Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 431969
Aanvang-sluiting 21-09-2010 20:15 - 21-09-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 21 september 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet een ieder welkom. De dames M. van Hall, en N.E. Witsen Elias en de heren J.E.R. van der Vorm-de Rijke, J.J.W. van Dongen en H. Wagemakers zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw I. Koene komt waarschijnlijk later. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder a.,b., en d., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 31 augustus 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad besluit in te stemmen met het aanvragen van ontheffing t.b.v. het opnemen van een gebiedsgerichte Ruimte voor Ruimteregeling in het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Stukken ter kennisname

5

min
Besluit

De heer Hoogerduijn van de fractie CU/SGP merkt op dat in het licht van de themabijeenkomst van 14 september jl., waarbij wethouder Van den Oever meedeelde dat er binnen twee maanden een besluit zal worden genomen, hij graag de betrokkenheid van de raad wil borgen. Op verzoek van de heer Hoogerduijn zegt wethouder Van den Oever toe dat hij alle besluiten inzake o.a. Muller, de Siegfried en andere relevante onderwerpen in een raadsinformatiebrief aan de raad zal doen toekomen.
Met inachtneming van het hierboven gestelde besluit de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.


 

min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 16-11-2010
Datum gereed: 18-01-2011
Op verzoek van de heer Hoogerduijn zegt wethouder Van den Oever toe dat hij alle besluiten inzake o.a. Muller, de Siegfried en andere relevante onderwerpen in een raadsinformatiebrief aan de raad zal doen toekomen.
Stand van zaken:
Persbericht: De René Siegfried krijgt geen ligplaats in de Riedijkshaven.Uit een enquête blijkt dat er heel weinig draagvlak is onder omwonenden. Van de 126 omwonenden die de enquête invulden zijn er 107 tegen de komst van het museumschip van de vereniging De Binnenvaart. De vereniging zal nu een ligplaats buiten Dordrecht moeten zoeken. Wethouder Van den Oever wil in overleg met de regio bezien of daar een geschikte plaats beschikbaar is. De loopsteiger in de Riedijkshaven wordt gerenoveerd. De haven blijft plaats bieden aan sleepboten en andere bedrijfsvaartuigen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 16 september 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 17 september 2010 10.00 uur tot dinsdag 21 september 2010 15.30 uur.