Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 552859
Aanvang-sluiting 25-01-2011 17:00 - 25-01-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 25 januari 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraadsvergadering.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Van Dongen, Ruisch, Van Wenum, Hendrickx (wnd. griffier), De Roo (verslag) en de heren Tazelaar, Hoogerduijn, Mos,  Van Verk en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de agendacommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de waarnemend griffier dat het stuk over de stand van zaken rapportage vernielingen 2009 bij de griffie is binnengekomen.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

Met speciale aandacht voor dossier 482011 "Politie Dichtbij"

min
Besluit

Naar aanleiding van de voorraadlijst vraagt mevrouw De Smoker naar de stand van zaken over het Achterom. De wnd. griffier zal hier navraag naar doen bij de gemeentesecretaris of de wethouder. Dhr. Hoogerduijn vraagt om op korte termijn een adviescommissiekamer te besteden aan Drechtwerk. Dit naar aanleiding van een besloten bijeenkomst die op 3 januari 2011 is gehouden voorafgaand aan de opening, waarin de financiële situatie en de maatschappelijke problematiek is uiteengezet. Mevrouw De Smoker geeft aan dat de heer Wilke, directeur van Drechtwerk, in februari hier een stuk over stuurt.
Mevrouw Van Dongen vraagt de wnd. griffier hier bij dhr. Wilke naar te informeren.
Op het verzoek van dhr. Sijtsma, korpschef van de politie, om een bijeenkomst te organiseren m.b.t. het dossier Politie Dichtbij en de toekomst van het nationale korps, op het politiebureau wordt positief gereageerd. De griffie wordt gevraagd om met een datumvoorstel te komen (buiten de reguliere dinsdagavond om).

6

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7

min
Besluit

De agendacommissie stelt de concept-agenda voor 15 februari gewijzigd vast. In de derde ronde wordt onder de pijler fysiek de raadsinformatiebrief over de stand van zaken taskforce bioscoop geagendeerd. Onder de pijler bestuur en middelen Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting' of Herinrichting Rekenkamer. Dit is afhankelijk van het presidium besluit van 27 januari 2011. Onder de pijler sociale leefomgeving  wordt bij de beantwoording art. 40 vragen van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en drugsoverlast door jongeren  het dossier 'Halt: gewijzigde begroting 2011 Halt Zuid-Holland Zuid' betrokken.

8

min
Besluit

De heer Mos geeft aan dat de beoogde kandidaat van de VVD zich niet kandidaat stelt. Mevrouw Van Dongen overweegt zich kandidaat te stellen; zij overlegt nog met haar fractie en komt hierop terug in de volgende agendacommissie.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

10

min
Besluit

Mevrouw Ruisch vraagt of inzichtelijk gemaakt kan worden op welke data de gesprekken over de cultuurvisie worden gehouden.  De wnd. griffier zal de data in een overzicht zetten en dit overzicht aan de raad vesrtrekken (zie maandagmail 31 januari 2011). De wnd. griffier vraagt aan de agendacommissie hoe om te gaan met stukken die uit de adviserende organen CTOO en Auditcommissie komen. De stukken van het CTOO gaan nu rechtstreeks door naar de raad. Stukken van de Auditcommissie gaan eerst naar de agendacommissie en vervolgens naar de raad. Zij vraagt of dit zo moet blijven of dat stukken uit deze adviserende organen op dezelfde manier behandeld dienen te worden. De heer Van Verk geeft aan dat er verschil in zwaarte is tussen de adviezen en dat de wijze van behandeling wat hem betreft kan blijven zoals het nu is. Mevrouw Van Dongen wil dit nog even in haar fractie bespreken. De overige leden van de agendacommissie zijn het eens met de heer Van Verk.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx