Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 531009
Aanvang-sluiting 14-12-2010 14:00 - 14-12-2010 15:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 14 december 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok heet iedereen van harte welkom. Mevrouw J.L.M. van Benthem komt later. Alle raadsleden zijn aanwezig tijdens de stemming over de aangehouden moties van de begrotingsraad van 9 november jl.

Nagekomen stukken
De burgemeester meldt dat er twee nagekomen stukken zijn, t.w. een e-mail van de heer Rijnders van de Belangenvereniging Funderingsproblematiek inz. agendapunt 11, het Gemeentelijk Rioleringsplan, en
een e-mail van de heer Zaat, namens Horeca Nederland, afdeling Drechtsteden, inzake agendapunt 22, beschikbaarstellen krediet Energiehuis. De raadsleden treffen deze stukken op tafel aan en worden verzocht die bij de behandeling van de respectievelijke stukken te betrekken. 

Nieuwe functie wethouder Van Steensel
Wethouder Van Steensel heeft een nieuwe functie als directeur duurzaamheid bij HVC aanvaard en zal derhalve zijn wethouderschap neerleggen per (uiterlijk) 1 april 2011. 

Benoemingen / Aanwijzingen

2

min
Besluit

Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden benoemd: De heer Van der Kruijff (voorzitter), mevrouw Catsburg-Schenkel en de heer Safranti.
De heer Van der Kruijff meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om de heer A. van Dongen toe te laten tot de gemeenteraad. De raad besluit conform het advies van de commissie.

3

min
Besluit

De heer A. van Dongen wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

4

min
Besluit

De heer S.V. Vooren wordt beëdigd tot vierde plaatsvervangend griffier.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief onder l.,q. en r. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

6

min
Besluit

De heer Karapinar meldt dat hij abusievelijk niet staat vermeld bij de aanwezigen bij de kamer over Portfolioplan Duurzaamheid van 23 november jl.
De heer Mos meldt dat hij abusievelijk niet staat vermeld bij de aanwezigen bij de besloten vergadering inzake het Energiehuis van 16 november jl. 

De heer Klous merkt op dat n.a.v. IHP behandeling in de adviescommissie van 16 november jl. hij met de fractie heeft overlegd, en de fractie niet bereid is om het besluit over de Statenschool in heroverweging te nemen.

Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen worden de notulen van de gemeenteraad van 30 november jl. ongewijzigd en de notulen van de adviescommissies van 16 en 23 november jl. deels gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt in met Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

8

min
Besluit

De raad stelt de Legesverordening 2011 vast.

9

min
Besluit

De raad stelt de Heffingsverordening Essenhof 2011 vast.

10

min
Besluit

De raad stelt de Verordeningen 2011 voor de precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht en de Intrekkingsverordening staangeld woonwagenstandplaatsen 2007, vast.

11

min
Besluit

Mevrouw Kuhlemeier (BVD) en de heer Van Wensen (BVD) worden geacht niet te hebben deelgenomen aan de stemming, om zo mogelijke belangenverstrengeling uit te sluiten. 
Met inachtneming van bovenvermelde stemonthouding stelt de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan V, planperiode 2011-2015 vast en stemt in met de hierin voorgestelde jaarlijkse tariefsverhoging van de rioolheffing met 4%.

12

min
Besluit

De raad stelt een krediet t.b.v. de egalisatiereserve parkeren beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

13

min
Besluit

De heer Staat van de fractie CU/SGP legt een stemverklaring af waarin hij stelt dat de fractie voorstander is van renovatie, maar moeite heeft met dit raadsvoorstel. In plaats van een sobere renovatie om Kunstmin te laten voldoen aan de wettelijke eisen, stelt het college nu voor om Kunstmin voor 30 jaar toekomstproof te maken. Dit betekent een ingrijpende vergroting en verbouwing, zonder dat duidelijk is of dit binnen het budget past. Voor de fractie ChristenUnie/SGP is het onbestaanbaar dat op deze manier met belastinggeld wordt omgegaan. Zeker in een tijd dat velen de broekriem moeten aanhalen. En ook de gemeente Dordrecht, zoals bekend, ingrijpend moet bezuinigen. Met met deze kritische kanttekening stemt de fractie in met het voorbereidingskrediet.


Met inachtneming van bovenstaande stemverklaring stelt de raad het voorbereidingskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

14

min
Besluit

Motie leer- werkbedrijven (VOP)
Mevrouw Ruisch (GroenLinks) meldt dat zij, na overleg, graag een aangepaste motie in stemming wil brengen.  De oude motie waarop de stemmen staakten maakt dus geen onderdeel meer uit van de stemming. De raad neemt deze motie unaniem aan. Wethouder Van Steensel is akkoord om hierover te rapporteren.

Motie Drechtstedenpas (VOP) is verworpen met de stemmen van de VVD en BVD (20) tegen en de stemmen van de fracties GroenLinks, CU/SGP, D66,VSP, CDA en PvdA (19) voor.

Motie Ouderenbonden (CDA)
Wethouder Wagemakers zegt dat een krantenartikel kort na de begrotingbehandeling aanleiding was om 3 van de 4 bonden te spreken. Komende vrijdag heeft hij overleg met alle bonden over de maatwerkconstructie op basis van activiteiten die bonden willen aanbieden. Alle bonden zijn positief. De heer Van Verk merkt op dat wat men voorheen doelgroepenbeleid noemde klaarblijkelijk nu diversiteitsbeleid heet. 
Deze motie wordt verworpen met de stemmen van BVD en VVD (20) tegen en de stemmen van CDA, CU/SGP, GroenLinks, CDA, VSP, PvdA en D66 (19) voor. 

min
Motie(s)
Titel: Motie MA7 Subsidies Ouderenbonden
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: MA7 Subsidies Ouderenbonden
Motie MA7 Subsidies Ouderenbonden.pdf
Titel: M1a Sterke Mensen: motie leer-werkbedrijven
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M1a Sterke Mensen: motie leer-werkbedrijven

Motie 1a Leer-werkbedrijven.pdf
Stand van zaken:
(06-10-2011): de rapportage over het programma arbeidsmarktbeleid (AMB) is naar de Drechtraad. Deze motie wordt opgepakt in het kader van het programma AMB. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

Besproken zal worden of de reservering zoals die er nu staat verder zal worden opgeschort met de intentie dit bedrag nog wel te besteden aan de ontwikkeling van Voorstraat Noord. Of dat de reservering terugvloeit dan wel omgezet wordt ter versterking van Voorstraat West.

min
Besluit

De discussie spitst zich toe op de verschillende bedragen die in het voorstel t.b.v. Voorstraat Noord zijn bestemd en waarover de raad ook in een eerder stadium heeft besloten. De fractie BVD zou een deel van dit geld willen investeren t.b.v. ondersteuning van Voorstraat West. De gereserveerde middelen zijn conform de gefaseerde planning voor Voorstraat Noord. Een aantal fracties is voorstander om eerst de planning rond Noord goed af te ronden, alvorens te starten met Voorstraat West. 
Wethouder Sleeking merkt op dat de middelen niet persé aan Voorstraat Noord hoeven te worden bestemd. Daarover zijn de meningen verdeeld. 
Wethouder Van den Oever zegt de plannen eerst verder uit te willen werken, die aan de raad voor te leggen om plan en doelstelling met elkaar te vergelijken. Dan kan de raad alsnog beslissen om de middelen te besteden aan Voorstraat West. De gemeente heeft wel oog voor de ontwikkelingen in Voorstraat West, het is alleen nog niet gelukt om de ondernemers als collectief erbij te betrekken.

De heer Schalken-den Hartog (BVD) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat zijn fractie instemt met beslispunt 1, maar dat bij beslispunt 2, het resterende bedrag ad Eur. 180.000,- niet persé aan Voorstraat Noord toegekend hoeft te worden.
Met inachtneming van deze stemverklaring stelt de raad het krediet beschikbaar t.b.v. Voorstraat Noord.

21

Gekeken zal worden of de aangepaste doelstellingen van de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten voldoende SMART geformuleerd zijn. En of het ontbreken van een nulmeting op dit moment ondervangen kan worden door informatie uit bestaande onderzoeken.

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen (BVD) is content met de Taskforce, maar uit haar zorg over de situatie van de ZZPers, m.n. Roemenen. Zij bepleit een actieve regierol voor de gemeente juist omdat de situatie haar inziens zo uit de hand is gelopen en het wel over mensen gaat.
Mevrouw Heijmans (PvdA) benadrukt het belang van het SMART formuleren van doelstellingen, wat haar inziens in dit stuk ontbreekt, terwijl het over erg grote bedragen gaat (ad. 1.6 miljoen op jaarbasis). Hoe kun je dan sturen? De PvdA stemt hier niet mee in.
Mevrouw De Klerk (GroenLinks) benadrukt de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Mevrouw Koene (VVD) merkt op positief tegenover de taskforce te staan, maar vraagt zich af of de doelstellingen in 2012 wel allemaal gehaald zullen zijn. Tevens bepleit zij een regierol (en niet de verantwoording) van de gemeente in deze discussie. Extra inzet kan worden ingezet op Handhaving. Mevrouw Catsburg (CU/SGP) vindt het wel de verantwoording van de gemeente, ook om kaders te stellen. Mevrouw de Smoker (D66) wil graag een 0-meting, en geen clustering in grote woonvormen als de Short Stay Facility. De heer Romijnsen (VSP) is voor handhaving, maar is van mening dat dit betutteling is. Tevens ontbreken de cijfers om te kunnen sturen. Hij opteert voor uitbreiding van Handhaving en is tegen het instellen van een Taskforce.

Wethouder Sleeking is van mening dat de middelen onvoldoende waren om de situatie onder controle te krijgen. Hij verklaart tegenstanders naïef. Daarop reageert (o.a) mevrouw De Smoker dat de wethouder de raad met respect dient te behandelen.

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen met de stemmen van BVD, CDA VVD en CU/SGP voor en de stemmen van GroenLinks, PvdA, D66 en VSP tegen.

22

Tijdens het debat hebben de fracties de mogelijkheid kort terug en vooruit te blikken op de ontwikkeling van het Energiehuis. Verder zal het debat zich voornamelijk richten op de vragen hoe om gaan met eventuele aanbestedingsvoordelen. En met welke regelmaat de risico analyses geüpdate dienen te worden.

min
Besluit

Er is raadsbrede waardering, maar wel een positief kritische houding t.o.v. de plannen inzake het Energiehuis. Met name het bedrijfsplan en de exploitatie baren zorg. Derhalve hebben de fracties BVD, CDA en VVD een amendement ingediend. In dit amendement wordt het college o.a. opgeroepen een beperkt krediet op te nemen t.b.v. een financiële second opinion en daarmee de overige besluiten omtrent de realisatiefase van het Energiehuis uit te stellen i.a.v. de resultaten van dit onderzoek.
Het Amendement Energiehuis wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Met inachtneming van bovenstaand Amendement, verleent de raad het gevraagde krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 december 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 10 december 2010 10.00 uur tot dinsdag 2010 13.30 uur.