Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 493193
Aanvang-sluiting 26-10-2010 14:00 - 26-10-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 oktober 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mevrouw K.M. Rusinovic en de heren M.P.P.M. Merx, E.A.M. Nederhof, I. Eski, J.H. Lagendijk zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw De Smoker zal eerder vertrekken vanwege verplichtingen elders.   

Gasten van de raad
De burgemeester heet de leerlingen van het Dalton Lyceum welkom als gasten van de raad. 

Raadsjubileum Nelleke de Smoker
Burgemeester Brok spreekt Nelleke toe en feliciteert haar met haar 12,5 jarig raadsjubileum.   

Mededeling Zeehavengebied
Na afloop van de raadsvergadering wil wethouder Van den Oever in beslotenheid een mededeling doen aan de woordvoerders die het Zeehavengebied in portefeuille hebben in de B&W-kamer.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder q.,s.,w.,z.,aa.,ac.,ad.,ag.,ah.,al.en am., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De heer Schalken-den Hartog staat abusievelijk niet vermeld bij de aanwezigen in de notulen van de adviescommissie van 14 september jl.  Met inachtneming van deze wijziging stelt de raad de notulen van de adviescommissie van 14 september vast.  De notulen van de gemeenteraad van 21 september en van de adviescommissie van 21 september 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Burgemeester Brok spreekt zijn dank uit voor de inzet van de heer Van der Eijk als raadslid en kamervoorzitter en respecteert de principiële bezwaren die aan het afscheid ten grondslag liggen. De heer Van der Eijk licht in zijn afscheidsrede toe dat hij aftreedt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Hij roept de raadsleden op in te zetten op een selectievere onderwerpkeuze en harmonieuzere manier van debatteren.  

5

min
Besluit

Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden benoemd: Mevrouw M.C. Ruisch (voorzitter), mevrouw N. de Smoker en de heer S. Seme. Mevrouw Ruisch meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om mevrouw D. A. Kensenhuis toe te laten tot de gemeenteraad.
De raad besluit conform het advies van de commissie. 

BENOEMINGEN / AANWIJZINGEN

6

min
Besluit

Mevrouw D.A. Kensenhuis wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stelt de Vierde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht vast.

8

min
Besluit

De raad stelt de Brandveiligheidsverordening 2010 vast.

9

min
Besluit

De raad wijzigt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht.

10

min
Besluit

De raad stelt de 5e wijziging GR Drechtsteden vast.

11

min
Besluit

De raad stelt de startnotitie vast en stemt in met het voorbereidingskrediet project actualiseren komgrenzen Dordrecht.

12

min
Besluit

De raad wijzigt de begroting 2010 conform de 2e verzamelwijzing 2010.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het benoemen van straatnamen in het nieuwe woningbouwproject Wilgenwende.

14

min
Besluit

De heer J. Mos van de VVD-fractie legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat de VVD kan instemmen, maar aandacht vraagt voor de geconstateerde onregelmatigheden, zeker als een accountantsrapport Eur. 6.500,-  heeft gekost. Het credo van de VVD luidt: geen bon, geen declaratie.
De heer Schalken-den Hartog van de fractie BVD zegt deze stemverklaring te ondersteunen.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de fractievergoeding 2009 vast.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad besluit de Raadsinformatiebrief over rapportage vernielingen 1e marapperiode 2009 voor kennisgeving aan te nemen.

16

min
Besluit

De raad neemt het Jaarverslag  Rekenkamer 2009 voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

min
Besluit

18

 

SCHORSING

Herdenking van de heer J.E.R. van der Vorm-de Rijke

 

 

min
Besluit

Er is raadsbrede waardering voor de snelle en heldere bestuursrapportage, waarin de 9maandsrapportage en de Interimnota zijn samengevoegd. 


De raad vraagt toelichting en aandacht voor:

-prognose Grondbedrijf, en weerstandsvermogen komende jaren
-dalend aantal bouwvergunningen, maar geen vermindering werkgelegenheid?
-uitlatingen in de krant van wethouder Van Steensel over de Sociale Dienst en re-integratiebeleid
-doelen SMART stellen met nadruk op beleid en programmakaarten erbij betrekken
- aantrekkelijke binnenstad faciliteren
- boekhoudkundige erreurs en omissies, bijv. bij Sportboulevard, en motie gratis fietsenstalling  later als post onvoorzien opnemen, en misrekening bouwleges
- de extra 6 miljoen voor uitkeringen is nog niet in de prognose verwerkt
- zorg voor wegvallen subsidies bij bijv. vervoer van leerlingen met een handicap
- subsidies van totaal 33 miljoen bij Drechtsteden.

Beantwoording college.
Wethouder Van Steensel
-er was sprake van een millennium bug: de optellingen zijn wel goed alleen verschrijving in toelichting met abusievelijk dezelfde bedragen die dat niet zijn. In de begroting van 2011 komt dat niet meer voor. Kapitaallasten geven de komende jaren een veel rustiger beeld. Er wordt 2 miljoen toegevoegd aan het weerstandsvermogen.
De bestuursrapportage is eerder gemaakt dan de begroting dus de te verwachten bezuiniging van 20 miljoen is inmiddels al opgelopen tot 26 miljoen in meerjarenperspectief.

Reactie op krantenartikelen inz. SDD
Wethouder Van Steensel merkt op dat verschillende teksten uit verschillende interviews zijn geknipt en geplakt, zodat zowel de inhoud alsook de context niet overeenstemmen met de realiteit.  Dit betreurt hij zeer en geeft een onjuist beeld. Hij zegt hierop terug te komen in de Drechstedendinsdag van 2 november a.s.

Wethouder Sleeking
- de wethouder zal terugkomen op de schijnbare tegenstrijdigheid in hetzelfde aantal bouwvergunningen tegenover dalende legesinkomsten en zou werkgelegenheid ook moeten teruglopen wat niet het geval is. Dit wordt een punt van aandacht in de Begroting volgend jaar.
-de taskforce bij de politie is nog niet overbodig. Er is sprake van hoge werkdruk, uitval personeel en er is extra capaciteit nodig. De wethouder zal hier in beslotenheid op terugkomen.

Wethouder Van den Oever
- Parkeergarage Achterom is sinds enkele weken op zaterdag vol, mede vanwege sluiting andere garage. 
- Egalisatiereserves uitsluitend inzetten voor parkeren, terwijl bijv. invalideparkeren wenselijk is. Dus als de tarieven niet mogen stijgen lukt dit niet. Discussie over winst die naar stad en niet naar parkeren terugvloeit, is een discussie die college en raad nog gaan voeren.
-een presentatie over de prognose Grondbedrijf staat voorlopig geagendeerd in de adviescommissie van 30 november a.s.

Wethouder Reynvaan
- de wethouder gaat in op financiële vragen over de Sportboulevard en zegt te verwachten dit budgetneutraal op te lossen. Binnenkort ontvangt de raad een raadsvoorstel waarin een krediet wordt gevraagd.

De raad stelt de Bestuursrapportage 2010 vast.


 

19

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 oktober 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 22 oktober 2010 10.00 uur tot dinsdag 26 oktober 2010 13.30 uur.