Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 514155
Aanvang-sluiting 23-11-2010 20:30 - 23-11-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 23 november 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Van Wenum, De Smoker, Van Hall (griffier), Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Brok (voorzitter), Mos, Tazelaar, Van Verk, Karapinar, Hoogerduijn en Klous. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de agendacommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

Naar aanleiding van de besluitenlijst staat de agendacommissie stil bij het belang van een goede conclusie aan het einde van een commissievergadering, een zorgvuldige formulering van de besluitenlijst en de vraag hoe om te gaan met verdere agendering van stukken in die gevallen waarbij de meningen in de commissie uiteenlopen of in die gevallen waarbij nog op aanvullende informatie vanuit het college / de portefeuillehouder wordt verwacht. De griffier benadrukt dat met elkaar is afgesproken dat als één fractie om bespreking in de raad verzoekt, hieraan gehoor gegeven wordt. Ten aanzien van de overige gevallen, waarbij men bijvoorbeeld nog in afwachting is van nadere informatie of waarbij de conclusie 'alle kanten op schiet', wordt afgesproken dat het stuk teruggaat naar de agendacommissie alvorens het geagendeerd wordt in de eerstvolgende raadsvergadering. De agendacommissie besluit de Voorstraat-Noord (dossier 493987) als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 14 december 2010 en de Duurzaamheidsfabriek (dossier 494026) vooralsnog als hamerstuk te agenderen voor de raad van 30 november 2010. Benadrukt wordt dat de fractie Beter Voor Dordt alle recht heeft om op 30 november de Duurzaaamheidsfabriek alsnog van de agenda af te voeren, mocht blijken dat de nader gestelde vragen door de wethouder niet naar tevredenheid van de fractie zijn beantwoord. Naar aanleiding van deze bespreking pleit mevrouw De Smoker opnieuw voor een intervisiebijeenkomst voor kamervoorzitters. Afgesproken wordt dat deze snel na de presidium tweedaagse zal worden belegd.

4

5

min
Besluit

De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Na de collegecarrousel en de hamerraad is er in de eerste ronde een consultatiebijeenkomst over vuurwerkopslag, een vergadering van de agendacommissie en een vergadering over het Energiehuis. In de tweede ronde staan het vervolg van de consultatie over vuurwerkopslag, een presentatie over het visiedocument 'Politie Dichtbij' en een vergadering over de restauratie van Schouwburg Kunstmin geagendeerd. In de derde ronde wordt vergaderd over de Derde Merwedehaven (na overleg met de wethouder geheel in beslotenheid) en over een aantal 'woondossiers'. De geplande vergadering over het integratiebeleid vervalt, omdat het stuk niet tijdig beschikbaar is gesteld aan de raad.

7

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

8

min
Besluit

Naar aanleiding van een vraag van de heer Mos besluit de agendacommissie dat fracties op de bijeenkomst over de Rekenkamer (woensdag 24 november) vertegenwoordigd mogen zijn door een commissielid (ter vervanging van een verhinderd raadslid). De griffier verwijst naar het eerder aangekondigde werkbezoek van de gemeenteraad van Goirle, inclusief burgemeester. Zij vraagt welke raadsleden de delegatie mee willen ontvangen. De heren Mos, Merx en Van Verk en de dames Koene en de Smoker zijn hiertoe bereid. De heer Klous geeft aan dat zijn fractie nog een naam zal doorgeven aan de griffie. Tot slot verwijst de griffier naar een suggestie die mevrouw Koene heeft gedaan. Omdat bezuinigd wordt op het jaarlijkse etentje voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, stelt zij voor zelf een etentje te organiseren waarvoor per persoon een vergoeding wordt gevraagd.  "Warm aanbevolen" zou het etentje kunnen verzorgen. De voorzitter roept op te bevorderen dat eenieder meegaat. De griffie wordt gevraagd een en ander uit te werken.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall