Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 431697
Aanvang-sluiting 14-09-2010 20:15 - 14-09-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 14 september 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom.


De heren J.E.R. van der Vorm-de Rijke en W. van der Kruijff zijn met kennisgeving afwezig.


De heer Schalken verzoekt namens de fractie van Beter voor Dordt het agendapunt over de Zuidpolder van de agenda af te voeren, het  terug te verwijzen naar de agendacommissie om het te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 28 september a.s.
De raad stemt na enige discussie in met het afvoeren van het agendapunt en het teruggeleiden naar de agendacommissie. Men spreekt hierbij af dat in de agendacommsisie verder over de agendering van dit punt zal worden gesproken.


 

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder n., o., p. is besloten ook een afschrift van het antwoord te sturen respectievelijk naar de genoemde fractie(s) of naar de raad.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raadsvergadering van 24 augustus 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad heeft bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 14 september besloten dit punt van de agenda af te voeren, en terug te verwijzen naar de Agendacommissie. In de agendacommssie zal worden besproken hoe dit punt in een volgende raad zal worden geagendeerd.

5

min
Besluit

De raad besluit tot het delegeren van bevoegdheden art.6 Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) aan het college van burgemeester en wethouders.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 september 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 10 september 2010 10.00 uur tot dinsdag 14 september 2010 15.30 uur.