Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 430569
Aanvang-sluiting 21-09-2010 20:30 - 21-09-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 21 september 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van der Kruijff, Tazelaar, Van Verk, Mos en Hoogerduijn. Mevrouw De Smoker deelt mede dat GroenLinks verhinderd is en dat zij in deze vergadering ook namens GroenLinks spreekt. De voorzitter verwelkomt de stagiaires Claudia Beuk en Michiel Ketting, studenten Management, Economie en Recht aan de Avans Hogeschool Breda die in het kader van hun gezamenlijke afstudeeropdracht tot februari 2011 stage lopen bij de griffie. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Naar aanleiding van het geformuleerde besluit bij de behandelsuggestie Kindertheater+ (pagina 3) merkt mevrouw Van Dongen op dat het besluit enigszins merkwaardig overkomt. Geconstateerd wordt dat het woord 'agendacommissie' in de tweede regel van het besluit vervangen moet worden door het woord 'adviescommissie'. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 6 van het verslag stelt de adjunct-griffier voor om de geplande consultatieavond op dinsdagavond 12 oktober te beginnen met een korte Agendacommissie (19.30 - 20.00 uur). De Agendacommissie stemt hiermee in en besluit deze avond geen hamerraad te agenderen.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit

Er zijn twee redactionele wijzigingen. In het verslag van de collegecarrousel op pagina 1 onderaan moet het woord 'Plantenlaan' vervangen worden door 'Planetenlaan' en moet op pagina 3 bovenaan de heer Groeneveld veranderd worden in de heer Groeneweg. De heer Hoogerduijn merkt op het geformuleerde besluit bij de themabijeenkomst Riedijkshaven wat mager te vinden. Hij mist hierin afspraken over hoe de raad betrokken blijft bij dit dossier. Hij herhaalt wat hij eerder op de avond in de hamerraad gezegd heeft over de raadsinformatiebrief Riedijkshaven. De voorzitter herhaalt de toezegging die wethouder Van den Oever in dit verband in de hamerraad heeft gedaan. De heer Van der Kruijff merkt op dat een deel van het besluit bij de vergadering over de programmakaarten MJP/ programmabegroting hem wat te ver gaat. Hij maakt bezwaar tegen de zinsnede die suggereert dat er namens de gehele coalitie is gesproken. Het gaat hem te ver dat de indruk ontstaat dat een spreker namens de gehele coalitie heeft gesproken. Hij ziet dit graag genuanceerd. De heer Hoogerduijn merkt nog op dat hij in deze vergadering gevraagd heeft of het mogelijk is de mening van het CDA, die ter vergadering onverhoopt niet vertegenwoordigd kon zijn, op hoofdlijnen te ontvangen. De heer Van der Kruijff geeft aan hieraan inmiddels gehoor gegeven te hebben. Het antwoord is via de griffie verspreid. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert de adjunct-griffier of de fractie Beter Voor Dordt na de uitvoerige mondelinge beantwoording door wethouder Van Steensel van de art. 40 vragen over de Sociale Dienst Drechtsteden in de collegecarrousel van 14 september nog behoefte heeft aan een schriftelijke beantwoording. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat haar fractie hier prijs op stelt. De adjunct-griffier refereert ook aan het aanbod van wethouder Sleeking om een excursie naar de Biesboschhal te organiseren. Ambtelijk wordt voorgesteld om dit bezoek te organiseren op donderdag 7 oktober 2010, aanvang 17.30 uur, duur circa drie kwartier. De Agendacommissie verzoekt om een nieuwe datum na de begrotingsbehandeling in november van dit jaar.

4

5

min
Besluit

De voorraadlijst is in de rondvraag aan de orde geweest.

6

min
Besluit

Comform het besluit van de Agendacommissie van dinsdag 14 september 2010 wordt de Zuidpolder, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in de hiervoor genoemde Agendacommissie, als bespreekpunt geagendeerd. Besloten wordt dat voorzitter en griffier aan de hand van de besluitvorming in de vergadering over de Sportboulevard en het burgerinitiatief van hedenavond bepalen of deze punten als bespreekpunt, hamerstuk of ter kennisname stuk worden geagendeerd. Gelet op mogelijke publieke belangstelling zal het onderwerp Burgerinitiatief, indien geagendeerd als bespreekpunt, als eerste agendapunt worden behandeld.

7

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

 

8

min
Besluit

De adjunct-griffier stelt voor, om naar aanleiding van de beperkte belangstelling voor (de opzet van) de technische vragenronde over de programmakaarten d.d. 14 september 2010 en eerdere ervaringen met deze manier van vragenstellen, technische vragen voortaan weer schriftelijk af te doen. De agendacommissie stemt hiermee in. Ook wordt ingestemd met het door de adjunct-griffier geschetste tijdspad voor het stellen en beantwoorden van technische vragen over de begroting 2011 en het MJP. Dit tijdspad voorziet in het verspreiden van een gedrukte versie van de begroting op vrijdag 1 oktober, de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen tot en met woensdag 20 oktober en het verspreiden van de antwoorden op donderdag 4 november. De heer Van Verk informeert naar aanleiding van de voorraadlijst naar de stand van zaken in dossiernummer 273961. De adjunct-griffier gaat dit na en komt hier in de volgende Agendacommissie op terug. Desgevraagd antwoordt de adjunct-griffier dat ambtelijk is vernomen dat er medio oktober 2010 nadere voorstellen over het Maasterras te verwachten zijn. De heer Tazelaar verzoekt de griffie om bij het vermelden van een datumvoorstel zowel de dag als de datum te vermelden (dinsdag 21 september in plaats van 21 september). De griffie wordt gevraagd met deze wens rekening te houden. Mevrouw De Smoker informeert naar de agendering van het rekenkamerrapport 'Sturen met de Buren'. De adjunct-griffier geeft aan dat de agendering van dit rapport als ook het jaarverslag van de rekenkamer over 2009 in de agendacommissie van 28 september aan de orde komen. Naar aanleiding van de beantwoording van art. 40 vragen over de ingebruikname van Reeweg Oost 3-5 refereert mevrouw De Smoker aan een toezegging van wethouder Sleeking in de raad van 29 juni 2010, waarin hij toezegt om mevrouw De Smoker inzage in de vergunning te verlenen. De adjunct-griffier zal dit onder de aandacht van de portefeuillehouder brengen. Naar aanleiding van de collegecarrousel eerder op de avond waarin wethouder Sleeking aangeboden heeft om in een nader te plannen adviescommissie een presentatie te houden over vuurwerkopslag binnen de bebouwde kom, wordt afgesproken om de aangekondigde notitie van de wethouder hierover af te wachten alvorens een datum te prikken. Benadrukt wordt dat de notitie moet ingaan op bevoegheden van college en provincie, op mogelijkheden en onmogelijkheden en op financiële aspecten. De heer Hoogerduijn brengt de cursus Dordtologie onder de aandacht van de Agendacommissie. Hij deelt mede dat de slotdag van deze eerder aangekondigde cursus vanwege de presdiumtweedaagse een week is verschoven. Hij heeft zichzelf opgegeven en beveelt de cursus aan. De griffie wordt gevraagd publicitaire aandacht te besteden aan (de gewijzigde datum van de slotdag van) de cursus. De heer Hoogerduijn informeert - naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de huidige gemeentesecretaris naar de gemeente Utrecht-  naar de betrokkenheid van de raad in het selectieproces nieuwe gemeentesecretaris. Wordt de raad op afstand gehouden of mag de raad 'schuin mee kijken'? Gelet op het belang van de functie voor zowel de organisatie als de raad pleit hij voor een verdergaande betrokkenheid dan achteraf geïnformeerd te worden over de resultaten van het selectieproces. De voorzitter zegt toe het presidium hierover uitgebreid te informeren in de presidiumvergadering van donderdag 30 september.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Adjunct Griffier: M.J.W.T. Hendrickx