Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 473877
Aanvang-sluiting 31-08-2010 14:00 - 31-08-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 31 augustus 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer J. van der Vorm-de Rijke van harte welkom. Tevens brengt hij de groeten over van de griffier en dankt de raad namens mevrouw Van Hall voor alle attenties en bemoedigende woorden. De dames Van Hall, Van Benthem en De Klerk zijn met kennisgeving afwezig. 

Startnotitie Hondenbeleid
De burgemeester vraagt of de raad kan instemmen met het aangepaste ontwerpbesluit bij agendapunt 6. Na enige discussie blijft het voorstel ongewijzigd als hamerstuk op de agenda staan.

2

min
Besluit
Antwoord Art. 40 vragen PvdA inz. Sportboulevard Burgemeester Brok deelt mee dat de raadsleden de beantwoording op de art.40 vragen van de PvdA over de vertraagde oplevering van de Sportboulevard, op tafel aantreffen. De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i.,k.,n.,o., en p. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 22 juni en 29 juni 2010 en de notulen van de adviescommissie van 22 juni 2010 ongewijzigd vast. 

4

min
Besluit

Wethouder Van Steensel presenteert het financiële perspectief van de gemeente Dordrecht. De presentatie gaat over de exploitatie (lees huishoudboekje) en niet de investeringen, van de gemeente Dordrecht. Daarbij merkt hij op dat de tekorten van een ongekende omvang zijn, zeker ook in relatie tot de jaren 80. Tevens is de financiële opgave complex, waarbij ook rijksontwikkelingen en andere systeemwijzigingen een rol spelen.

Stukken ter bespreking

5

min
Besluit

Aangezien de oppositiepartijen zich niet kunnen vinden in het coalitieakkoord, werken zij aan een alternatieve begroting. Wethouder Sleeking merkt op dat hij voorstander is van samenwerking. Hij stelt de oppositiepartijen voor om voorstellen in te dienen ten behoeve van de Begrotingswijzer. Namens de gehele oppositie stemt de heer Lagendijk daarmee in en zegt dat een ideaal instrument te vinden om het politieke debat te organiseren. De burger wordt zo ook in de gelegenheid gesteld om een aantal zaken vanuit de oppositie mee te wegen.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen stelt de burgemeester dat het programmaboekje zoals dit voorligt in ieder geval op steun kan rekenen voor het verdere traject. De raad stelt het spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma/Begroting 2011 aldus vast.

Hamerstukken

6

min
Besluit

De heer Schalken-den Hartog legt namens de fractie BVD een korte stemverklaring af, waarin hij stelt blij te zijn met deze startnotitie ter verbetering van deze overlastproblematiek. Binnenkort volgt een presentatie om de vervolgstappen door te geven aan de raad. De heer Staat van de fractie CU/SGP wenst een spontane stemverklaring af te leggen. Hij merkt op verbaasd te zijn omtrent de gang van zaken omdat in de agendacommissie geen enkele fractie behoefte had aan nieuw beleid, buiten een kleine bijschaving aan het bestaande beleid. Mevrouw Van Dongen (BVD) merkt op in de Agendacommissie aangegeven te hebben dat haar fractie dit stuk wilde bespreken. De fracties VSP, D66, GroenLinks en de PvdA sluiten zich aan bij de verklaring van de heer Staat. Mevrouw Ruisch merkt daarbij op het huidige hondenbeleid compleet te vinden en zich niets kan voorstellen wat daaraan nog moet worden toegevoegd. Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de Startnotitie Hondenbeleid vast. 

7

min
Besluit

De heer Schalken-den Hartog legt namens de fractie BVD een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie in het verleden al heeft aangegeven tegen dit project te zijn. Tevens wil zijn fractie in de toekomst niet meer geconfronteerd worden met uitgaven die niet van tevoren zijn gecommuniceerd.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stelt de raad de gereserveerde middelen ter afronding van het projectonderdeel Dordwijkzone Fietsbrug Vlij beschikbaar. Mevrouw Witsen Elias wordt geacht tegen te hebben gestemd.

8

min
Besluit

De raad stemt in met de verhoging krediet groot onderhoud parkeergarage Spuihaven.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 26 augustus 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 27 augustus 2010 10.00 uur tot dinsdag 31 augustus 2010 13.30 uur.