Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 514170
Aanvang-sluiting 30-11-2010 20:30 - 30-11-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 30 november 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Wenum, De Smoker, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Klous, Bevers, Lagendijk, Tazelaar en Brok (voorzitter). De voorzitter heet de delegatie van de gemeenteraad van Goirle welkom bij deze vergadering. Daarnaast wordt er, conform eerder afgesproken lenigheid, goedkeuring gevraagd voor het deelnemen van de heer Bevers als plv. lid van de agendacommissie namens de VVD voor deze vergadering. Hier kan iedereen mee instemmen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de besluitenlijst geeft de heer Hoogerduijn aan dat hij in zijn fractie reclame heeft gemaakt voor het nieuwjaarsdiner op eigen rekening. Er was breed waardering voor dit voorstel van de VVD-fractie en hij ziet de notitie met interesse tegemoet. De griffier geeft aan dat er nog even gekeken wordt naar een geschikte locatie en de locatiekeuze heeft invloed op de prijs van het diner. Voor de vergadering van 14 december a.s. komt een memo naar de agendacommissie zodat uiterlijk 21 december alle raadsleden en commissieleden zich kunnen opgeven. Eveneens n.a.v. de besluitenlijst vraagt de heer Klous aandacht voor de agendering van de presentatie over het Energiehuis vanavond. Zijn fractie had de memo hierover uit de agendacommissie van 26 oktober jl. niet meer scherp op het netvlies en werd verrast door het feit dat er meer zaken dan de raadsinformatiebrief werden geagendeerd. Hij zou graag voor de toekomst opnieuw een appèl willen doen op de collega's uit de agendacommissie om geen zaken te agenderen waarvan de stukken niet op tijd voor verzending zijn binnengekomen bij de griffie. De voorzitter concludeert dat deze lijn door alle leden wordt onderschreven en afgesproken wordt hier naar de toekomst weer scherp op te zijn, ook wanneer stukken d.m.v. een memo al wel zijn ingeleid. Voor wat betreft dit dossier wijzen de heer Hoogerduijn en mevrouw De Smoker op de door de griffier aangeboden mogelijkheid op 7 december een opiniërende kamer te organiseren over dit onderwerp in de marge van de Drechtstedendinsdag.  De voorzitter wil hier in principe terughoudend mee omgaan maar geeft tegelijk aan dat wat het zwaarst is, het zwaarst moet wegen en concludeert dat het aan de Adviescommissie vanavond is wel of geen gebruik te maken van deze handreiking. 

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt de griffier na te gaan wanneer de notitie over de ontwikkelingen rondom het Achterom kan worden besproken. Er moet nu toch meer duidelijk zijn over de lopende rechtszaak. De griffier komt hier 14 december in de agendacommissie op terug. Voor het overige wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

De griffier licht toe dat de agenda van de middagraad tot op heden de volgende punten bevat: installatie van de heer Van Dongen als raadslid namens BVD, installatie van de heer Vooren als plaatsvervangend griffier, de bespreekstukken Voorstraat Noord en Taskforce huisvesting arbeidsmigranten en de hamerstukken en ter kennisname stukken welke u zojuist heeft doorverwezen bij de behandelsuggesties. Daar kunnen n.a.v. de Adviescommissie van vanavond nog de stukken m.b.t. het Energiehuis en Kunstmin bijkomen. De agendacommissie stemt in met deze agendapunten. De voorzitter licht vervolgens kort de werkwijze van de raad m.b.t. hamerraad en middagraad aan de gasten uit Goirle toe.

7

min
Besluit

De agendacommissie bevestigt opnieuw dat de Kamer rondom de SDD wordt teruggebracht naar één blok om ruimte te maken voor twee blokken Integratiebeleid binnen de pijler Sociale Leefomgeving. Voor het overige krijgt de griffier de ruimte om breder te agenderen en ook pijlers naast elkaar voor te stellen om zo de agendavoorraad aan het eind van het jaar zo veel mogelijk weg te werken. De griffier komt op 14 december naar de agendacommissie met een voorstel waarin zo veel mogelijk van de dossiers, welke eerder in de vergadering zijn doorverwezen naar een Kamer, zijn opgenomen. 


Mevrouw De Smoker geeft aan dat D66 geen voorzitter kan leveren voor een hele pijler en in elk geval niet voor blok 1 aangezien de heer Van Dongen op 21 december naar de agendacommissie gaat. Daarnaast is hij ook vanavond aan de beurt en is het 21 december de beurt aan een andere fractie. (noot van de griffier: na het sluiten van de vergadering geeft mevrouw Van Wenum aan helaas verhinderd te zijn voor 21 december dus het voorzitterschap niet te kunnen overnemen)

8

min
Besluit

Naast de reeds genoemde insprekers over het voorstel Oranjelaan zijn er geen nieuwe insprekers die zich gemeld hebben.

Tenslotte

9

min
Besluit

Mevrouw De Smoker benoemt de onduidelijkheid die er in haar fractie is ontstaan over de toezending van vertrouwelijke stukken. Worden die nu wel of niet in een gesloten envelop met de donderdagzending meegezonden of kan dit in elk geval naar de woordvoerder? De griffier geeft aan door het ene vertrouwelijke A4tje over Kunstmin slechts toe te zenden aan de fractievoorzitter en de fractiekamer deze discussie te hebben willen uitlokken. Doordat onbekend is bij de griffie wie waarvoor woordvoerder is en bijna alle raadsleden zich hebben geabonneerd op de stukken van alle drie de pijlers, betekent dit dat vertrouwelijke stukken naar iedereen gaan. Is dit de bedoeling? Dit lijkt de heer Lagendijk niet de bedoeling en hij stelt voor dat de stukken naar de fractiekamer gaan en naar een door de fractie op te geven accuraat fractielid. Mevrouw Ruisch vult aan dat het prettig zou zijn als de verzending van vertrouwelijke stukken conform het voorstel van de heer Lagendijk in de donderdagmail wordt vermeld. De heer Klous kan zich hier ook in vinden maar vult aan dat zijn fractie door deze actie van de griffier sowieso wat zorgvuldiger de post in de gaten zal houden richting de fractiekamer. Unaniem wordt vervolgens besloten dat vertrouwelijke stukken naar de fractievoorzitter en de fractiekamer gaan in een gesloten envelop, de fractie iemand anders kan doorgeven aan wie de vertrouwelijke stukken worden gestuurd ter vervanging van de verzending aan de fractievoorzitter en dat een dergelijke verzending in de donderdagmail wordt aangekondigd.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering en geeft vervolgens de gasten buiten de orde de mogelijkheid de raadsleden nog enkele vragen te stellen.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall