Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 552872
Aanvang-sluiting 08-02-2011 20:30 - 08-02-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 08 februari 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn mevrouw De Smoker en de heren Brok (voorzitter), Hoogerduijn, Klous, Mos, Seme, Tazelaar, Van Verk en 't Lam (wnd. adjunct-griffier).
De fractie van GroenLinks en de wnd. griffier zijn met kennisgeving afwezig.
De heer Klous deelt mee dat wethouder Reynvaan tijdens de middagraad van 22 februari afwezig is en verzoekt geen onderwerpen uit haar portefeuille te agenderen. De voorzitter geeft aan dat er binnen het college sprake is van collegiale vervanging.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de agendacommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de heer Mos dat de zitting over het Achterom heeft plaatsgevonden, maar dat er nog geen uitspraak is.
De bijeenkomst m.b.t. het dossier Politie Dichtbij zal plaatsvinden op 16 maart ('s avonds) op het politiebureau. Ook commissieleden zijn van harte welkom.
De heer Van Antwerpen (BVD) stelt zich beschikbaar voor de agendacommissie Drechtsteden, inclusief het voorzitterschap van carrouselvergaderingen.
De fractie van BVD is ook akkoord met de wijze van agendering van stukken afkomstig van de auditcommissie en de CTOO.
De voorzitter deelt mee dat het college op 8 februari akkoord is gegaan met het voorstel van de Drechtsteden over het herstel van de discrepantie tussen de GRD en het Reglement van Orde Drechtraad. De agendacommissie zal volgende week een besluit nemen over de behandeling. De griffier wordt gevraagd dit punt dan te agenderen en de brief nogmaals te verspreiden.
Er wordt aangedrongen op een spoedig besluit over de sturingscyclus 2011. De griffier wordt gevraagd de volgende vergadering aan te geven wanneer er een voorstel is.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

Met speciale aandacht voor dossier 482011 "Politie Dichtbij"

min
Besluit

Naar aanleiding van een verzoek tot spoedige behandeling wordt afgesproken de volgende vergadering te kijken wanneer de dossiers Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang (534203) en Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang (196976) behandeld kunnen worden.

5

min
Besluit

De onderwerpen kenbaarmaken van eventuele zienswijze regionaal risicioprofiel Zuid-Holland Zuid (547871) en het rekenkamerrapport "Spiegel van de begroting" (547854) worden naar een nader te bepalen moment doorgeschoven. In de plaats hiervan worden de vrijkomende 2 blokken gebruikt voor de agendering van het raadsvoorstel over het eventueel kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de begrotingswijziging 2011 van Drechtwerk (563363).

6

min
Besluit

Naast de onderwerpen die wellicht als bespreekstuk uit de adviescommissies van 8 en 15 februari komen zal wethouder Van Steensel afscheid nemen. De burgemeester spreekt hem toe. De griffier wordt gevraagd na te gaan of bij het afscheid van andere wethouders er toen ook door raadsleden is gesproken.  De receptie voor het afscheid van wethouder Van Steensel is op 22 maart na de middagraad. Verder is er de benoeming en beëdiging van de heer Van de Burgt als wethouder. Het presidiumvoorstel voor aanwijzing van de plaatsvervangend raadsvoorzitter en de nestor kan geagendeerd worden. Het afscheid van wethouder Van den Oever in de raad is op 22 maart 2011. Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Van den Oever wordt kort gesproken over de terugkeer van de griffier. De op 2 en 3 december in het presidium gemaakte afspraak blijft van kracht.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit, overeenkomstig het verzoek op 12 april 2011,  2 blokken te reserveren voor een presentatie over het voorlopig ontwerp Hofcarré, huisvesting Erfgoedcentrum DIEP.

8

min
Besluit

De  agendacommissie besluit gebruik te maken van het aanbod van de Directeur Weizigt Natuur- & milieucentrum voor een exclusieve "Behind the Scenes"-rondleiding. Als datum wordt afgesproken 22 februari 's avonds.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

10

min
Besluit

Mevrouw De Smoker refereert aan de afspraak met wethouder Sleeking dat hij de raad zal informeren over de ontwikkelingen van het theehuis aan de Reeweg-Oost. Deze afspraak wordt niet nagekomen. De griffier wordt gevraagd de wethouder te vragen de raad conform de afspraak te informeren.
De heer Van Verk vraagt naar het op korte termijn in de agendacommissie agenderen van de lijst met nog niet afgewikkelde toezeggingen en moties. De commissie verzoekt dan niet beide lijsten gelijktijdig te agenderen.

 

 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Plv.griffier: dhr. J.J. 't Lam