt wat de parkeerproblemen betreft, ervan uit te gaan dat conform het in de overeenkomst gestelde, elke oplossing wordt voorgelegd aan de gemeente. De problematiek moet beheersbaar te zijn; onder die voorwaarde is zijn fractie voor. De fractie VSP sluit zich bij deze woordvoering aan. Ook de fractie GroenLinks gaat ervan uit dat het parkeerprobleem wordt opgelost. De heer Seme (CDA) zegt dat er meer speelt dan de parkeerdruk; een aantal insprekers vond ook de leefbaarheid een punt van zorg. De Stichting Seda heeft toegezegd de buitenzijde van het pand intact te laten. De fractie CU/SGP stemt in met de transactie en ondersteunt de bewoners ook dat deze transactie geen afbreuk doet aan het monumentale pand.
Het raadsvoorstel wordt zonder wensen en bedenkingen in stemming gebracht en raadsbreed aangenomen.

18

min
Besluit

Deze motie wordt in stemming gebracht en wordt, met uitzondering van de stem van de heer H. Romijnsen (VSP) tegen, door de gehele raad aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M2 Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M2 Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011
M2 Europees Jaar Vrijwilligerswerk.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 januari 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 21 januari 2011 10.00 uur tot dinsdag 25 januari 2011 12.30 uur.