Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 436052
Aanvang-sluiting 29-06-2010 13:00 - 29-06-2010 14:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 juni 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 13.00 uur

 


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Alvorens de gemeenteraadsvergadering te openen, spreekt de burgemeester een in memoriam uit ter nagedachtenis aan oud burgemeester J.H. van Zuuren. Mevrouw Van Zuuren en haar kinderen zijn in de raadzaal aanwezig.

Na enkele momenten van stilte opent burgemeester Brok de vergadering.
Afwezig met kennisgeving is de heer J.E.R. van der Vorm-de Rijke. De dames J. Heijmans en K.M. Rusinovic en de heren S. Seme en J.J.W. van Dongen zijn verlaat.

Burgemeester Brok merkt op dat het voorstel bij agendapunt 10 (gelet op spoedeisendheid, verbouwing in zomerperiode en een zeer gunstige aanbesteding) is geagendeerd zonder tussenkomst van de agendacommissie.
De heer Van Verk betreurt dat dit onder tijdsdruk de laatste tijd wel vaker voorkomt, en hoopt dat dit de laatste keer is. De overige raadsleden delen dit standpunt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Ruisch merkt op dat het gebouw waarin horecaonderneming Siena is gevestigd, in slechte staat verkeerd. Zij wil de wethouder hierop attenderen en zegt dit slechte reclame voor de stad te vinden. Wethouder Reynvaan zal dit doorgeven.
Tevens informeert mevrouw Ruisch naar de overlast van mensen die alcohol gebruiken op de pleintjes van de Boogjes waar ouders hun kinderen niet meer durven te laten spelen.
Burgemeester Brok antwoordt dat dit meer dan de normale aandacht heeft bij de politie. De politie grijpt vaak in, maar het is niet helder wie het zijn. Gebruikname is vrij, alcohol niet, dit onderwerp komt maandag weer in het gesprek met de politie (driehoek) aan bod.

Mededeling college
Wethouder Wagemakers deelt mee dat hij, samen met wethouder Van Steensel, aanwezig was bij de ondertekening van het vroegsignaleringsconvenant van de SDD door waterbedrijf Evides. De afspraken die met hen, en ook met de GGD, zijn gemaakt dienen toekomstige afsluitingen van drinkwater te voorkomen. De afgesloten huishoudens zijn inmiddels grotendeels weer aangesloten en de bewoners zijn akkoord gegaan met een zorgtraject, zoals bijv. schuldhulpverlening.

Wethouder Van den Oever deelt mee dat er n.a.v. vragen over de steiger in de Riedijkshaven inmiddels een bijeenkomst met bewoners heeft plaatsgevonden en er nog deze zomer vervolgoverleg met Muller en bewoners zal zijn.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder e.,i. en k., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De heer Romijnsen merkt op dat hij abusievelijk niet als aan-, noch als afwezig staat vermeld bij de gemeenteraadsnotulen van 15 juni jl. terwijl hij wel aanwezig was. Met inachtneming van deze mutatie stelt de raad de notulen van de gemeenteraad en adviescommissie van 15 juni 2010 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
De raad benoemt deze Drechtraadleden per acclamatie.

Hamerstukken

5

min
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nassauweg vast.

6

min
Besluit
De raad stemt in met de door het bestuur van het OPOD goedgekeurde jaarstukken, de aanlevering van de rest voor 1 augustus en een maandelijkse tussenrapportage t.b.v. bespreking met de CTOO.

7

min
Besluit
De heer Tazelaar van de VSP-fractie dient een stemverklaring in waarin hij opmerkt geen goedkeuring te kunnen verlenen aan de begroting 2008, aangezien het salaris van de directeur nog steeds de Balkenendenorm overschrijdt. De fractie stemt wel in met de jaarrekening 2008 en het verzoek tot inzage in de meerjarenbegroting.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stemt de raad in met de jaarrekening van St. J. de Wittgymnasium en het overige in het voorstel bepaalde.

8

min
Besluit
De raad stelt het Financieringsstatuut vast.

9

min
Besluit
De raad stelt het krediet voor Deltapoort beschikbaar.

10

min
Besluit
De raad stelt het werkkrediet voor de verbouwing en verhuizing 3e verdieping Oostvleugel Stadskantoor t.b.v. het Sportbedrijf beschikbaar.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

12

min
Besluit
Er zijn twee errata op de Kaderbrief: De eerste betreft de formulering m.b.t. het niet bouwen in de Zuidpolder. De tweede betreft het per abuis niet consistent doorvoeren van de invloed van de vrijval van de bestemmingsreserve revitalisering bedrijventerreinen.
De twee errata worden geacht integraal onderdeel uit te maken van beraadslaging en besluitvorming.

Zie voor de complete inhoudelijke reactie van de fracties het verslag dat t.z.t. bij deze agenda zal worden geplaatst.
De fracties reageren inhoudelijk op de Kaderbrief. Een algehele conclusie is wel dat deze kaderbrief, gezien de gemeenteraadsverkiezingen en de economische crisis, nog geen precieze invulling kan geven aan de omvang van de te nemen maatregelen c.q. bezuinigingen. Deels zal dit ook worden beïnvloed door de uitkomst van de politieke ontwikkelingen in Den Haag.

De fracties geven (o.a.) de volgende aandachtspunten aan het college mee:
- Gemeenschappelijke Regelingen dienen bij te dragen aan de bezuinigingen.
Het college wordt verzocht dit goed te monitoren.
- Motie langdurigheidstoeslag: belang van participatie.
- Speelvoorziening in de wijk- een (oud) amendement van het CDA, verzoek aan het
college de voortgang te onderzoeken.
- Opnemen van posten die zijn weggevallen: als voorbeelden worden het Verborgen
Museum, de Zuidpolder en het Maasterras genoemd.
- Andere manier van lastenverzwaring bijv. Lokale lasten aanpassen aan inflatie.
- Alcoholpreventie onder jongeren verdient meer aandacht, zorg oplopende
jeugdwerkloosheid.
- Positie Grondbedrijf, wat doet de gemeente om de positie te verbeteren?
- Meer nieuws over renovatie Energiehuis en Kunstmin.
- Tijdig raad betrekken bij uitvoering MJP.
- Sturing op smart geformuleerde doelstellingen en voortgang aan de raad
doorgeven.
- Financiële Verordening dient in het vervolg apart geagendeerd te worden, niet
als bijlage bij de Kaderbrief.
- Onderwijs aanpassen op vraag uit maatschappij.

De fractie CU/SGP dient een motie tijdelijke vacaturestop in. Deze motie wordt niet in stemming gebracht. Wethouder Van Steensel opteert om samen met de raad in overleg te gaan, waarbij de raad kan aangeven waarop hij denkt dat de gemeente efficiënter kan functioneren en het college zal aangeven wat zij doet. Wat betreft de agendering van de Financiële Verordening, zegt wethouder Van Steensel toe dat dit stuk in de toekomst op de juiste manier zal worden aangeboden aan de raad.
Wethouder Van Steensel merkt op dat de jeugdwerkloosheidscijfers in mei vrij scherp zijn gedaald. Het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Hij adviseert de raad dit onderwerp en de aanpak te escaleren naar Drechtstedenniveau, en te laten opnemen in de MJP van de Drechtsteden.
Wethouder Sleeking merkt op dat de Zuidpolder een andere bestemming krijgt, ook in het kader van de Structuurvisie, daarom heeft hij de raad het erratum doorgegeven, om misverstanden te voorkomen. Wethouder Wagemakers meldt dat het onderwerp kindermishandeling wordt opgenomen in het MJP.
Wethouder Van den Oever zegt toe de verbouwingsplannen van Kunstmin en de second opinion Energiehuis z.s.m. aan de raad te zullen aanbieden. Wethouder Reynvaan zegt na te gaan wat er in het verleden is gedaan m.b.t. de voetbalkooi in Noordflank en wat de wensen zijn d.m.v. een overleg met de buurt.
De raad stelt de Kaderbrief met de bijbehorende bijlagen, inclusief de hierboven genoemde errata vast.
min
Motie(s)
Titel: Motie tijdelijke vacaturestop
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht met onmiddellijke ingang een tijdelijke vacaturestop in te voeren, in elk geval totdat er duidelijkheid is over de financiën van Dordrecht in 2011 (geen vacatures openstellen en tijdelijke contracten niet omzetten in vaste contracten).
Motie tijdelijke vacaturestop.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: REC Reynvaan
Datum gepland: 01-10-2010
Datum gereed: 31-01-2012
Wethouder Reynvaan zegt toe na te gaan wat er speelt met betrekking tot de voetbalkooi op de Noordflank (Staart) en zal in overleg met de bewoners onderzoeken wat de behoeften zijn.
Stand van zaken:
Er is een gesprek geweest met Osman Soy en Ria de Wit (projectmanager, Wijkgericht Werken). Er is gesproken over naar mogelijkheden en draagvlak voor een voetbalkooi. Er is geen breed draagvlak. De toezegging kan als afgehandeld worden beschouwd. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 31-08-2010
Datum gereed: 23-11-2010
Wethouder Van den Oever zegt toe a. de verbouwingsplannen van Kunstmin, b. de second opinion Energiehuis en c. een kostenoverzicht van het Verborgen Museum z.s.m. aan de raad te zullen aanbieden.
Stand van zaken:
De Second Opinion wordt besproken in de adviescommissie van 30 november 2010 als bijlage bij de raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis (dosnr. 494864). Het kostenoverzicht Verborgen Museum is op 19 november 2010 in de vorm van een raadsinformatiebrief aangeboden. Zie hiervoor de lijst ingekomen stukken van de raad van 23 november 2010(dosnr. 520202). De verbouwingsplannen e.a. informatie is opgenomen in het voorbereidingskrediet restauratie Kunstmin (dosnr. 519547)
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 juni 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 25 juni 2010 10.00 uur tot dinsdag 29 juni 2010 12.30 uur.