Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 535662
Aanvang-sluiting 14-12-2010 17:00 - 14-12-2010 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 14 december 2010 zal plaatsvinden in de B en W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de raadsvergadering.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker, Van Wenum, Van Dongen, Hendrickx (wnd. griffier), De Roo (commissiesecretaris, verslag) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Mos. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft mevrouw De Smoker aan dat de herziene Algemene Plaatselijke Verordening wat haar fractie betreft geagendeerd kan worden als hamerstuk voor de raad van 21 december 2010. Alle aanwezigen sluiten zich hierbij aan.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Hoogerduijn geeft aan dat hij in de collegecarrousel heeft gevraagd, n.a.v. informatie van de wethouder in de vergadering Polder Stededijk, om informatie over recente gesprekken m.b.t. eventuele beperking van middelen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, en over de inhoudelijke gevolgen. Hij is in afwachting van het antwoord van de wethouder. 

4

5

Met speciale aandacht voor ontwikkelingen Achterom.

min
Besluit

Naar aanleiding van de voorraadlijst licht de griffier de stand van zaken in het dossier 'Inrichting Achterom' toe. Betrokkenen hebben tot 18 december 2010 gelegenheid om er middels een minnelijk traject uit te komen. Daarna zal worden besloten over continuering van de rechtzaak. Over het voorstel particuliere woningverbetering Dichterskwartier (dossier 524272) merkt de griffier op dat gebleken is dat er toch sprake is van een fatale beslistermijn. Als de raad in 2011 besluit op dit stuk, kan in de begroting 2010 geen krediet meer worden opgenomen voor reeds gemaakte kosten van circa €150.000, waardoor dit als onrechtmatige uitgave kan worden aangemerkt. De agendacommissie constateert dat er reeds geld is uitgegeven waarvoor de raad nog geen geld beschikbaar heeft gesteld en dat hiermee inbreuk wordt gedaan op het budgetrecht van de raad. De raad besluit niet terug te komen op het eerder genomen besluit om het onderwerp eerst in de adviescommissie te behandelen. Besluitvorming zal derhalve niet eerder zijn dan januari 2011. Tot slot deelt de griffier mee dat er stukken met betrekking tot Stadswerven te verwachten zijn waarover snelle besluitvorming gewenst is. De agendacommissie stelt zich op het standpunt dat over de behandelwijze pas wordt beslist, zodra er stukken vanuit het college zijn aangeboden.


 


 


 


 

6

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Mevrouw Ruisch vervangt de heer Tazelaar als voorzitter in de vergadering over het mediabeleid. Op verzoek van D66 wordt de mogelijkheid opengehouden om een klein deel van de vergadering over de mediation tussen Wantij BV en de gemeente Dordrecht in beslotenheid te houden. Desgevraagd gaat de griffier na of belanghebbenden geattendeerd zijn op de vergadering over het integratiebeleid. Is dit niet het geval, dan zal dit alsnog gebeuren. De griffie wordt gevraagd om de bedoeling van de vergadering over de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) duidelijk op de agenda te verwoorden, zodat niet de indruk ontstaat dat de beantwoording van de art. 40 vragen over de inhuur van externen de hoofdmoot van de vergadering zal vormen. De agendacommissie stemt in met het verzoek van de directeur SDD om ter vergadering een korte (!) toelichting te mogen geven. De griffier gaat nog na of de bedoeling van de vergadering goed is overgebracht aan mevrouw Bieshaar.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit de nieuwe algemeen directeur GR Drechtsteden uit te nodigen voor een nader te plannen blok in de adviescommissie (aanvang 22.15 uur), zodat aansluitend in informele setting nog wat nader kennisgemaakt kan worden.

8

min
Besluit

Mevrouw van Dongen doet de suggestie om de presentatie uit te stellen naar een later moment. Eventuele klachten over onderhoud als gevolg van bepaalde bezuinigingen zullen pas merkbaar worden, zodra alles groeit en bloeit. De agendacommissie vindt dit een goede suggestie en stelt voor om de presentatie uit te stellen tot de eerste vergadering van de adviescommissie in september 2011.

9

min
Besluit

De agendacommissie is gecharmeerd van het initiatiefvoorstel en besluit dit allereerst om advies in handen van het college te stellen.

10

min
Besluit

De agendacommissie besluit een kamer te agenderen waarin gedebatteerd kan worden over de beantwoording van de gestelde vragen. De agendacommissie stemt niet in met de suggestie om de beantwoording van de vragen op te nemen in het uiteindelijke raadsvoorstel over de Derde Merwedehaven. Het college wordt gevraagd te bevorderen dat besluitvorming mogelijk is in de raad van 25 januari 2011. Onderstreept wordt dat een commissiebehandeling voorafgaand aan de besluitvorming nodig wordt geacht.

11

min
Besluit

RTV Dordrecht heeft zich inmiddels aangemeld als inspreker bij de vergadering over het mediabeleid in de adviescommissie van 21 december 2010.

Tenslotte

12

min
Besluit

Mevrouw de Smoker vraagt de heer Van Verk waarom zijn fractie de raadsinformatiebrief over het stadion van FC Dordrecht heeft doorgeleid naar de agendacommissie. De heer Van Verk licht toe dat hij inzichtelijk gemaakt wil krijgen wat de financiële gevolgen van de gekozen constructie zijn (dat FC Dordrecht de grond onder het huidige stadion van de gemeente kan aankopen en vervolgens kan doorverkopen aan een projectontwikkelaar). De agendacommissie is het hiermee eens en besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen vergadering in de adviescommissie waarin deze toelichting kan worden gegeven. De heer Van Verk vraagt wanneer de rapportage over vernielingen in 2009 in de adviescommissie wordt behandeld. De voorzitter is verbaasd dat dit stuk de raad nog niet bereikt heeft, omdat hij het een aantal weken geleden geparafeerd heeft. De griffier wordt gevraagd na te gaan wat de stand van zaken is. De griffier brengt de uitnodiging voor het nieuwjaarsdiner dat verzorgd wordt door 'Warm Aanbevolen' onder de aandacht van de aanwezigen en verzoekt iedereen om te bevorderen dat fractiegenoten zich in de adviescommissie van 21 december hiervoor opgeven en dat er op deze datum ook al betaald wordt voor het etentje.