Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 536801
Aanvang-sluiting 18-01-2011 20:15 - 18-01-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 18 januari 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wethouder H.P.A. Wagemakers is met kennisgeving afwezig. Ten gevolge hiervan is de kamer over Integratiebeleid vanavond geannuleerd.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .c, en .f, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de besloten notulen van de adviescommissies Grondbedrijf en Drechtwerk van 1 juni 2010, de besloten notulen van adviescommissie Grondbedrijf van 15 juni 2010 en de besloten notulen van de adviescommissie Eneco van 22 juni 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de bijlagen, m.u.v. de begrotingswijziging, bij het voorstel tot samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam.

5

min
Besluit

De raad neemt kennis van de Jaarrekening 2009 en stemt in met de begroting 2011 en meerjarenbegroting 2011-2015 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

6

min
Besluit

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af, waarin zij opmerkt dat de fractie het deels eens is met de in dit stuk gestelde. Zij verzet zich tegen de afbouw van de subsidieregeling en weet zich hiertoe gesteund door de Bewonersvereniging Funderingen. Mevrouw De Smoker (D66) sluit zich hierbij aan.
Met inachtneming van deze stemverklaringen neemt de raad kennis van de Evaluatie funderingen 2010, stelt de raad het werkkrediet 2011 beschikbaar en wijzigt de raad de Subsidieverordening Funderingsherstel 2001. Dienovereenkomstig wordt de begroting gewijzigd.

7

min
Besluit

De raad stemt in met de dekking kosten tijdelijke inrichting terrein Energiehuis.

8

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inz. de voorovereenkomst ontwikkeling Watertorenterrein en besluit conform.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt dit onderzoeksplan voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 13 januari 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 14 januari 2011 10.00 uur tot dinsdag 18 januari 2011, 15.30 uur.