Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 503750
Aanvang-sluiting 16-11-2010 20:30 - 16-11-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 16 november 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Wenum, Van Dongen, Van Hall (griffier), Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Van Verk, Mos, Tazelaar, Hoogerduijn en Brok (voorzitter). De voorzitter verwelkomt de interim-gemeentesecretaris, de heer J.H. de Baas, die deze vergadering als toehoorder bijwoont. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

min
Besluit

De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van de voorraadlijst verzoekt de heer Van Verk de griffie om de (voorbladen bij de) stukken voortaan te voorzien van de nieuwe namen van de begrotingsprogramma's. De griffier geeft aan dat hieraan gewerkt wordt en dat dit uiterlijk per 1 januari 2011 gerealiseerd is.

5

min
Besluit

Ter vergadering wordt een nieuwe concept-agenda uitgereikt. De agendacommissie stelt de agenda als volgt vast: Na de collegecarrousel en de gemeenteraad worden in het eerste blok de taskforce huisvesting arbeidsmigranten, de agendacommissie en de wethoudersbrief over de cultuurvisie (2 blokken) geagendeerd. In het tweede blok worden het gemeentelijk rioleringsplan, de raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan 'polder Stededijk' en de cultuurvisie geagendeerd. In het derde blok komen de raadsinformatiebrieven over het portfolioplan duurzaamheid en het programmaplan arbeidsmarktbeleid (inclusief de beantwoording van de art.40 vragen over de motie 45+) aan de orde alsmede een besloten presentatie over de vermogenspositie van het Grondbedrijf.

6

min
Besluit

De agendacommissie stelt de concept-agenda voor 30 november gewijzigd vast. In de derde ronde wordt op verzoek van mevrouw Van Wenum het integratiebeleid geagendeerd, zoals dat op 16 november door het college is vastgesteld en waarnaar verwezen is in de begrotingsraad van 9 en 10 november jl.

7

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte

8

min
Besluit

Op verzoek van wethouder Wagemakers geeft de griffier aan dat de raad nog dit jaar een besluit moet nemen over de totstandkoming van het parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Naar verwachting wordt dit voorstel behandeld in het college van 23 november 2010. Indien het voorstel de griffie daags na de collegevergadering bereikt, kan de behandelsuggestie nog in de agendacommissie van 30 november worden geagendeerd. Omdat behandeling in de adviescommissie niet meer mogelijk is ( 7 december Drechtstedendinsdag, 14 december middagraad en na 21 december geen raadsvergadering meer dit jaar) stelt de wethouder voor om een eventuele bespreking van het voorstel te agenderen in de middagraad van 14 december. Nadat de griffier heeft toegelicht waarom de stukken de raad niet eerder konden bereiken, stemt de agendacommissie in met deze procesgang. De heer Hoogerduijn verzoekt de griffier om de (aangepaste) concept-agenda's voortaan zo vroeg als mogelijk op woensdag op het internet te publiceren. De griffier zal kijken hoe er aan deze wens gehoor gegeven kan worden.


 

 

 

 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall