Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 415760
Aanvang-sluiting 22-06-2010 20:15 - 22-06-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 22 juni 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
De burgemeester opent de vergadering. De heren J.E.R. van der Vorm-de Rijke, E.A.M. Nederhof en en mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker en wethouder H.P.A. Wagemakers zijn met kennisgeving afwezig. De heren M.P.P.M. Merx en D.F.M. Schalken-den Hartog komen later. Afwezig i.v.m. bijeenkomst “Toekomst van de Biesbosch” in het CBK zijn de dames I. Koene en S.M. Wemmers-Wanrooij en de heer P. van der Eijk.
Op verzoek van wethouder Sleeking worden de woordvoerders Milieu vanavond in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken Derde Merwedehaven (zaal 10, van 21:15 tot 21:30 uur).
De gemeenteraad van dinsdag 29 juni 2010 begint om 13:00 i.p.v. 14:00 uur.
Herinnering: themabijeenkomst Training Rechtmatigheid is op woensdag 23 juni 2010 en start om 20:00 uur in zaal 1. Naast de auditcommissie zijn de raads- en commissieleden van harte welkom bij deze bijeenkomst.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i.,j.,l., en m., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de Adviescommissie van 18 mei ongewijzigd vast. Bij de notulen van de Adviescommissie van 1 juni jl. dient het woord "geen" voor "extra geld beschikbaar stelt voor aanpak huiselijk geweld", (pag. 15, 2e alinea) te worden toegevoegd. Met deze wijziging stelt de raad de notulen van de Adviescommissie d.d. 1 juni 2010 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad besluit geen zienswijze in te dienen t.a.v. de Jaarrekening 2009 en begroting 2011 van de GR Drechtwerk Drechtwerk en stemt in met de in het ontwerpbesluit genoemde betalingen.

5

min
Besluit
De raad stelt de Legesverordening 2010 (gewijzigde versie) vast.

6

min
Besluit
De raad besluit conform de bezwaarschriftencommissie en dienovereenkomstig de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 19 januari 2010 in stand te laten.

7

min
Besluit
De raad stemt in met de capaciteitsverruimende maatregelen t.b.v. de doorstroming en het in een later stadium aanbieden van een voorstel met uitvoeringsvarianten met een groene golf op de Provincialeweg. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

8

min
Besluit
De raad stelt de kredieten t.b.v. voorzieningen gebruikers Wijkcentrum Wielwijk beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

9

min
Besluit
De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake garantstelling sporthal DeetosSnel en besluit conform.

10

min
Besluit
De raad stemt in met het benoemen van het wandelpad rondom het Huis te Merwede en past hiermee de straatgrens van de Kerkeplaat aan.

11

min
Besluit
De raad stemt in met het benoemen van het A.J. Verbrughpad, Zuidhovenplantsoen en Riedijksbrug en stelt hiermee het stratenbeloop van een aantal straten vast.

Stukken ter kennisname

12

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 juni 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 18 juni 2010 10.00 uur tot dinsdag 22 juni 2010 15.30 uur.