Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 511894
Aanvang-sluiting 30-11-2010 20:15 - 30-11-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 30 november 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok heet de raadsdelegatie uit Goirle van harte welkom.

De dames J.L.M. van Benthem en L.J. Kuhlemeier en wethouder Van Steensel zijn met kennisgeving afwezig. Wethouder Reynvaan is ziek, maar is wel voornemens om bij de adviescommissievergadering vanavond aanwezig te zijn. De heren J.J.W. van Dongen, M. Groeneweg en A. Karapinar en wethouder Wagemakers zijn verlaat.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief onder .d is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 16 en 23 november 2010 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad besluit de reserve Economische Structuurversterking te herlabelen als reserve Westelijke Dordtse Oever en een gevoteerd krediet t.b.v. vrachtwagenparkeren aan te wenden voor de voorbereidingskosten WDO, alsmede kennis te nemen van de ontwikkeling WDO.

5

min
Besluit

N.a.v. de Adviescommissie van 16 november 2010 is er door de Wethouder een Addendum bij dit raadsvoorstel ingediend. Beslispunt 2 zal worden vervangen door de volgende tekst: 


2. In te stemmen met de volgende financiële opzet:
a. Stichtingskosten maximaal € 8.000.000
b. Dekking:
- aantrekken lening met maximaal 4% rente
- garanderen lening voor 100% door de gemeente Dordrecht
- garanderen van 50% van lening door Da Vinci aan de gemeente (zie brief 16-11-2010)
- reserveren gemeentelijk eigen kapitaal SI (zie uw besluit 19-1-2010) van € 1.200.000 voor exploitatierisico s Duurzaamheidsfabriek;
- kennisnemen van reservering Da Vinci College van € 1.200.000, eveneens voor exploitatierisico s Duurzaamheidsfabriek. 

Stemverklaringen
De heer Klous (BVD) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat:
"De fractie Beter Voor Dordt kan instemmen met het besluit met de nadrukkelijke kanttekening, dat de 1,2 miljoen euro conform het besluit niet gebruikt mag worden voor evt. overschrijding van de bouwkosten van de Duurzaamheidsfabriek en niet gebruikt mag worden om andere tekorten in de exploitatie van het Leerpark te dichten. Het tweede punt dat de fractie wil benadrukken is dat het eigen vermogen van 2,4 miljoen niet bij elke bank vereist is. De fractie wacht graag af welke bank definitief de hypotheek gaat verstrekken en verzoekt de wethouder de raad te informeren of het eigen vermogen van 2,4 miljoen bij deze bank wel of niet nodig is, zodat de raad de mogelijkheid heeft om het eigen vermogen van 2,4 miljoen dan alsnog te verlagen. De huidige cijfers wijzen immers op een exploitatierisico van ca.  max. Eur. 240.000,- per jaar. Beter Voor Dordt vindt het niet nodig een bedrag van Eur. 2,4 miljoen, het 10-voudige van dit risico, te reserveren voor de aanloopverliezen.

Mevrouw Ruisch legt namens de fractie GroenLinks een stemverklaring af, waarin zij opmerkt dat haar fractie blij is met deze duurzame ontwikkeling in het licht van technische innovatie en jongeren, maar dit wel met de kritische aantekening dat de gemeente Dordrecht hiermee een aanzienlijk financieel risico neemt.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stemt de raad unaniem in met het realisatiebesluit Duurzaamheidsfabriek en de daarmee verbonden financiële opzet.

6

min
Besluit

De raad besluit de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2010 te verlenen aan Deloitte.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

9

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 25 november 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 26 november 2010 10.00 uur tot dinsdag 30 november 2010 15.30 uur.