Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 547242
Aanvang-sluiting 11-01-2011 14:00 - 11-01-2011 16:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 11 januari 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok heet iedereen van harte welkom.

Mevrouw G.P. de Klerk en de heer C. van Verk zijn met kennisgeving afwezig. De heer M. Safranti is vertraagd.

Mevrouw J.L.M. van Benthem dankt iedereen voor de steunbetuigingen gedurende haar herstel de afgelopen tijd.

2

3

4

Korte schorsing

min
Besluit

Burgemeester Brok spreekt de heer Van Dongen toe en overhandigt hem de traditionele karaf. De heer J.J.W. van Dongen wordt tevens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .p, .q en .u, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

6

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 14 ongewijzigd en 21 december jl. gewijzigd vast. Mevrouw Van Hall staat abusievelijk nog als griffier vermeld.
De heer Van Antwerpen merkt op dat zijn opmerking onjuist is weergegeven in de notulen van de adviescommissie van 21 december jl. : op pag. 24 (voorlaatste alinea)  moet  "ik neem afstand van" worden gewijzigd in  "dat is uw mening".
De besloten notulen van de Adviescommissie (Wantij) van gelijke datum worden ongewijzigd vastgesteld.
Met inachtneming van bovengenoemde mutaties worden de notulen van de raad van 14 en 21 en de adviescommissies van 21 december 2010 (deels) gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad besluit in te stemmen met de wijziging van de Handleiding Aldus besloten.

8

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. art. H van de vaststellingsovereenkomst vervroegde sluiting Derde Merwedehaven.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

10

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Benoemingen / Aanwijzingen

12

min
Besluit

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, die wordt gevormd door mevrouw Catsburg-Schenkel als voorzitter, mevrouw Koene en de heer Van Antwerpen, heeft de geloofsbrieven reeds voorafgaand aan de vergadering onderzocht. Mevrouw Catsburg deelt mee dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om de heer P.J.T. van Tiebosch toe te laten tot de gemeenteraad. De raad besluit conform het advies van de commissie.

13

min
Besluit

De heer P.J.T. Tiebosch wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.  Mevrouw De Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch worden per acclamatie benoemd c.q. aangewezen voor de in het voorstel genoemde bestuursorganen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 januari 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 januari 2011 10.00 uur tot dinsdag 11 januari 2011, 13.30 uur.