Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 552886
Aanvang-sluiting 08-02-2011 20:15 - 08-02-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 08 februari 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.
 


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering. De dames Koene en Hendrickx (wnd griffier) en Nijhof, alsook de heren Van der Kruijff en Gündogdu zijn met kennisgeving afwezig.

Geboorten:
De heer en mevrouw Soy zijn ouders geworden van hun tweede zoon: Batuhan. En de heer en mevrouw Gündogdu zijn verblijd met een dochter genaamd Sevgi.


Afscheid wethouder Van den Oever:
De heer Van den Oever deelt mee na acht jaar met veel plezier voor de bijzondere stad Dordrecht te hebben gewerkt , een nieuwe functie te hebben aangenomen als directeur van het Havenschap Moerdijk per 7 maart 2011. 


 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .d, en .p, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De heer Nederhof merkt op zich abusievelijk niet te hebben aangemeld bij de raad van 18 januari, terwijl hij wel aanwezig was.  Tevens staat bij de aanwezigen van de gemeenteraad van 18 januari abusievelijk de heer J.J.W van Dongen vermeld i.p.v. de heer Tiebosch.  Ook mevrouw I. Koene staat ten onrechte niet bij de aanwezigen van deze vergadering vermeld. Met in achtneming van deze mutaties worden de notulen van de raad van 18 januari gewijzigd vastgesteld. De openbare en besloten notulen van de adviescommissie van 18 januari jl. worden ongewijzigd vastgesteld. 

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Wielwijk, locatie Reddersbuurt" vast.

5

min
Besluit

Mevrouw  Heijmans (PvdA) legt een stemverklaring af, waarin zij opmerkt dat haar fractie wel instemt met het stuk, maar dat haar fractie ge voorkeur geeft aan het verstrekken van een renteloze lening boven het toekennen van een subsidie. Mevrouw De Smoker (D66) sluit zich hierbij aan, en merkt op dat het incorrect is om al uitgaven te doen voordat de raad het krediet heeft verleend. 


Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de verordening vast. Tevens stelt de raad het gevraagde krediet beschikbaar voor Woningverbetering Dichterskwartier 2010. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

6

min
Besluit

De raad stelt het krediet beschikbaar voor de Pilot maatwerk parkeren Sterrenburg en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 3 februari 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 4 februari 2011 10.00 uur tot dinsdag 8 februari 2011 15.30 uur.