Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 511856
Aanvang-sluiting 23-11-2010 20:15 - 23-11-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 23 november 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De dames J.L.M. van Benthem-den Bakker en Kuhlemeier-Booij en de heer M.P.P.M. Merx zijn met kennisgeving afwezig. De heer D.F.M. Schalken-den Hartog is verlaat. 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .d en .i is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 12 oktober 2010 (consultatieavond) ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stelt het voorbereidingsbesluit Nieuwe Dordtse Biesbosch vast.

5

min
Besluit

De raad stelt de Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 vast.

6

min
Besluit

De raad stelt de Wegsleepverordening Dordrecht vast.

7

min
Besluit

De raad voteert het Verstrekken van extra subsidie 3e tranche tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

8

min
Besluit

De raad stemt in met de doorstromingsmaatregelen Provincialeweg.

9

min
Besluit

Mevrouw Catsburg legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat haar fractie instemt met het stuk met uitzondering van de omstreden plannen over de Statenschool. Volgens de conceptnotulen van de adviescommissie van 16 november jl. heeft wethouder Van Steensel toegezegd de plannen rond de Statenschool nader te presenteren in een Adviescommissie;de discussie rondom de Statenschool zou daarom worden opgeschort.

De heer Van der Kruijff merkt op dat mevrouw Catsburg citeert uit notulen die nog niet zijn vastgesteld. Het lijkt hem niet aan de orde.

De heer Van Verk merkt op behoefte te hebben aan duidelijkheid. Mevrouw Catsburg heeft een impliciete aanname gedaan, namelijk dat er staat dat het verhaal een opschortende werking heeft. Hij wil weten wat de status dan is als er nu wordt gezegd dat hierbij geen opmerkingen worden gemaakt. Hij wil bij deze vaststellen dat de heer Van Steensel heeft gezegd een presentatie te geven als er meer bekend zou zijn over de Statenschool en dat dat (een presentatie, raadsinformatiebrief, hetzij voorstel), onderwerp van discussie kan zijn, zonder dat dat een opschortende werking zou hebben voor de uitvoering van het IHP. Hij was daarbij zelf voorzitter en heeft dit zelf opgemerkt. 

Met inachtneming van bovenstaande stemverklaring stemt de raad in meerderheid in met de Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011.


 

10

min
Besluit

Mevrouw De Klerk (GroenLinks) legt een stemverklaring af. Op zich vindt GroenLinks het een goed initiatief, maar de financiële onderbouwing wel kwetsbaar en is benieuwd naar de uitwerking van de heer Sleeking.
De heer Van Dongen (D66) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de fractie het eens is met de doelstelling en het initiatief dat college heeft genomen om ook de Biesboschhal te preserveren. De fractie vindt de financiële en soms inhoudelijke onderbouwing wat aan de magere kant, maar wacht het toegezegde overzicht af.
Met inachtneming van bovenstaande stemverklaringen stemt de raad in met de besluitvorming inzake het tijdelijk gebruik van de Biesboschhal.

11

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen (BVD) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt dat haar fractie niet tegen zal stemmen, maar wel terughoudend wil zijn in deze tijd van schrale financiële middelen. In het bijzonder wanneer dit interne gebouwen als het Stadskantoor betreft. Dit geldt ook voor rotondes e.d., zij pleit ervoor dit zoveel mogelijk vanuit het budget voor regulier onderhoud te bekostigen.
Met inachtneming van bovenstaande stemverklaring stemt de raad in met het definitieve Initiatiefvoorstel CU/SGP inzake naamgeving vergaderzalen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 november 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 19 november 2010 10.00 uur tot dinsdag 23 november 2010 15.30 uur.