Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 473482
Aanvang-sluiting 31-08-2010 17:00 - 31-08-2010 17:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 31 augustus 2010 zal plaatsvinden in B en W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de raadsvergadering.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames van Dongen, Van Wenum, De Smoker, Ruisch en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Brok (voorzitter), Mos, Hoogerduijn, Van Verk en Tazelaar. De adjunct-griffier deelt mee dat met de voorbereidingen van de thema-avond over de toekomst van de Rekenkamer is gestart en informeert of woensdagavond 24 november hiervoor een geschikte avond is. De Agendacommissie besluit 24 november hiervoor te reserveren (aanvang 20.00 uur). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit

Desgevraagd geeft mevrouw van Dongen aan dat de fractie Beter Voor Dordt bij nader inzien geen behoefte meer heeft aan agendering van de VNG-ledenbrief over de handreiking "geschikt wonen- het aanpassen nu aanpakken". Het onderwerp kan als afgehandeld worden beschouwd. Vervolgens wordt de voorraadlijst voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

De Agendacommissie stelt de agenda voor de Adviescommissie van 14 september ongewijzigd vast.

7

min
Besluit

Nadat mevrouw de Smoker heeft opgemerkt dat het onderwerp 'Inrichting Achterom' van de concept-agenda is afgevoerd en nadat is stilgestaan bij de achterliggende reden, stelt de Agendacommissie de concept-agenda voor 21 september ongewijzigd vast. Het onderwerp 'Inrichting Achterom' wordt aan de voorraadlijst toegevoegd. Besloten wordt te zijner tijd in de Agendacommissie te bekijken op welke manier het onderwerp kan worden geagendeerd.

8

min
Besluit

De Agendacommissie besluit dit idee voor advies in handen van het college te stellen.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit

Op de vraag van mevrouw Hendrickx of er nog behoefte is aan een bezoek 'Wellnesscentrum' op 16 september 2010, zoals eerder aangeboden is door wethouder Sleeking wordt bevestigend geantwoord. Mevrouw Ruisch uit haar teleurstelling over het 'magere' programma Mobiliteitsweek. Zij zal dit ook persoonlijk overbrengen aan de verantwoordelijk portefeuillehouder. Mevrouw de Smoker blikt terug op het verloop van de collegecarrousel d.d. 24 augustus 2010 (te weinig tijd, te lange mededelingen) en op de wijze waarop de brieven aan de raad de vorige week zijn aangeboden en behandeld. Na een korte discussie stemt de Agendacommissie in met het voorstel van de voorzitter om de onderwerpen 'collegecarrousel' en 'lijst ingekomen stukken / wijze van afhandelen van ingekomen brieven' toe te voegen aan de agenda voor de tweedaagse van het presidium op 2 en 3 december 2010. Naar aanleiding van de eerder op de dag in de raadsvergadering gevoerde discussie over de behandelwijze van de startnotitie hondenbeleid wordt stilgestaan bij de vraag hoe een en ander betreffende het vaststellen van de agenda en de stemverhouding in de Agendacommissie in het Reglement van orde is vastgelegd. De griffie wordt gevraagd hierover een notitie te schrijven.