Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 399865
Aanvang-sluiting 25-05-2010 14:00 - 25-05-2010 01:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 mei 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

 

 

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief onder d. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

1

min
Besluit
Burgemeester Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heren J.E.R. van der Vorm-de Rijke, J.J.W. van Dongen en Tazelaar zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw J.L.M. van Benthem en de heer J.H. Lagendijk komen later.

Agendapunt 14, Filmhuis
De heer D.F.M. Schalken (BVD) en mevrouw N. de Smoker (D66) hebben inmiddels overleg gehad met de heer Kranendonk. Deze toelichting was duidelijk; de risico's zijn weggenomen en beide fracties stellen voor dit stuk als hamerstuk te agenderen. De raad stemt hiermee in en wijzigt de agenda conform.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit
Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden benoemd: Mevrouw N. de Smoker (voorzitter), de heer S. Seme en de heer B. Staat.
Mevrouw De Smoker meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om de heer M. Groeneweg toe te laten tot de gemeenteraad. De raad besluit conform het advies van de commissie.

4

min
Besluit
De heer M. Groeneweg wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

5

min
Besluit
De heer F. Riet wordt per acclamatie benoemd als lid van de adviescommissie.

Hamerstukken

6

min
Besluit
De raad stelt de Afvalstoffenverordening Dordrecht vast.

7

min
Besluit
De raad wijzigt de Beheersverordening Essenhof.

8

min
Besluit
De raad stelt het werkkrediet voor de verbouwing van de Oostvleugel van het Stadskantoor ten behoeve van de afdeling Toezicht beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

9

min
Besluit
De raad stelt de Eerste verzamelwijziging 2010 vast.

10

min
Besluit
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het rapport "onderzoek naar de eindverantwoording";
2. de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen;
3. het college te vragen een Meerjarenbeleidsplan (MJP) op te stellen en dit
in de gemeenteraad van november ter vaststelling aan te bieden;
4. het college de opdracht te geven om doelstellingen uit het MJP integraal
in de begroting op te nemen.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit
De heer Staat van de fractie CU/SGP legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat de fractie niet instemt met de raadsinformatiebrief die nu aan de orde is. Dit is overigens in lijn met eerdere woordvoeringen en de status aparte van dit festival. Zonder dat gesteld wordt waaraan moet worden voldoen, geeft de gemeente subsidie. Tevens wordt de zondagsrust hiermee verstoord.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring neemt de raad kennis van het gestelde in de raadsinformatiebrief.

12

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

13

Gelegenheid om het burgerjaarverslag over 2009, dat burgemeester Bandell u in de raadsvergadering van 26 januari 2010 heeft overhandigd, te betrekken bij uw woordvoering.
min
Besluit
De fracties complimenteren het college o.a. met het vele door ambtenaren verrichte werk, het heldere verslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening.

Tevens komen de volgende onderwerpen aan bod:
- meer aandacht voor veiligheid, verkeersveiligheid (gladheidsbestrijding,
30km zones en handhaving) en meer wijkagenten op straat;
- zorg over negatief resultaat na bestemming van 6,4 miljoen en sturen op het
binnen begroting blijven (ook met bezuinigingen die nog volgen);
- tekorten exploitatierekening, weerstandsvermogen en positie Grondbedrijf;
- tegenvallende inkomsten Havengelden en Bouwleges;
- economische ontwikkeling en bereikbaarheid, afname aantal bezoekers stad;
- aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt; er is grote behoefte aan meer
leerlingen ri. Techniek, terwijl het aantal leerlingen is gedaald;
- stand van zaken rond grote projecten als Energiehuis, (2nd opinion komt
z.s.m. naar de raad) en Zuidpolder; wat betekent stopzetting project
voor het weerstandsvermogen, Laan der VN is financieel nog niet afgesloten en
komt terug bij de Grote Projecten;
- behoud sociale voorzieningen, schuldhulpverlening, kinderopvang,
huislijk geweld, diversiteitsbeleid en gevolgen beleid en crisis voor
sociale minima.

Het college van wethouders en burgemeester zal op korte termijn nader ingaan op de vragen over de voortgang bij een aantal moties die bij de begrotingsbehandeling van voorgaande jaren zijn aangenomen. Het betreft hier de volgende moties: de motie 45+ (ECO Dordt/D66), Motie bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen (CDA) en de Motie Bouwleges (ECO-Dordt/D66), waarvan de verordening nog dient te worden aangepast.

Burgemeester Brok gaat in op de mogelijkheid om het burgerjaarverslag als boekje te laten vervallen en deze informatie bijv. via de krant met de burgers te delen. De Interimnota en 9 maandsmarap zijn samengevoegd naar een bestuursrapportage. Deze zal in september aan de raad worden aangeboden, zodat de raad beter kan sturen en de begroting daarmee ook daadwerkelijk gewijzigd kan worden. Zie voor de toezeggingen de tab: toezeggingen en voor moties in de index "moties" (Genoemde moties zijn aangenomen tijdens de begrotingsbehandelingen van 11 november 2008 en 10 november 2009)
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-09-2010
Datum gereed: 05-10-2010
Wethouder Van den Oever zegt toe de second opinion inzake het Energiehuis aan de raad te doen toekomen.
Stand van zaken:
Tijdens de behandeling van de Kaderbrief in de raad van 29 juni 2010 zegt wethouder Van den Oever nogmaals toe de second opinion aan de raad te doen toekomen. Zie de raadsinformatiebrief Eindrapportage second opinion exploitaite Energiehuis (dosnr.494864) d.d. 28 september 2010.
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 01-07-2010
Datum gereed: 04-08-2010
Wethouder Sleeking zegt toe op korte termijn een overzicht te verstrekken inzake het aantal personen/ambtenaren in bezit van een Blackberry en de kosten ervan.
Stand van zaken:
Via de pers is kenbaar gemaakt hoeveel blackberries in omloop zijn en hoeveel de kosten zijn ook mevrouw de Smoker heeft de antwoorden ontvangen.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-10-2010
Datum gereed: 01-10-2010
Wethouder Van den Oever zegt toe dat het project Ondertunneling Laan der VN weer toegevoegd zal worden aan de templates Grote Projecten.
Stand van zaken:
Zie de Programmabegroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 (dosnr. 494380)
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 01-10-2010
Datum gereed: 31-01-2012
Wethouder Van Steensel zegt toe het antwoord op de vraag over de efficiency van het IHP in het najaar -zo mogelijk voor de begroting- aan de raad te doen toekomen.
Stand van zaken:
Geen actuele informatie beschikbaar. MO 23-01-2012: De bijgevoegde krantenpagina geeft de stand van zaken weer per 1 november 2011. De aanbestedingen van de architecten en de aannemers kunnen momenteel alle binnen het daarvoor beschikbare budget worden gerealiseerd. Enkele aanbestedingen zijn positief uitgevallen. Binnen deze projecten blijft aan het eind geld over dat niet aangewend zal worden. Hierdoor zal het IHP-project uiteindelijk minder geld nodig hebben dan door de Raad beschikbaar is gesteld. Deze wijzigingen worden jaarlijks in het kadernotaproces meegenomen en verwerkt. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.

14

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet t.b.v. Trivire in exploitatietekort filmhuis Nieuwstraat 60-62 (Hofkwartier) beschikbaar. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 mei 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 21 mei 2010 10.00 uur tot dinsdag 25 mei 2010 13.30 uur.