Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)
Vergadernummer 516228
Aanvang-sluiting 30-11-2010 20:30 - 30-11-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


Consultatieavond Vuurwerkopslag

Presentatie over o.a. de bevoegdheden en veiligheidsaspecten van vuurwerkopslag in Dordrecht.  Het eerste blok is informerend en na de pauze volgt de opiniërende kamer.

min
Besluit

Een groot aantal bewoners is aanwezig bij de vergadering. Zij uiten hun onvrede over de huidige situatie d.m.v. een spandoek. Vervolgens krijgt de heer R. Brand namens de bewonerscomités het woord. De bewoners zijn tegen de huidige situatie van vuurwerkopslag in een woonwijk en willen dat vuurwerkopslag en verkoop op een bedrijventerrein plaatsvindt.
De heer Den Hartog van de Milieudienst presenteert de huidige situatie en regelgeving. De heer J. Brand eigenaar, is van mening dat er geen risico is, aangezien de bunkers  onaangetast de brand hebben doorstaan.
De heer V. van Veldhoven sluit het eerste blok af met een paar filmopnamen van de brand. De verbrandde kleding zorgt voor enorme rookontwikkeling en er zijn ook vuurpijlen te zien.
Deze beelden roepen vragen op over de schijnbare discrepantie tussen enerzijds de strenge veiligheidsvoorwaarden in tegenstelling tot de veiligheidsbeleving van de omwonenden anderzijds. De heer W. van Hulst merkt op dat de opslag van vuurwerk in Nederland sinds de vuurwerkramp in Enschede qua regelgeving en internationaal gezien op nummer een staat.
De wethouder zegt toe voor de zomer de raad een notitie aan te bieden inzake mogelijkheden voor een alternatieve vuurwerkopslaglocatie. Wel waarschuwt hij voor het verhoogde risico dat er dan mogelijk ontstaat omdat er meer vuurwerk moet worden getransporteerd. Tevens wijst hij de raad op een eerdere suggestie tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
De adviescommissie adviseert de onderliggende notitie ter kennisname te agenderen voor de middagraad van 14 december 2010.

min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 01-06-2010
Datum gereed: 13-12-2011
De wethouder zegt toe voor de zomer de raad een notitie aan te bieden inzake mogelijkheden voor een alternatieve vuurwerkopslaglocatie.
Stand van zaken:
Raadsinformatiebrief 16 augustus 2011, waarin aangegeven wordt dat er in november een raadsvoorstel komt. Afgewikkeld via raadsinformatiebrief (raad 13 december 2011).

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal