Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 493559
Aanvang-sluiting 09-11-2010 14:00 - 10-11-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD voor de behandeling van de Begroting 2011 en de Meerjarenbegroting 2012-2014, die op dinsdag 9 november 2010 om 14.00 uur aanvangt, op woensdag 10 november 2010 vanaf 14.00 uur wordt voortgezet en in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden. De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Van Wensen is met kennisgeving afwezig.


De heer Van Dongen meldt dat hij als nestor van de raad een petitie van de "happy few" in ontvangst heeft genomen, voorafgaand aan deze raadsvergadering. Hij zal deze overhandigen aan de griffier voor plaatsing op de lijst ingekomen stukken.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder o.,r.,s.,u.,w.en z., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. aangaan vaststellingsovereenkomst met NCB inzake afwikkeling bouwclaim.

4

min
Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam" vast.

5

min
Besluit

De raad uit geen van wensen en/of bedenkingen t.a.v. deelname in het op te richten Kenniscentrum Veiligheid Zuid-Holland.

6

min
Besluit

De raad stelt een krediet beschikbaar t.b.v. de hostelvoorziening aan de Amnesty Internationalweg.

7

min
Besluit

De raad besluit i.v.m. het te laat indienen van de Jaarrekening 2009 en de Begroting 2011 Wegschap Tunnel Dordtse Kil beide stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken ter bespreking

8

14.30 - 18.00 uur:

a. Vaststellen van de begroting 2011 inclusief meerjarenraming 2012-2014;
b. Vaststellen en autoriseren van de routine-investeringen (bijlage 4);
c. Verwerken in de exploitatiebegroting van de budgettaire gevolgen, zoals verwoord in het raadsvoorstel, als begrotingswijziging;
d. Kennisnemen van de in- en extensiveringen van pakketten 2 & 3

Algemene beschouwingen: maximaal 15 minuten per fractie. De fracties van de PvdA en D66 beide maximaal 18 minuten. De andere fracties van de oppositie zullen minder lang spreken. De genoemde spreektijd is exclusief interruptietijd van ca. 5 minuten.

1. PvdA
2. Beter Voor Dordt
3. GroenLinks
4. VVD

PAUZE (15 minuten)

5. ChristenUnie/SGP
6. CDA
7. VSP
8. D66

SCHORSING: 18.00 - 20.00 uur.

20.00 - maximaal 23.00 uur:
Beantwoording door het college (maximaal 15 minuten per portefeuillehouder, exclusief eventuele reactie op moties e.d., exclusief interruptiedebat).

SCHORSING: 23.00 uur.

Woensdag 10 november 2010, 14.00 - 18.00 uur:
Tweede termijn fracties

SCHORSING: 18.00 - 20.00 uur.

20.00 - 23.00 uur:
Vervolg tweede termijn, besluitvorming en stemming over moties en amendementen. 

 

min
Besluit

De heer Van Dongen (D66) legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat met betrekking tot goedkeuring dan wel verwerping er veel onderwerpen de afgelopen dagen niet aan de orde zijn geweest. De VOP, Verenigde Oppositie Partijen, hebben via woordvoering en voorstellen kenbaar gemaakt op onderdelen van de begroting andere keuzen te maken op basis van die verschillen zouden de VOP tegen de begroting kunnen stemmen. Maar de VOP vinden het echter van groot belang dat de raad zich gezamenlijk inspant om Dordrecht door deze moeilijke periode heen te loodsen. Daarom hebben de VOP besloten met de begroting en meerjarenraming in te stemmen, met inachtneming van de door de partijen gemaakte opmerkingen.
Met inachtneming van deze stemverklaring stelt de gemeenteraad de Begroting 2011, incl. de meerjarenraming 2012-2014 en de routine-investeringen vast. 

min
Amendement(en)
Titel: A 1B: Integratiebeleid
Status: Verworpen
Indieners:
Amendement A1b Integratiebeleid.pdf Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: A 12: Binnenstad
Status: Verworpen
Indieners:
Amendement A12 Binnenstad.pdf Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: A 13: Cameratoezicht
Status: Verworpen
Indieners:
Amendement A13 Cameratoezicht.pdf Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: A 18: Sportboulevard
Status: Verworpen
Indieners:
Amendement A18 Sportboulevard.pdf Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: A 7: Ouderenbonden
Status: Ingetrokken
Indieners:
Amendement A7 Ouderenbonden.pdf Stemmen staken met de stemmen van de VOP en CDA (19) voor en de stemmen van BVD en VVD (19) tegen -> aanhouden tot middagraad van 14 december a.s. en zal als motie in stemming worden gebracht.
min
Motie(s)
Titel: M 1B: Kansenzones
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: M 1B: Kansenzones
Motie Kansenzones1b.pdf
Stand van zaken:
Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: M 11: Historie in de openbare ruimte
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 11: Historie in de openbare ruimte.
Historie in de openbare ruimte (M11).pdf
Stand van zaken:
(10-10-11): Afgelopen maand is de straatnaamcommissie wegens overvolle agenda's een keer komen te vervallen. De commissie openbare ruimte staat nu gepland voor 14 oktober 2011, incl. de straatnamen. Aangenomen dat het daarna op 25 oktober in het college wordt geagendeerd en vervolgens naar de raad gaat. SO 23-01-2012: Niet meer relevant. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgehandeld.
Titel: M 12: Subsidiebeleid
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Subsidiebeleid (M12)pdf
Stand van zaken:
Verworpen met de stemmen van CDA (3) en VVD (5) voor en de VOP (16)en BVD (14) tegen.
Titel: M 13b: Startend Ondernemerschap
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 13b: Startend Ondernemerschap.
Startend ondernemerschap (M13b).pdf
Stand van zaken:
(03-10-2011): De motie was in eerste instantie, na het (vermeende) succes van het CS-gebouw, gericht op het geschikt maken van Reeweg Oost 123 voor startende (creatieve) ondernemers. Later is de motie verbreed en staat die nog steeds open. Omdat er geen datum bij de motie staat is het idee dat dit uiterlijk binnen deze collegeperiode afgehandeld zou moeten worden. Wel sluimert de motie continu op de achtergrond, onder andere bij de leegstandsnotitie van kantoren, winkels en gemeentelijk vastgoed en bij het initiatief van enkele (creatieve) ondernemers, de Stichting voor de Werkplaats i.o. die mogelijk een deel van Reeweg Oost 123 maar ook mogelijk een andere locatie willen benutten voor hun activiteiten. SO 23-01-2012: RIB zal binnenkort volgen, heeft samenhang met RIB stand van zaken gemeentelijke leegstaande panden. Stichting voor de Werkplaats heeft ruimte gekregen in Reeweg Oost 123. Agendacommissie 31-01-2012: Motie handhaven. 01-08-2012: Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een collegevoorstel waarin wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot afstoten van het pand. De vraag is uitgezet welke mogelijkheden en beperkingen er zijn bij dit pand. De optie voor creatieve ondernemers is genoemd, maar ook verkoop tbv collectief particulier opdrachtgeverschap. De verwachting is dat het collegevoorstel dit najaar gereed zal zijn. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 14: Buurt aan Zet
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 14: Buurt aan Zet.
Buurt aan zet (M14).pdf
Stand van zaken:
(29-09-2011): Afgehandeld met de RIB Bewoners aan Zet (636111), die in de raad van 30 augustus 2011 is behandeld. Agendacommissie 15 november 2011: motie gehandhaafd. MO 23-01-2012: Is afgedaan met de raadsinformatiebrief Bewoners aan zet. In het overzicht staat dat de Agendacommissie op 15 november 2011 heeft vastgesteld: Motie gehandhaafd. Aan Merel van Hall is gevraagd waarom dit is en of dit wel klopt. Zij zou dat nagaan. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgehandeld.
Titel: M 15b: Drechtstedenpas
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Drechtstedenpas (M15b).pdf
Stand van zaken:
Aangehouden met de stemmen van de VOP en CDA (19) voor en de VVD en BVD (19) tegen: stemmen staken -> aanhouden tot volgende middagraad d.d. 14 december 2010.Op 14 december 2010 verworpen met de stemmen van de VVD en BVD (20) tegen en de stemmen van de fracties GroenLinks, CU/SGP, D66,VSP, CDA en PvdA (19) voor
Titel: M 16: Drechtsteden kortingspas
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 16: Drechtsteden kortingspas.
Drechtstedenpas (M16).pdf
Stand van zaken:
niet bekend in hoeverre de fracties hieraan hebben voldaan. Agendacommissie 15 november 2011: de fracties bespreken dit in hun vergadering van de regiofracties op 6 december 2011. MO 23-01-2012: De motie over de Drechtstedenpas is afgehandeld in Drechtsteden verband, verwerkt in een voorstel integrale vernieuwing van het Drechtsteden minimabeleid. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgehandeld.
Titel: M 17: Kerstbomen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 17: Kerstbomen.
Kerstbomen (M17).pdf
Stand van zaken:
In een raadsinformatiebrief van 11 oktober 2011 geeft het college aan invulling te geven aan de motie. De raadsinformatiebrief komt op 25 oktober in de raad (lijst ingekomen stukken) met het advies de motie als afgewikkeld te beschouwen.
Titel: M 2: Jaar van de ontmoeting
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Jaar van de ontmoeting (M2).pdf
Stand van zaken:
Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de stemmen van de coalitie (22) tegen.
Titel: M 3: Stadsberaad over toekomst Historische Binnenstad
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 3: Stadsberaad over toekomst Historische Binnenstad.
Stadsberaad over toekomst historische binnenstad.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 -11-2011: Motie handhaven. SO 23-01-2012: Discussie met de stad heeft plaatsgevonden, Stuurgroep Stadsberaad is eindrapport aan het afronden. Agendacommissie 31-01-2012: Motie handhaven. 01-08-2012: De stuurgroep Stadsberaad heeft haar opdracht afgerond en op 24 mei 2012 is het rapport gepresenteerd aan college, raad, pers en belangstellenden. De gemeenteraad zal de uitkomsten in een kamer willen bespreken en eventueel nadere uitwerking van (een aantal van) de adviezen vragen. Verwachting is, dat dit in najaar 2012 zal plaatsvinden. Daarmee zal een nieuwe fase ingaan, Het voorstel is om met het aanbieden van het rapport de motie als afgedaan te beschouwen.
Titel: M 4: Adopteren van openbaar groen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 4: Adopteren van openbaar groen.
Adopteren van openbaar groen (M4).pdf
Stand van zaken:
Op 11 oktober 2011 heeft het college besloten om het adopteren van openbaar groen door bewoners verder te stimuleren. Een raadsinformatiebrief hierover is onderweg naar de raad. SBH 23-01-2012: 29 november 2011 behandeld in de gemeenteraad. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor adoptie en sponsoring openbaar groen zijn daarmee vastgesteld. De motie is daarmee afgehandeld. Agendacommissie 31-01-2012: Motie als afgehandeld beschouwen.
Titel: M 5: Bevordering participatie bijstandsgerechtigden (M5)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Bevordering participatie bijstandsgerechtigden (M5).pdf
Titel: M 6: Elektrische auto's
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Elektrische autos (M6).pdf
Titel: M 7: Leer- werkbedrijven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
Leer- werkbedrijven (M7).pdf
Stand van zaken:
Aangehouden met de stemmen van de VOP en CDA (19) voor en de stemmen van de BVD en VVD (19) tegen: stemmen staken -> aanhouden tot volgende middagraad d.d. 14 december 2010. Op 14 december 2010 ingetrokken.
Titel: M 8: Geluidsschermen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 8: Geluidsschermen.
Geluidsschermen (M8).pdf
Stand van zaken:
(18-10-2011): Stand van zaken wordt nog nagegaan. SO 23-01-2012: College is geen onderzoek gestart. In 2011 is het scherm langs N3/Wilgenwende gerealiseerd. Betreft een groen scherm. Voor 2012 en verder zijn schermen langs het spoor aan de orde. Uitvoering van schermen met begroeiing, zoals ook nu voor een groot deel van de schermen langs het spoor, is onderwerp in de overleggen met Prorail. Agendacommissie 31-01-2012: Op voorstel van GroenLinks aangehouden in afwachting van een formeel antwoord van het college, waarin wordt aangegeven dat dit de locaties zijn waar schermen aan de orde zijn en verder geen locaties in aanmerking komen. 01-08-2012: Afhandeling volgt in het vierde kwartaal. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 9: Social Return on Investment
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 9: Social Return on Investment.
Social Return on Investment (M9).pdf
Stand van zaken:
(06-10-2011): De beantwoording van de motie staat gepland vóór 1 november 2011. MO 23-01-2012: De portefeuillehouder heeft een door Marco de Lange opgemaakte memo over dit onderwerp direct met de VVD-fractie besproken. Agendacommissie 31-01-2012: Op voorstel van D66 aangehouden in afwachting van een formele reactie van het college waarin de informatie die reeds met de VVD-fractie is gedeeld aan de hele raad ter beschikking wordt gesteld. 01-08-2012: Wordt verwerkt in motie nr. 30 Eerlijk aanbesteden van 3 juli 2012. De brief aan de raad is gepland in oktober 2012. Het concept is inmiddels ambtelijk gereed (met vernieuwde info van de SDD), maar nog niet in procedure gebracht. De portefeuillehouder wil eerst zelf met de Griffie contact opnemen hoe deze motie het beste afgehandeld kan worden. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: MA 16: RTV Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
RTV Dordrecht (MA16).pdf
Stand van zaken:
Verworpen met de stemmen van de VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.
Titel: MA 5b: Opletwijken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
Opletwijken (MA5b).pdf
Stand van zaken:
Verworpen met de stemmen van VOP (16) voor en de coalitie (22) tegen.

Tenslotte

9

min
Besluit

De heer Lagendijk spreekt namens de fractie PvdA algemene beschouwingen uit en dient de volgende amendementen en moties mede namens de Verenigde Oppositie Partijen in.

Amendement 1: Integratiebeleid

Motie 1: Kansenzones
Motie 2: Jaar van de ontmoeting

10

min
Besluit

De heer Schalken-den Hartog spreekt namens de fractie BVD algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in.

Motie 3: Stadsberaad over toekomst historische binnenstad
Motie 4: Adopteren van openbaar groen
Motie 5: Bevordering participatie bijstandsgerechtigden
Motie 6: Elektrische autro's

11

min
Besluit

Mevrouw Ruisch spreekt namens de fractie GroenLinks algemene beschouwingen uit.
dient de volgende amendementen en moties mede namens de Verenigde Oppositie Partijen in.

Amendement 2: Leesbevordering
Amendement 3: Bibliotheek Dubbeldam
Amendement 4: Laaggeletterden
Amendement 5: Opletwijken
Amendement 6: Kerstbomen

Motie 7: Leer-werkbedrijven
Motie 8: Geluidsschermen

12

min
Besluit

De heer Mos spreekt namens de fractie VVD algemene beschouwingen uit en dient de volgende motie in:

Motie 9: Toepassen van Social Return on Investment bij het verstrekken van subsidies.

13

min
Besluit

De heer Hoogerduijn spreekt namens de fractie ChristenUnie/SGP algemene beschouwingen uit en dient mede namens de Verenigde Oppositie Partijen de volgende moties in:

Motie 10: Dordts Stedelijk Leefbaarheidsconvenant
Motie 11: Historie in de openbare ruimte.

14

min
Besluit

De heer Van der Kruijff spreekt namens de fractie CDA algemene beschouwingen uit en dient het volgende amendement en een motie in:

Amendement 7: Ouderenbonden

Motie 12: Subsidiebeleid.

15

min
Besluit

De heer Tazelaar spreekt namens de fractie VSP algemene beschouwingen uit dient de volgende  amendementen mede namens de Verenigde Oppositie Partijen in.

Amendement  8: Ouderenbonden
Amendement 9: Wmo


 

16

min
Besluit

De heer Van Dongen spreekt namens de fractie D66 algemene beschouwingen uit en dient de volgende amendementen en moties in.

Amendement 10: Cultuur
Amendement 11: Antillianenbeleid
Amendement 12: Binnenstad
Amendement 13: Cameratoezicht
Amendement 14: MTS
Amendement 15: Pollersysteem
Amendement 16: RTV Dodrecht
Amendement 17: SIS
Amendement 18: Sportboulevard
Amendement 19: VVE


Motie 13: Startend ondernemerschap
Motie 14: Buurt aan zet
Motie 15: Drechtstedenpas

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

min
Besluit

Stemverklaringen:


Amendement A1b, Integratiebeleid 
De heer Van de Kruijff, CDA, merkt op dat dit het CDA zeer aanspreekt omdat het beleidskader nog niet aan de orde is geweest. Hij wil graag dat dit onderwerp nog dit kwartaal geagendeerd en besproken wordt voor 2011. Het CDA wilde dit amendement in eerste instantie steunen maar doet dit nu toch niet omdat het tot veel commotie leidde en het duidelijk moet zijn waar onze loyaliteit ligt. Desondanks willen we wel graag met de VOP samenwerken om dit beleid tot een succes te leiden.

Motie 2 Jaar van de Ontmoeting:
De heer Van der Kruijff (CDA) legt een stemverklaring af, waarin hij zegt tegen deze motie te zijn, maar wil wel aangeven dat het CDA ontmoeting en debat en interactie binnen deze stad heel belangrijk vinden. Wij willen de raad en de instellingen in de stad oproepen om hier wel met elkaar vorm aan te geven maar wel onder regie van het college. De heer Schalken-den Hartog (BVD) merkt op deze woorden te steunen.


Motie 3 historische binnenstad:
De heer Lagendijk legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat de VOP deze motie ondersteunen maar dat zij daarbij wel willen aangeven dat, gezien het enorme pakket dat daarbij is aangeleverd, de conclusie is dat er een discussie moet komen over bouwen in de historische binnenstad. Daar zijn de VOP het helemaal mee eens, maar al het materiaal dat daaronder zit drijft vrij dominant toe naar de opvatting dat er alleen historiserend mag worden gebouwd en die opvatting delen de VOP niet.
Mevrouw Kuhlemeier merkt op dat de heer Lagendijk het dan verkeerd heeft begrepen, dat het stuk zoveel openlaat, vooral door het houden van een stadsberaad.


Motie 7 Leer-werkbedrijven:
De heer Mos (VVD) legt een stemverklaring af, waarin hij zegt tegen deze motie te stemmen om de reden dat  de VVD vindt dat de regie in dit geval bij het bedrijfsleven moet liggen en niet bij de overheid.
De heer Klous (BVD) merkt op dat de fractie BVD tegen deze motie zal stemmen om dezelfde reden als de VVD. Bovendien stemt daarmee in en merkt op dat bovendien het doel niet alleen voor leerwerkbedrijven en niet alleen zou moeten zijn voor jongeren die langer dan 4 maanden werkloos zijn, maar ook voor breder opgeleiden jongeren uit het beroepsonderwijs.
De heer Van der Kruijff (CDA) vindt dat de gemeente hierin wel een regierol moet aannemen en zal voor deze motie stemmen. Daarnaast is ook zijn fractie van mening dat het daarbij niet alleen gaat om de jongeren die langer dan 4 maanden uit de running zijn.


Motie 8 Geluidsschermen:
De heer Schalken-den Hartog (BVD) legt een korte stemverklaring af, waarin hij meedeelt mee te willen stemmen, maar dat de gemeenteraad daar in wezen niet over gaat. 


Motie 12 Subsidiebeleid:
De heer Lagendijk legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de VOP niet voor zullen stemmen omdat de herijking van het subsidiebeleid niet alleen gaat over de waardering van relatief kleine organisaties die subsidies nodig hebben, maar ook over de effectiviteit van deze subsidies. Ook de fractie BVD zal, zoals de heer Schalken-den Hartog (BVD) opmerkt, niet voor de motie stemmen. Men wil eerst de lijsten van de wethouder zien en aan de hand daarvan de subsidierelaties bekijken.


Motie 13b Starten ondernemerschap:
De heer Mos (VVD) legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de fractie voor zal stemmen, maar het college nadrukkelijk verzoekt ook aspecten van oneerlijke concurrentie mee te nemen in het onderzoek.


Motie 14 Buurt aan zet:
De heer Schalken-den Hartog (BVD) legt een korte stemverklaring af waarin hij opmerkt de motie sympathiek te vinden maar de uitleg van de wethouder vond volstaan en derhalve de fractie de motie niet zal ondersteunen.


Motie 15b. Drechtstedenpas:
De heer Schalken-den Hartog legt een stemverklaring af en merkt op dat de fractie BVD niet zal instemmen met de motie omdat de fractie dit overbodig vindt aangezien dit al is opgenomen in het coalitieakkoord en de wethouder er al mee bezig is. De motie die de fractie zelf heeft ingebracht (M16) wil men in stemming brengen omdat zij dit zien als een opdracht van de fracties om dit regionaal op de agenda te krijgen en uit te voeren.
De heer Van der Kruijff merkt op dat de fractie CDA de motie ook zien in het kader van het minimabeleid en het waarderen dat de motie niet stigmatiserend is, maar wel vinden dat de middelen daarvoor ook binnen het budget van het minimabeleid moeten worden gevonden.


Motie 16 Drechtstedenpas:
De heer Lagendijk legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt deze motie als VOP niet te ondersteunen om reden deze motie een kinderachtig alternatief te vinden voor M 15b, omdat dit veel lijkt op een zet om nog eens te onderstrepen wie het initiatief in 2007 heeft genomen. Daarnaast is het kenmerk van de Drechtpas in vergelijking met Rotterdam, dat het gaat om een zo breed mogelijke insteek, niet alleen over sport en cultuur, De uiteindelijke oproep voor regionale steun is al in het debat gedaan en afdoende beantwoord, dus de VOP vinden dit een overbodige motie.
De heer Mos (VVD) verklaart de motie wel te steunen en ook de heer Lagendijk op te roepen dit wel te doen en daarmee steun te zoeken in de regio.

Motie A5 Opletwijken:
De heer Lagendijk merkt namens de VOP op dat de dekking van deze motie de 0,5 miljoen bezuiniging op de griffie is op een bedrag van 3 miljoen en niet op een bedrag van 6 ton. Bovenop de bezuinigingen bij cultuur en integratie kan dit er ook nog wel bij. Hij zegt dat als er gekozen moet worden zij kiezen voor bezuiniging in de eigen ondersteuning.
De heer Mos (VVD) zegt dat de VVD tegen zal stemmen. De fractie is het eens met die gedachte, maar niet eens met de dekking: en het nu inzetten van de griffie als dekking is vooruitlopen op de muziek en nog niet aan de orde. De heer Schalken-den Hartog (BVD) sluit zich daarbij aan.
De heer Van der Kruijff (CDA) steunt de motie evenmin vanwege de dekking, het gaat ook over leerlingenvervoer. Als de fractie zou moet kiezen tussen die twee, dan zou zij het geld besteden aan leerlingenvervoer.

De heer Nederhof (BVD) zegt dat de fractie BVD de daad bij het woord wil voegen en   als fractie een rotonde wil adopteren in de stad en die voorzien van een kerstboom.  


 

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 4 november 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 5 november 2010 10.00 uur tot dinsdag 9 november 2010 13.30 uur.