Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 415765
Aanvang-sluiting 15-06-2010 20:30 - 15-06-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 15 juni 2010 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Vanaf heden vinden de vergaderingen van de Agendacommissie plaats in Vergaderkamer 11 i.v.m. problemen met het klimaat in Vergaderkamer 2. Aanwezig zijn de dames Van Wenum, Van Dongen, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren van Verk, Van Dongen, Pols, Staat, Romijnsen en Brok (voorzitter). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de besluitenlijst vraagt de heer Van Verk aandacht voor het agenderen van onderwerpen zonder dat deze in de agendacommissie zijn geweest. De griffier geeft aan dit ook zeer vervelend te vinden, maar door het vervallen van de agendacommissie van vorige week en de druk die ontstaat op sommige dossiers door het naderen van het zomerreces heeft zij deze beslissing genomen. Uiteraard is het vervolgens aan de adviescommissie om te bepalen of zij behandeling wensen conform voorstel griffier. Om dit soort situaties zo veel mogelijk te voorkomen, wordt afgesproken ook in weken zonder Dordtse Kamers een agendacommissie te plannen. De griffier geeft n.a.v. punt 7 aan dat het college heeft aangegeven niet eerder dan september met dit stuk te komen.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst van de Adviescommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
Als aanvulling op de voorraad geeft de heer Pols nu reeds aan de Raadsinformatiebrief over de (kosten van de) Tijbrug graag te bespreken in een kamer zodra deze binnen is.
Mevrouw Ruisch geeft als aanvulling het aanbod van de directeur Hollandsche Biesbosch door om een nadere presentatie te geven in vervolg op het verhaal dat hij 1 juli voorafgaand aan de BBQ zal houden. De griffier zal hem vragen kort op papier te zetten wat zijn bedoeling is zodat de agendacommissie kan oordelen over het al dan niet agenderen van deze vervolgpresentatie.

6

min
Besluit
De agenda voor de adviescommissie wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen.
De bijeenkomst over veiligheid zal niet gaan over het IVP3. Dit komt op een later moment terug verwerkt in een integrale nota Veiligheid. Deze bijeenkomst zal zich richten op het gesprek met de Hoofdofficier van Justitie en de plv. Korpschef politie. In dit gesprek komen zaken als de landelijke discussie over de reorganisatie van de politie-organisatie, de misdaadmonitor, het Veiligheidshuis en de prioriteitstelling in Dordrecht aan de orde. Een en ander mede ter voorbereiding op een jaarlijks gesprek tussen de driehoek en de raad over het jaarplan.
De kamer over Eneco zal een Bestuur en Middelen (Financien) kamer zijn en besloten blijven zodat er met de portefeuillehouder en de voorzitter raad van bestuur kan worden gesproken over de splitsing en de gevolgen die dit heeft.
Daarnaast geven de dames Van Wenum en Ruisch aan dat zij de kamers waarvoor zij zijn ingeroosterd helaas niet kunnen voorzitten.

7

min
Besluit
Dit onderwerp wordt doorverwezen naar het ingelaste presidium op 29 juni aansluitend aan de Middagraad.

8

min
Besluit
De griffier geeft een toelichting op de net binnengekomen nuancering van het OLON. De zaak blijkt hen anders geschetst te zijn waardoor een vertekend beeld is ontstaan. Het geven van informatie over 'hoe gedraag ik mij voor een camera' doet niets af aan de onafhankelijkheid van de lokale media.
De heer Van Verk geeft aan toch van mening te blijven dat zaken door elkaar lopen waarvan je dat niet moet willen. Laten fracties en politieke partijen dit soort trainingen zelf oppakken ipv dat we dit centraal organiseren. De heer Van Dongen en mevrouw Ruisch vinden dit ook een partijaangelegenheid. De heer Pols geeft aan dat deze training vier jaar geleden ook heeft plaatsgevonden en dat deze nuttig was, zonder wat voor gedoe dan ook. Ook de heer Staat vindt het een storm in een glas water. Mevrouw van Dongen geeft aan dat haar fractie de training nuttig vindt en door zou willen laten gaan, maar als andere fracties hier anders over denken kan zij daarin meegaan.
De voorzitter concludeert dat hij te veel negatieve geluiden hoort om op dit aanbod in te gaan. Hij vraagt de griffie de dank van de raad over te brengen voor deze charmante geste maar aan te geven dat we hier geen gebruik van maken.

9

min
Besluit
De agendacommissie dankt de heren voor dit aanbod en besluit hiervoor jaarlijks een blok te reserveren in de pijler Bestuur en Middelen in de periode dat we ook het Jaarverslag bespreken.

10

min
Besluit
Na een korte discussie over nut, noodzaak en opkomst bij dit soort werkbezoeken besluit de agendacommissie op dit voorstel in te gaan. De bijeenkomst zal georganiseerd worden op een vrijdagmiddag in september waarbij ook de collega's uit Sliedrecht worden uitgenodigd. Alle fracties doen hun best hierbij aanwezig te zijn.

11

min
Besluit
De agendacommissie besluit deze presentatie op 24 augustus a.s. te agenderen binnen de pijler Fysieke Leefomgeving. Op voorstel van de heer Pols zullen hiervoor twee blokken worden gereserveerd. De algemene presentatie zou moeten worden verzorgd door de Bestuursacademie en vervolgens wordt de Milieudienst gevraagd de Dordtse stand van zaken te melden.

12

min
Besluit
De agendacommissie neemt kennis van de activiteiten die het college heeft gepland. Mevrouw Ruisch wil het college meegeven echt aandacht te hebben voor de autovrije dag. De heer Van Verk ondersteunt deze oproep met de suggestie de binnenstad die dag autovrij te maken en een extra koopzondag te organiseren. Deze laatste toevoeging kan de heer Staat niet ondersteunen. Daarnaast stelt de heer Van Verk voor op nationale OV-dag (18 september) het openbaar vervoer in de stad gratis te maken. De griffier zal deze suggesties meegeven aan het college.

13

min
Besluit
De griffier licht toe waarom dit voorstel op deze wijze op de agenda is geplaatst en niet via de nieuwe behandelsuggesties. Het stuk is namelijk pas die ochtend (15 juni) in het college vastgesteld.
De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 22 juni 2010.

14

min
Besluit
De heren Van Verk en Van Wensen en mevrouw Ruisch melden zich als tweede (plv.) lid van de agendacommissie van de regio naast mevrouw De Smoker. De heer Van Verk geeft de heer Lagendijk op als raadslid dat namens Dordrecht meedenkt over het IP&A. De voorzitter dankt een ieder voor de bereidheid plaats te nemen in regionale onderdelen.

15

min
Besluit
De Agendacommissie besluit het college te vragen om een korte notitie met achtergrondinformatie. De bijeenkomst te houden op 14 september a.s. in drie blokken Fysieke Leefomgeving na de hamerraad. Als locatiesuggestie te blijven bij de Siegfried. De portefeuillehouder uit te nodigen als gast/toehoorder. En de heer Bruggeman (en wanneer hij is verhinderd een andere oud-kamervoorzitter) te vragen als voorzitter.

16

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

17

min
Besluit
De heer Staat uit zijn grote waardering voor de workshop Gemeenterecht op 8 juni jl. Een zeer waardevolle en boeiende avond waarin trainer Leo Aarden nadrukkelijk in ging op de rol van de raad bij de start van een besluitvormingsproces. Hij zou hier graag een vervolg op willen en dit onderwerp willen opnemen in het programma van de tweedaagse van de raad in maart 2011. Mevrouw van Dongen deelt het enthousiasme van de heer Staat over deze training en trainer.
De heer Van Dongen kondigt aan dat zijn fractie via de griffie een notitie over zondagopenstelling van winkels zal agenderen voor de agendacommissie van volgende week.
Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.
Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall