Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 536837
Aanvang-sluiting 18-01-2011 20:30 - 18-01-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 18 januari 2011 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, Ruisch, Hendrickx (wnd. griffier), Van Geldere (verslag) en de heren Tiebosch, Tazelaar, Hoogerduijn, Mos, Seme, Van Verk en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De griffier merkt op dat op pagina 2 het woord 'oppositie' in de derde regel van onder vervangen moet worden door 'coalitie'. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt negen van de agenda wordt kort gediscussieerd over het al dan niet door laten gaan van de adviescommissie op 1 maart 2011. Gelet op de beperkte beschikbaarheid van de portefeuillehouders op deze avond en het feit dat het voorjaarsvakantie is, wordt alsnog besloten deze avond geen adviescommissie te agenderen. Geconstateerd wordt dat er tussen 15 februari en 15 maart 2011 geen mogelijkheid is een adviescommissie te houden. De griffier oppert dat de avond van 22 februari wellicht een optie is, mits deze avond niet benut hoeft te worden voor de uitloop van de middagraad. De meningen hierover zijn verdeeld. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat te zijner tijd de mogelijkheid en wenselijkheid bekeken wordt om deze avond te benutten voor een eventuele adviescommissie. Mevrouw van Dongen oppert dat het schuiven met data van de Drechtstedendinsdag als gevolg van vakantieperiodes betrokken kan worden bij de op handen zijnde evaluatie van de Drechtstedendinsdag.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

Met speciale aandacht voor dossier 482011 "Politie Dichtbij"

min
Besluit

Besloten wordt het vaststellen van het bestemmingsplan historische binnenstad te agenderen voor de adviescommissie van 8 en 15 februari 2011. Op 8 februari worden twee blokken benut voor een Sprekersplein; op 15 februari worden twee blokken geagendeerd voor inhoudelijke bespreking. Aangezien zo'n vijftig mensen zienswijzen hebben ingediend, verzoekt de griffier de agendacommissie om bij voorkeur niet meer met deze data te gaan schuiven, zodat de indieners van zienswijzen uitgenodigd kunnen worden voor 8 februari. Voor het overige wordt de voorraadlijst voor kennisgeving aangenomen. Over het dossier 'Politie dichtbij' is abusievelijk niet gesproken.

5

min
Besluit

Vooralsnog is er een kort bespreekpunt voor de middagraad van 25 januari. Dit betreft de wensen en bedenkingen over de transactie Oranjelaan 264. De verwachting is dat de winkeltijdenverordening hier aan toegevoegd zal worden. Als dit inderdaad zo is, verzoekt de heer Seme om dit onderwerp als eerste bespreekpunt te agenderen, zodat de woordvoerder van zijn fractie aanwezig kan zijn. De agendacommissie honoreert dit verzoek.

6

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de eerste ronde staan geagendeerd: Sprekersplein over bestemmingsplan historische binnenstad, agendacommissie en integratiebeleid. In de tweede ronde zijn geagendeerd: vervolg Sprekersplein bestemmingsplan historische binnenstad, raadsinformatiebrief over subsidies en de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. In de derde ronde komen het stadsberaad over de toekomst van de historische binnenstad, het bezoek van de algemeen directeur GR Drechtsteden en de raadsinformatiebrief over de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan bod.

7

min
Besluit

De griffier geeft aan dat de heer Van Wensen zich kandidaat heeft gesteld voor de agendacommissie van de Drechtsteden. Zij licht toe dat leden van deze agendacommissie lid of plaatsvervangend lid van de Drechtraad moeten zijn. Aangezien de heer Van Wensen heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de Drechtraad te willen beëindigen, kan hij geen plaats nemen in de agendacommissie van de Drechtsteden. Overige kandidaten hebben zich niet gemeld. Opgemerkt wordt dat de combinatie agendacommissielid en kamervoorzitter voor sommige potentiële kandidaten reden is zich niet kandidaat te stellen. De heer Seme oppert dat mevrouw Van Benthem wellicht een goede kandidaat is. De heer Mos zal haar nog eens polsen, alhoewel mevrouw Van Benthem aangegeven heeft het lastig te vinden om als voorzitter van de regiofractie ook nog lid van de agendacommissie en kamervoorzitter te zijn. Afgesproken wordt dat het onderwerp opnieuw geagendeerd wordt en dat in de agendacommissie van 25 januari een besluit genomen wordt. De heer van Antwerpen heeft zich kandidaat gesteld voor de Auditcommissie van de regio (vacature Van Wensen). De agendacommissie stemt hiermee in en vraagt de griffier een raadsvoorstel voor te bereiden waarin in deze voordracht aan de Drechtraad wordt voorzien.

8

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

9

min
Besluit

De heer Tazelaar verwijst naar de gewijzigde begintijd van de Auditcommissie hedenavond. Als dit in de toekomst blijft, is het voor de heer Romijnsen niet langer mogelijk de vergaderingen van de Auditcommissie bij te wonen en zal hij afzien van zijn lidmaatschap. De voorzitter verwacht dat de gewijzigde aanvangstijd van vanavond eenmalig was. De heer Hoogerduijn informeert of de stukken voor het presidium van volgende week donderdag aan het einde van deze week beschikbaar zijn. De griffier antwoordt dat de stukken, zoals gebruikelijk vrijdag bij de presidiumleden zullen worden bezorgd. de heer Mos informeert naar de stand van zaken van het inititiatiefvoorstel "Dordte beloften". Hij mist het onderwerp op de voorraadlijst. De griffier licht toe dat het voorstel via de lijst ingekomen stukken voor advies is doorgeleid naar het college. Zodra het advies van het college er is, komt het stuk op de voorraadlijst terecht en kan de agendacommissie de agendering van het voorstel bepalen. De heer Van verk vraagt naar de stand van zaken van de rapportage vernielingen 2009. De voorzitter antwoordt dat dit hedenochtend in het college is behandeld en dat de raad het stuk zeer binnenkort kan verwachten. Mevrouw van Dongen staat nog even stil bij het Dordtse vergaderschema 2011 en dat van de Drechtsteden. De griffier wordt gevraagd beide schema's naast elkaar te leggen, te analyseren waar zich mogelijke problemen kunnen voordoen (met name in recesperiodes) en de knelpunten binnenkort voor te leggen aan de agendacommissie. De griffier vraagt naar de opvattingen van de agendacommissie over het begrip collegiaal bestuur. Naar aanleiding van een paar recente voorbeelden, waarbij vergaderingen op het laatste moment werden afgelast, omdat portefeuillehouders wegens overmacht niet aanwezig konden zijn, rijst de vraag wanneer verwacht wordt dat collega-bestuurders de vergadering overnemen en wanneer niet. Afgesproken wordt dit binnenkort in het presidium aan de orde te hebben. Het presidium wordt gevraagd een lijn te kiezen al naar gelang de agendacommissie voorts kan handelen.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx