Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 367532
Aanvang-sluiting 27-04-2010 13:00 - 27-04-2010 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 27 april 2010 zal plaatsvinden in de Jachtkamer van het Stadhuis.

LET OP: aanvang 13.00 uur.

De vergadering wordt geschorst voor het maken van de foto op de trappen van het Stadhuis en eventueel de fractie foto.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de nieuwe leden. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Mos, Van Verk, Hoogerduijn, Van der Kruijff, Romijnsen, Schalken en Brok (voorzitter).
De commissie start met het bespreken van de orde van de aansluitende raadsvergadering. De commissie drukt haar teleurstelling uit dat deze agenda niet is besproken in de vorige agendacommissie zodat er onduidelijkheid is ontstaan over zaken als stemming en spreektijd. De griffier geeft aan dat dit door de hoge tijdsdruk, de late aanlevering van namen voor besturen en andere logistieke problemen niet is gebeurd en belooft nadrukkelijk beterschap voor de toekomst. Alle raadsagenda's zullen weer worden geagendeerd voor de agendacommissie. Voor wat betreft de orde van de aansluitende raadsvergadering wordt geconcludeerd dat gelet op de toelichting bij de Gemeentewet de stemming over de wethoudersbenoeming een vrije stemming is waardoor zij zelf mee mogen stemmen over hun kandidatuur. Deze stemming zal op verzoek van de Agendacommissie elektronisch en per kandidaat plaatsvinden. Daarnaast wordt de spreektijd bepaald op 10 minuten per fractie waarbij de voorzitter waar mogelijk flexibel om zal gaan met interrupties.
Overige mededelingen betreffen de stand van zaken rondom de manege. Dit is uitgezocht door de griffie. Er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe ontwikkelingen geweest in deze zaak, de laatse correspondentie dateert van vorig voorjaar. De heer Van Verk wil graag weten wat dit betekent voor de termijn waarop de manege nog op de huidige locatie kan blijven en de griffier zal het antwoord hierop in de donderdamiddagmail meenemen.
Tot slot van dit agendapunt wordt geconcludeerd dat er onvoldoende stukken zijn voor een agendacommissie op 11 mei a.s. Deze is hierbij definitief vervallen.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit
De Voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit
De agenda van de adviescommissie wordt als volgt vastgesteld:
Voorafgaand aan Dordtse Kamers: technische vragenronde Jaarverslag 2009.
Collegecarrousel en Hamerraad.
Fysieke Leefomgeving: zo mogelijk een Sprekersplein met de Klankbordgroep Verkeer Dubbeldam.
Bestuur en Middelen: Agendacommissie en Presentatie directeur SCD.
Sociale Leefomgeving: RIB Verhuur Pand Eulerlaan en RIB subsidierelatie Big Rivers.
Integrale Behandeling alle portefeuilles: Jaarverslag 2009
De agenda wordt op verzoek van de Agendacommissie meegezonden met de donderdagmiddagmail van 29 april a.s. De eerstvolgende stukkenzending is i.v.m. het reces op 12 mei 2010.

7

min
Besluit
Conform advies wordt deze Themabijeenkomst geagendeerd voor de Dordtse Kamers op 22 juni 2010.

8

min
Besluit
Conform advies wordt deze vervolgbijeenkomst Eneco geagendeerd voor de Dordtse Kamers op 22 juni 2010.

9

min
Besluit
De Agendacommissie ondersteunt het idee van dit Stadsdebat.
Mevrouw De Smoker voegt namens D66 aan de Werkgroep de heer O. Boseguy toe.
Mevrouw Ruisch is voorzitter van de Werkgroep en geeft aan met de nu ontvangen brede steun van de Agendacommissie aan de slag te gaan met de Werkgroep. Dit Stadsdebat zal plaatsvinden op een datum voor het zomerreces en dit zal geen dinsdag zijn. De Agendacommissie stemt hiermee in.

10

min
Besluit
De Agendacommissie stemt in met dit voorstel en wil dit laten plaatsvinden op een dinsdagmiddag in september aan het einde van de middag.

11

min
Besluit
De Agendacommissie stemt in met het ingaan op deze uitnodiging en geeft op een vraag van de griffier aan dat er voldoende raadsleden geinteresseerd zijn voor dit bezoek mede gelet op de tijden van 15.00 - 17.00 uur op dinsdagmiddag. De griffie zal aan de heer Van den Herik doorgeven dat de raad op zijn uitnodiging in gaat. De precieze datum volgt.

12

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 

13

min
Besluit
De heer Hoogerduijn wijst de Agendacommissie op de uitnodiging van de DOV. Hij zou hier graag op in willen gaan maar deze bijeenkomst staat gepland op een Drechtstedenavond. Aangezien alle raadsleden vanaf nu naar de bijeenkomsten van de GRD gaan, kan hij zich voorstellen dat de opkomst bij de DOV zeer beperkt is. Zou het schuiven met de datum voor de DOV een optie zijn? De voorzitter vraagt de griffier de collectieve teleurstelling van de raad over het niet gehoor kunnen geven aan deze uitnodiging van de DOV over te brengen en hen te vragen of een andere datum een optie is.
Met deze afspraak wordt de vergadering gesloten.