Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 431578
Aanvang-sluiting 24-08-2010 20:15 - 24-08-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 24 augustus 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij brengt de groeten over van de griffier en heet mevrouw Hendrickx welkom bij haar primeur als plaatsvervangend griffier.
De heer J.E.R. van der Vorm-de Rijke is met kennisgeving afwezig.
De nestor zal bij het onderwerp Rekenkamer (lijst ingekomen stukken onder w.) namens de gehele raad een verklaring afleggen.
Tevens wordt op verzoek van wethouder Van Steensel de agenda gewijzigd en het raadsvoorstel: Wensen en bedenkingen inzake het opstarten van een procedure tegen Landsbanki islands Hf als agendapunt 7. aan de agenda toegevoegd. Hiermee stelt de raad de agenda gewijzigd vast.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder q.,s.,x.,z.,ab.,ad.,af.,ah.,ai.,am, an., aq., ,au., av., en bf., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam" vast.

4

min
Besluit

De raad stelt de verordening vestigen alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland en Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland vast.

5

min
Besluit

Mevrouw De Smoker legt een stemverklaring af, waarin zij opmerkt dat hoewel de fractie D66 funderingsherstelwerkzaamheden positief beoordeelt, zij vreest dat hieruit mogelijk een precedentwerking zal onstaan. De fracties GroenLinks, VSP, en PvdA sluiten zich hierbij aan.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring, stemt de raad in meerderheid in met het voorstel: Extra financiële inzet begeleiding funderingsherstel/particuliere woningverbetering Marthinus Steynstraat.

6

min
Besluit

De raad stemt in met de nieuwe beslissing op het bezwaar van de heer Nagtegaal, inzake zijn verzoek om planschade als bedoeld in artikel 49 WRO.

7

min
Besluit

De raad benoemt per acclamatie burgemeester Brok en wethouder Van den Oever als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

8

min
Besluit

De raad uit geen wensen en bedenkingen inzake het opstarten van een procedure tegen Landsbanki islands Hf.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 augustus 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 augustus 2010 10.00 uur tot dinsdag 24 augustus 2010 15.30 uur.