Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 484343
Aanvang-sluiting 28-09-2010 17:00 - 28-09-2010 17:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 28 september 2010 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de raadsvergadering.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Van Wenum, de Smoker, Van Dongen, Ruisch, Van Hall (griffier) en de Graaf en de heren Brok (voorzitter), Tazelaar, Hoogerduijn, Van Verk en Mos.
De voorzitter blikt terug op de gemeenteraadsvergadering en merkt op dat er veel interactie was die zich niet beperkte tot een paar mensen. Dit leidde tot een bredere discussie. Na afloop van de vergadering heeft de heer Van de Merwe het woord gevoerd, de heer Van Verk stelt de vraag of je dit wel of niet moet toestaan. De meningen lopen hierover uiteen. Het wordt wenselijk geacht in de toekomst alleen in zeer hoge uitzondering in te gaan op aanvragen om te mogen spreken.
De heer Tazelaar vindt het fijn dat de griffier weer in ons midden is, dit wordt gedeeld door alle aanwezigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van, heeft mevrouw Van Dongen het onderwerp vuurwerk ter sprake gebracht. Haar verzoek hierbij is om in december 2010 alvast een commissievergadering over dit onderwerp in te plannen, dit in afwachting van de notitie van het college. De voorzitter verzoekt de griffier met een opzet te komen waarbij de volgende aspecten moeten terugkomen: welke vuurwerk opslagen, locaties, hoeveelheden en kosten. Genodigden voor deze bijeenkomst: ondernemers, brandweer en de provincie als vergunningverlener. Op basis van deze inzichtnotitie wordt gekeken of de insteek van de bijeenkomst juist is. De griffier vraagt naar aanleiding van een eerdere discussie hierover of het nu de bedoeling is om een sprekersplein (insprekers) of een consultatieavond (dialoog) te organiseren. Het laatste wordt in algemeenheid aangegeven, het gaat om kennis die wij als gemeenteraad niet hebben. Als voorbeeld wordt hierbij de bijeenkomst zondagopenstelling genoemd.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit

De griffier geeft aan dat de raadsinformatiebrief over rapportage vernielingen 1e marap 2009 deze week is ingediend bij het college. De voorzitter merkt hierbij op dat de portefeuillehouder ontevreden is met de rapportage. Het stuk moet eerst worden aangepast alvorens het in het college terugkomt. De verwachting is dat het stuk voor het einde van het jaar de raad bereikt.
De voorraadlijst wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

Start begrotingswijzer zou eerst op vrijdag 8 oktober plaatshebben. Voorgesteld wordt om de lancering op 12 oktober te houden. Verder heeft de heer Wagemakers voorgesteld om in het lege blok een presentatie te laten houden over de inkomstenstromen van de gemeente. De agendacommissie besluit om deze presentatie te betrekken bij de themabijeenkomst 'lezen van de begroting 2011' op woensdag 3 november aanstaande.
De heer Brok verlaat 17.15 uur de vergadering (overleg interim, waarneming gemeentesecretaris), mevrouw de Smoker wordt gevraagd waar te nemen.
De agendacommissie gaat akkoord met de uitnodigingsbrief zoals die is voorgelegd. Naar aanleiding van de bespreking over de opzet van de agenda krijgt de griffier mandaat om de agenda daarop aan te passen.

7

min
Besluit

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

Tenslotte

8

min
Besluit

De griffier vraagt aandacht voor de wegwijsdag die morgen in het Stadhuis plaatsvindt. Verder wijst zij op de aanmeldingen voor Stage in de Stad die in oktober plaatshebben. De heer Tazelaar geeft zijn problemen van de webmail aan. De griffier merkt op dat na 42 dagen het wachtwoord moet worden veranderd, via een mail word je hierop geattendeerd. Deze mail geeft echter niet aan hoe een wachtwoord eruit moet zien. De griffier wordt verzocht via het griffiebericht een toelichting hierop te geven.
Voorts licht de griffier de laatste stand van zaken met betrekking tot de ICT problematiek toe; het forwarden van mail is weer 'aangezet', binnenkort krijgt u hierover een brief.