Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 489462
Aanvang-sluiting 28-09-2010 14:00 - 28-09-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op 28 september 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw K.M. Rusinovic en de heren H.J. Romijnsen en J.H. Lagendijk zijn met kennisgeving afwezig. De heren A.G. Hoogerduijn en D. Pols zijn verlaat. 

Gasten van de raad
De burgemeester heet de leerlingen van het Dalton Lyceum welkom als gasten van de raad. Dinsdag 26 oktober a.s. volgt een andere groep van het Dalton Lyceum. 


Stemverklaring
Mevrouw J.E.T.M. van Dongen van de fractie BVD deelt mee dat zij namens haar fractie een stemverklaring wil afgeven bij agendapunt 6, Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. 


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief onder k., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raadsvergadering van 14 september 2010 en van de adviescommissie van 24 augustus 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten

5

min
Besluit

De raad delegeert de bevoegdheid verstrekking subsidies voor 3e tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 aan het college.  Tevens stemt zij in met het verlenen van de volgende 3e tranche subsidies: €437.500,- voor het project Leerpark 1b en € 229.500,- voor het project voormalig Politiebureau.  De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

6

min
Besluit

Stemverklaring
Mevrouw J.E.T.M. van Dongen legt namens de fractie BVD een stemverklaring af. Zij zegt dat haar fractie zich kan vinden in het bestemmingsplan met uitzondering art. 9, lid b.  Artikel 9 Algemene ontheffingsregels lid b, betreft uitingen van beeldende kunst tot een bouwhoogte van maximaal 12 meter. Mevrouw Van Dongen merkt op dat kunstwerken van dit formaat zeer omstreden kunnen zijn. Haar fractie acht een hoogte van 5.5 meter aanvaardbaar.  
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stelt de raad het bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg, vast.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken ter bespreking

9

De Verordening Burgerinitiatief is benut om een initiatief in te dienen voor een Kindertheater. De Verordening geeft de behandelwijze aan. Allereerst is het College gevraagd een advies te geven. Dit heeft het College gedaan (in de vorm van een voorstel).  Vervolgens heeft de Adviescommissie van de Raad de indieners uitgebreid gehoord en kennis genomen van het advies van het College. Deze zorgvuldige voorbereiding heeft geleid tot een eindadvies van de Commissie aan de Raad. Dit advies wordt u in de vorm van het bij dit agendapunt behorend raadsvoorstel en conceptbesluit aangeboden.

min
Besluit

Er is raadsbreed waardering voor dit burgerinitiatief, de uitvoering daarentegen is onderwerp van discussie. Gezien de enorme bezuinigingsopgave waarvoor ook de gemeente Dordrecht staat, is de wens om voor het Kindertheater een pand om niet ter beschikking te stellen, niet vanzelfsprekend. Mevrouw J.L.M. van Benthem (VVD) dient mede namens de andere coalitiepartijen een amendement Kindertheater+ in. Daarin worden o.a. de randvoorwaarden geschetst met als doel het plan te doen slagen en wordt een variant B ingebracht. Het amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van de coalitiepartners voor en de oppositie tegen. Hiermee is het besluit geamendeerd.
Vervolgens wordt dit geamendeerde besluit in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van de coalitiepartijen voor en de oppositiepartijen tegen.


 


 

min
Amendement(en)
Titel: Burgerinitiatief Kindertheater+
Status: Aangenomen
Indieners:
Amdendement A1 Burgerinitiatief Kindertheater+.pdf Besluit: De beslispunten 2 en 3 van het besluit behorend bij het voorstel Burgerinitiatief Kindertheater+ te wijzigen.

10

Gelegenheid om het afsluitende debat te voeren, waarbij de hoogte van het compensatiebedrag aan de sportverenigingen centraal staat.

min
Besluit

Verschillende fracties uiten hun zorg over de afnemende bezoekersaantallen van zowel leden als recreanten. Aangezien de Sportboulevard deze maand is geopend is het wellicht nog te vroeg om hieraan al conclusies te verbinden. Wethouder Reynvaan deelt mee dit proces de komende tijd zorgvuldig te monitoren. Zij merkt daarbij tevens op dat de raad bij de begrotingsbehandeling in november de gelegenheid krijgt om de bestaande compensatieregeling te verruimen. Een groot deel van de discussie gaat over de parkeertarieven, waarin ook de suggestie wordt gedaan om een uitrijkaart te verstrekken om concurrentie met andere zwembaden te voorkomen. Tenslotte nodigt wethouder Reynvaan de raadsleden uit een keer een kijkje te komen nemen en het gesprek aan te gaan met Optisport en de gemeente.
De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.


11

Op grond van het nieuwe collegeprogramma is door het college besloten het project Zuidpolder niet door te laten gaan. Dit betekent dat het project moet worden afgerond en opgeheven. In bijgaande eindrapportage wordt verantwoording afgelegd over de inhoud, het proces, de financiën en over de gevolgen van het stoppen met het project.

min
Besluit

De heer D.F.M. Schalken-den Hartog (BVD) blikt terug op de verkiezingscampagne en de uitslag die uiteindelijk heeft geresulteerd in de stopzetting van dit plan. Hij merkt op dat de Structuurvisie nog wel aangepast dient te worden. Hoe er in de toekomst met het gebied wordt omgegaan is ook nog onderwerp van discussie.
Wethouder Sleeking merkt op dat er nu na 16 jaar is gekozen voor behoud van dit unieke polderlandschap. Tevens wil hij graag met raad en college bekijken hoe de natuurwaarden verder kunnen worden versterkt om te voorkomen dat de discussie in de toekomst weer wordt opgelaaid.
De raad stelt de eindrapportage Zuidpolder hiermee vast.


 

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 september 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 24 september 2010 10.00 uur tot dinsdag 28 september 2010 13.30 uur.