Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 492891
Aanvang-sluiting 12-10-2010 19:15 - 12-10-2010 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 oktober 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.15 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames van Wenum, Ruisch, Van Dongen, De Smoker, Van Hall (griffier) en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Tazelaar, Hoogerduijn en Mos. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  Naar aanleiding van pagina 2 rapportage vernielingen vraagt de heer van Verk of in december meteen het hele jaarverslag over 2009 kan worden geagendeerd. De voorzitter stelt voor om daarbij dan ook de stand van zaken in 2010 te betrekken. De agendacommissie stemt hiermee in en besluit dat de raadsinformatiebrief over de eerste marap periode nu ter kennisname kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 oktober 2010. Naar aanleiding van pagina 3 vraagt mevrouw de Smoker of er al meer bekend is over de urgentie waarmee het raadsvoorstel over de Biesboschhal geagendeerd moet worden. Na een toelichting door de griffier blijft de agendacommissie van mening dat een commissiebehandeling gewenst is voordat het voorstel in de raad wordt behandeld. De agendacommissie besluit het stuk te agenderen voor de adviescommissie van 16 november 2010.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

min
Besluit

Er wordt stilgestaan bij een aantal dossiers die al geruime tijd op de voorraadlijst staan. De voorzitter stelt voor deze dossiers voortaan aan de orde te hebben in de driehoeksoverleggen tussen burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. De agendacommissie stemt hiermee in en neemt de voorraadlijst vervolgens voor kennisgeving aan.

5

min
Besluit

Er is een bespreekpunt voor de middagraad van 26 oktober 2010 (bestuursrapportage). Verder is er een aantal hamerstukken, ter kennisname stukken en is er een benoeming. De griffier geeft aan dat een aantal raadsleden zal worden benaderd om voorafgaand aan de vergadering de geloofsbrieven te onderzoeken. Omdat in de raad van 26 oktober de heer Jens Van der Vorm-de Rijke zal worden herdacht, rijst de vraag of het gepast is om in dezelfde raad een nieuw raadslid te installeren. Afgesproken wordt dat agendering geschiedt in overleg met de fractie Beter Voor Dordt en de familie van de heer Van der Vorm-de Rijke.


 


 


 


 

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit geen gebruik te maken van het aanbod van de driehoek om een aparte avond te beleggen waarop ambtenaren in aanwezigheid van de portefeuillehouder desgevraagd feitelijke informatie kunnen verstrekken. Naar aanleiding van de memo, berichtgeving in de krant en een aantal telefonische reacties van maatschappelijke organisaties die zich enigszins gepasseerd voelen, omdat ze niet zijn uitgenodigd voor de consultatieavond van 12 oktober, wordt afgesproken dat al deze organisaties alsnog in de gelegenheid worden gesteld om een schriftelijke bijdrage te verstrekken. De griffier wordt gevraagd de betreffende organisaties hierop te attenderen en de nog te ontvangen bijdragen zo spoedig mogelijk onder de fracties te verspreiden.

7

min
Besluit

De agendacommissie past het behandelschema op sommige punten aan. Voor de beantwoording door het college op dinsdagavond 9 november wordt per portefeuillehouder 15 minuten uitgetrokken. Deze tijd is echter exclusief interrupties. Op woensdagmiddag 10 november wordt de raad om 14.00 uur in plaats van 15.30 uur hervat. Op verzoek van beide fracties wordt de spreekvolgorde D66 en VSP omgedraaid. Het verzoek van de oppositiepartijen om de PvdA en D66 iets meer tijd te geven dan een kwartier en de overige oppositiepartijen iets minder, wordt gehonoreerd. Ook wordt afgesproken dat fracties die bij het publiceren van hun algemene beschouwing gebruik willen maken van griffieondersteuning tot maandagochtend 8 november   9.00 uur de tijd krijgen om hun tekst aan te leveren. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het behandelschema vastgesteld.

8

min
Besluit

Mevrouw Ruisch wil haar medewerking verlenen aan het interview. Zij zal de heer Lagendijk polsen om dit gezamenlijk te doen.

9

min
Besluit

De agendacommissie vindt het idee sympathiek, maar vindt de raadsvergadering hiervoor een minder geschikt podium (mede gelet op precedentwerking) en besluit van het aanbod geen gebruik te maken. De griffier wordt verzocht het Buddingh' Genootschap hierover te berichten.

10

min
Besluit

Na enige discussie over de insteek van de bijeenkomst besluit de agendacommissie alsvolgt: Bewoners worden gevraagd om aan het begin van de bijeenkomst toe te lichten wat de aanleiding is geweest om de brief te schrijven. Vervolgens kunnen portefeuillehouder, experts en ondernemers inhaken op hetgeen de briefschrijver heeft ingebracht. Laatstgenoemde mag vervolgens weer reageren op de inbreng van de portefeuillehouder en deskundigen. Tot slot volgt een opiniërende bespreking tussen commissieleden, experts en portefeuillehouder. De Agendacommissie stemt in met de voorgestelde datum van 30 november 2010.

11

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

Tenslotte

12

min
Besluit

De griffier vraagt of er belangstelling is voor een financiële presentatie over het grondbedrijf. Besloten wordt de presentatie eind november te houden, indien er mutaties zijn geweest in de prognoses van het grondbedrijf. Indien dit niet zo is, kan de presentatie worden uitgesteld tot begin 2011. Namens wethouder van den Oever kondigt de voorzitter aan, dat de wethouder de raad binnenkort in beslotenheid wil informeren over de Zeehaven. Verder vraagt hij aandacht voor 11 januari 2011, de dag waarop de nieuwjaarsreceptie voor de burgerij in Dordrecht is gepland en waarop de Drechtsteden een Drechtstedendinsdag hebben geagendeerd (vanwege de recesperiode wordt hiervoor niet de eerste maar de tweede week van januari benut). Besloten wordt hiermee praktisch om te gaan: wij houden onze Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2011 en gaan ermee akkoord dat de Drechtsteden dan in mei 2011 vanwege de recesperiode de tweede in plaats van de eerste week benutten. Mevrouw de Smoker en de heer van Verk nemen dit standpunt mee naar de regionale agendacommissie. Tot slot constateert de heer van Verk dat de wekelijkse Drechtstedendinsdag al merkbaar is in de agendering van stukken. Vanwege het wegvallen van een dinsdagavond per maand zal het zijns inziens vaker gaan voorkomen dat stukken rechtstreeks in een middagraad moeten worden geagendeerd (waardoor commissiebehandeling en de mogelijkheid tot inspreken worden overgeslagen). Volgens de griffier is dit een planningskwestie vanuit het college en ligt dit niet aan de Drechtstedendinsdag. Ook dit punt zal in het eerder genoemde driehoeksoverleg besproken worden.